Banner-dethi-1090_logo1
Banner-dethi-1090_logo2

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Đề thi thử đại học môn Hóa học trường chuyên Bắc Ninh 2011 lần 2

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: Trường chuyên Bắc Ninh
Người gửi: Nguyễn Văn Quang (trang riêng)
Ngày gửi: 10h:21' 28-11-2011
Dung lượng: 89.0 KB
Số lượt tải: 623
Số lượt thích: 0 người
TRƯỜNG THPT CHUYÊN BẮC NINH
Tổ Hóa học
(Đề thi có 04 trang)
THI THỬ ĐẠI HỌC NĂM 2010-2011
MÔN: HOÁ HỌC; Khối: A; B (Lần 2)
Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề
Mã đề thi 123

Họ và tên: ............................................................................Số báo danh: .................................................
Cho biết khối lượng nguyên tử (theo đvC hay u) của các nguyên tố:
H=1; C=12; N=14; O=16; F=19; Na=23; Mg=24; Al=27; Si=28; P=31; S=32; Cl=35,5; K=39; Ca=40; Cr=52; Mn=55; Fe=56; Cu=64; Zn=65; Br=80; Ag=108; Sn=118,7; I=127; Ba=137; Au=197; Pb=207
Câu 1: Đốt hoàn toàn V lít (ở 0oC; 2 atm) hỗn hợp X gồm C2H4 và C3H8 thu được 15,68 lít khí CO2 (ở đktc) và 14,40 gam H2O. Giá trị V là
A. 6,72 B. 3,36 C. 4,48 D. 1,68
Câu 2: Công thức phân tử nào sau đây có số đồng phân là nhiều nhất ?
A. C4H9Cl B. C4H10O C. C6H14 D. C4H8(OH)2
Câu 3: Ngâm rượu thuốc, rượu rắn, tắc kè thuộc phương pháp
A. lọc B. chiết C. chưng cất D. kết tinh
Câu 4: Số đồng phân thuộc no, mạch hở ứng với công thức phân tử C4H8O là
A. 5 B. 2 C. 4 D. 3
Câu 5: Điện phân 500 ml dung dịch NaCl 0,40M (điện cực trơ, màng ngăn xốp) với cường độ dòng điện một chiều không đổi là 9,65A; trong thời gian 16 phút 40 giây. Dung dịch sau điện phân hoà tan được tối đa bao nhiêu gam bột nhôm ?
A. 1,35 B. 10,80 C. 5,40 D. 2,70
Câu 6: Hợp chất có công thức phân tử C7H8O (thuộc dẫn xuất của benzen) tác dụng được với Na. Có bao nhiêu công thức cấu tạo thoả mãn ?
A. 4 B. 3 C. 2 D. 5
Câu 7: Một hỗn hợp X gồm axetilen, etilen và một hiđrocacbon M. Cho m gam hỗn hợp X lội từ từ qua dung dịch brom dư thấy khối lượng bình brom tăng 5,40 gam. Mặt khác đem đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp X thu được 11,20 lít CO2 (ở đktc) và 9 gam H2O. Thành phần % khối lượng của M có trong hỗn hợp X là
A. 22,86% B. 22,88% C. 22,85% D. 22,87%
Câu 8: Cho các chất: NaOH, HF, HBr, CH3COOH, C2H5OH, C12H22O11(saccarozơ), HCOONa, NaCl, NH4NO3. Tổng số chất thuộc chất điện li và chất điện li mạnh là
A. 7 và 6 B. 8 và 6 C. 8 và 5 D. 7 và 5
Câu 9: Đốt cháy hoàn toàn một ancol đơn chức X thu được 4,48 lít khí CO2 (ở đktc) và 7,20 gam H2O. Tính chất nào sau đây của ancol X là không đúng ?
A. X tan vô hạn trong nước.
B. Hơi X có thể gây mù mắt.
C. X tách nước không tạo ra được olefin
D. X có thể điều chế được từ CH4 qua ít nhất là 2 phản ứng
Câu 10: Hiện tượng khi nhỏ từ từ dung dịch Ba(OH)2 vào dung dịch Al2(SO4)3 cho đến dư, ta thấy
A. có kết tủa trắng lớn dần, sau đó tan dần đến không đổi
B. có kết tủa keo trắng lớn dần, sau đó tan dần đến hết
C. có kết tủa trắng lớn dần, sau đó tan dần đến hết
D. có kết tủa trắng keo lớn đến dần không đổi
Câu 11: Có các chất đựng trong các lọ bị mất nhãn là: ancol eltylic, anilin, phenol, etylenglycol và mantozơ. Dùng những thuốc thử nào sau đây mà không nhận biết được hết ?
A. CuCl2, dung dịch NaOH B. CuCl2, dung dịch HCl
C. Cu(OH)2, dd HCl, nhiệt độ D. Cu(OH)2, dd HNO3, nhiệt độ
Câu 12: Cho các chất: Al, Fe3O4, dd NaOH, dd NH4Cl, dd NaNO2, dd H2SO4 20%, dd Na2SO3, KMnO4, HCl. Khi
 
Gửi ý kiến