Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC NĂM 2009- ĐỂ 038

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Đặng Việt Hùng
Ngày gửi: 11h:33' 09-04-2009
Dung lượng: 105.5 KB
Số lượt tải: 318
Số lượt thích: 0 người

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC NĂM 2009
MÔN: HÓA HỌCMã đề thi 038

Họ, tên thí sinh:..........................................................................
Số báo danh:...............................................................................
I. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ CÁC THÍ SINH (40 câu, từ câu 1 đến câu 40)
Câu 1: Để tách Ag khỏi hỗn hợp Ag, Cu, Fe cần dùng dung dich nào sau đây:
A. HCl dư B. H2SO4 đặc, dư C. FeCl3 dư D. HNO3 dư
Câu 2: Có 3 kim loại X, Y, Z thỏa mãn:
- X tác dụng với HCl, không tác dụng với NaOH và HNO3 đặc nguội.
- Y tác dụng được với HCl và HNO3 đặc nguội, không tác dụng với NaOH.
- Z tác dụng được với HCl và NaOH, không tác dụng với HNO3 đặc nguội. Vậy X, Y, Z lần lượt là
A. Fe, Mg, Zn B. Zn, Mg, Al C. Fe, Mg, Al D. Fe, Al, Mg
Câu 3: Đốt cháy hoàn toàn 11,8 gam hỗn hợp gồm một rượu no đơn chức và một anđehit no đơn chức có cùng số nguyên tử cacbon trong phân tử thu được 13,44 lit CO2 (ở đktc) và 12,6 gam H2O. Công thức cấu tạo của rượu và anđehit là
A. C2H5OH, CH3CHO B. C4H9OH, C3H7CHO
C. C3H7OH, C2H5CHO D. CH3OH, HCHO
Câu 4: Dãy kim loại nào sau đây được sắp xếp theo thứ tự hoạt động hóa học tăng dần?
A). Ag, Cu, Sn, Pb, Fe, Zn, Al, K B). Al, Na, Zn, Fe, Pb, Sn, Ag, Cu
C). K, Al, Zn, Fe, Sn, Pb, Cu, Ag D). Ag, Cu, Pb, Sn, Fe, Zn, Al, K
Câu 5: Đun nóng hỗn hợp 2 rượu ROH và R’OH với H2SO4 đậm đặc ở 140oC, số lượng các ete thu được tối đa là
A. 3 B. 2 C. 4 D. 1
Câu 6:Cho 0,1 mol anđehit X tác dụng hoàn toàn với H2 thấy cần 6,72 lít khí hiđro (đo ở đktc) và thu được sản phẩm Y. Cho toàn bộ lượng Y trên tác dụng với Na dư thu được 2,24 lít khí H2 (đo ở đktc). Mặt khác, lấy 8,4 gam X tác dụng hết với dung dịch AgNO3 / NH3 thu được 43,2 gam Ag kim loại. Công thức cấu tạo của X và Y là:
A. HOC-CH=CH-CHO và HO-(CH2)4-OH B. HOC-CHO và HO-CH2-CH2-OH
C. CH3CHO và C2H5OH D. HCHO và CH3OH
Câu 7: Số kết tủa đen thu được khi sục khí H2S lần lượt vào 5 dd sau là bao nhiêu?
5 dd đó là: NaCl, ZnSO4, Pb(NO3)2, Cu(NO3)2, FeCl3 .
A). 4 B). 5 C). 3 D). 2
Câu 8: Sự so sánh nào sau đây đúng với chiều tăng dần tính axit ?
A. C6H5OH < p-CH3-C6H4OH < CH3COOH < p-O2N-C6H4OH
B. p-CH3-C6H4OH < C6H5OH < CH3COOH < p-O2N-C6H4OH
C. p-CH3-C6H4OH < C6H5OH < p-O2N-C6H4OH< CH3COOH
D. C6H5OH < p-CH3-C6H4OH< p-O2N-C6H4OH< CH3COOH
Câu 9:Hỗn hợp gồm 2 axit no X và Y. Đốt cháy hoàn toàn 0,3 mol hỗn hợp thu được 11,2 lít khí CO2 (đktc). Để trung hòa 0,3 mol hỗn hợp cần 500ml dung dịch NaOH 1M. Công thức cấu tạo của 2 axit là:
A. CH3COOH và C2H5COOH B. CH3COOH và HOOC-CH2-COOH
C. HCOOH và C2H5COOH D. HCOOH và HOOC-COOH
Câu 10:C2H6C2H5ClC2H5OHCH3CHOCH3COOHCH3COOC2H5C2H5OH. Số phản ứng oxi hóa –khử là
A. 4 B. 2 C. 5 D. 3
Câu 11: Este CH3COOCH=CH2 tác dụng được với những chất nào?
A. H2O/H+ B. H2/Ni, t0 C. NaOH D. Tất cả

Câu 12: Có 6 chất bột màu trắng là: NaCl, BaCO3, Na2SO4, Na2S, BaSO4, MgCO3. Chỉ dùng thêm 1 dd nào sau đây là có thể phân biệt các muối trên?
A). ddAgNO3 B). ddBaCl2
No_avatar
Có đáp án ko hả thầy?
No_avatar
THAY OI CHO BON E DAP AN DI LAM THE MOI BIET DUOC DE LAN SAU SUA
No_avatar

thay oi sao khong co dap an a? thay cho dap an di a

 
Gửi ý kiến