Violet
Dethi
8tuoilaptrinh

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 096 181 2005
  • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

ĐỀ THI THỬ HÓA 2020

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Lê Văn Thành
Ngày gửi: 09h:01' 31-08-2019
Dung lượng: 19.2 KB
Số lượt tải: 1337
Số lượt thích: 0 người


THỊ XÃ TỪ SƠN- BN.
Năm học 2018-2019
KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG HÓA HỌC 12 BÀI THI KHOA HỌC TỰ NHIÊN
MÔN: Hóa học
HÓA HỌC HỮU CƠ
Thời gian làm bài: 50 phút; (40 câu trắc nghiệm)


Mã đề thi 132

Họ, tên thí sinh:..........................................................................
Số báo danh:...............................................................................

Cho nguyên tử khối: H=1; C=12; N= 14; O=16; Na=23; Cl=35,5; K =39; Ca=40; Ag=108;
Câu 1: Chất nào sau đây vừa tác dụng được với H2NCH2COOH, vừa tác dụng với CH3NH2?
A. NaCl. B. HCl. C. CH3OH. D. NaOH.
Câu 2: Chất nào sau đây là este?
A. CH3CHO. B. C2H5OCH3. C. CH3COOC2H5. D. CH3COOH.
Câu 3: Cho chất X tác dụng với một lượng vừa đủ dung dịch NaOH, sau đó cô cạn dung dịch thu được chất rắn Y và chất hữu cơ Z. Cho Z tác dụng với AgNO3 /NH3 thu được chất hữu cơ
Cho chất T tác dụng với dung dịch NaOH lại thu được chất Y. Chất X có thể là
CH3COOCH=CH2. B. HCOOCH=CH2
C. HCOOCH3. D. CH3COOCH=CH-CH3.
Câu 4: Số đồng phân cấu tạo mạch hở có cùng công thức C4H8O2 tác dụng được với dung dịch NaOH nhưng không tác dụng với NaHCO3 là
A. 6. B. 3. C. 5. D. 4.
Câu 5: Loại tơ nào sau đây thuộc tơ thiên nhiên.
A. Nilon-6,6 B. Tơ visco C. Tơ tằm D. Tơ lapsan
Câu 6: Chất phản ứng được với Cu(OH)2/OH- ở điều kiện thường tạo thành sản phẩm có màu tím là
A. saccarozơ. B. Gly - Ala - Val C. glixerol. D. anđehit axetic
Câu 7: Cho X, Y, Z, T là các chất khác nhau trong số 4 chất: CH3NH2, NH3, C6H5OH (phenol), C6H5NH2 (anilin) và các tính chất được ghi trong bảng sau:
Chất
X
Y
Z
T

Nhiiệt độ sôi (oC)
182
184
-6,7
-33,4

pH (dung dịch nồng độ 0,001M)
6,48
7,82
10,81
10,12

Nhận xét nào sau đây đúng?
A. Z là CH3NH2 B. T là C6H5NH2 C. Y là C6H5OH. D. X là NH3
Câu 8: Dãy nào sau đây gồm các chất sắp xếp theo thứ tự tăng dần lực bazơ?
A. Anilin, metyl amin, amoniac B. Anilin, amoniac, metyl amin.
C. Amoniac, etyl amin, anilin. D. Etyl amin, anilin, amoniac
Câu 9: Để chứng minh trong glucozơ có nhiều nhóm -OH, người ta sử dụng phản ứng nào sau đây?
A. AgNO3/NH3, to B. CH3OH/HCl C. Na D. Cu(OH)2, to thường
Câu 10: Phát biểu nào sau đây không đúng?
Saccarozơ phản ứng với dung dịch AgNO3/NH3, đun nóng tạo kết tủa Ag.
Glucozơ phản ứng với Cu(OH)2 ở nhiệt độ thường tạo dung dịch màu xanh lam.
Khi thuỷ phân hoàn toàn tinh bột thu được glucozơ.
Glucozơ và fructozơ là đồng phân của nhau.
Câu 11: Tripanmitin có công thức là
A. (C15H31COO)3C3H5. B. (C17H35COO)3C3H5.
C. (C17H33COO)3C3H5. D. (C17H31COO)3C3H5.
Câu 12: Loại đường nào sau đây có nhiều trong cây mía:
A. mantozơ B. glucozơ C. saccarozơ D. fructozơ
Câu 13: Glyxin có công thức cấu tạo thu gọn là
A. CH3NH2. B. NH2CH2COOH.
C. C2H5NH2. D. H2NCH(CH3)COOH.
Câu 14: Chất nào sau đây thuộc loại amin bậc một?
A. (CH3)3CNH2. B. CH3CH2OH. C. (CH3)3N. D. CH3CH2NHCH3.
Câu 15: X có công thức cấu tạo CH2 = CH - COOCH3. Tên gọi của X là:
A. vinyl axetat. B. metyl acrylat. C. metyl fomat. D. metyl axetat.
Câu 16: Cho este X (C8H8O2) tác dụng với lượng dư dd KOH thu được hai muối hữu cơ và H2O. X có tên gọi là
A. metyl benzoat. B. phenyl axetat C. phenyl fomat. D. benzyl fomat.
Câu
 
Gửi ý kiến