Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

ĐỀ THI THỬ LẦN 1 VÀO LỚP 10 ĐỀ A HOT

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Trịnh Ngọc Cường
Ngày gửi: 16h:38' 08-01-2018
Dung lượng: 74.0 KB
Số lượt tải: 902
Số lượt thích: 2 người (Ngô Thanh Ngọc, Lê Thị Yến)
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THANH HÓA


ĐỀ A
 ĐỀ THI THỬ VÀO LỚP 10 LẦN 1 NĂM 2018
NĂM HỌC 2017 - 2018
Môn Thi: TIẾNG ANH 9
Ngày thi : 8 / 1/ 2018
Thời gian làm bài: 60 phút, không kể thời gian giao đề (Đề thi gồm có 02 trang)

 PHẦN A: NGỮ ÂM
I. Chọn từ có phần gạch chân được phát âm khác so với các từ còn lại.
1. A. provided B. needed C. wanted D. played
2. A. humor B. history C. hour D. hobby
3. A. attraction B. information C. question D. pollution
II. Chọn từ có trọng âm chính rơi vào vị trí khác so với các từ còn lại.
1.A .novel B. logical C. agree D. happen
2.A .provide B.question C. receive D. arrive
PHẦN B: NGỮ PHÁP VÀ TỪ VỰNG
I. Cho dạng đúng của các từ trong ngoặc để hoàn thành các câu sau.
1. I often (go) _______ to school by bike every day.
2. Last night, my father ( watch) ______________ TV with my mother.
3. My father enjoys (watch) _______________ television in the evenings.
4. Nam (live) _______________ in New York for 10 years.
5.Look ! The children ( play)_________________football in the schoolyard.
6. When I (come) __________ home from work yesterday, my mother was cooking dinner.
7. I don’ know many English words. I wish I (know) _________more English words.
8. My brother used to ( go ) ______________ to work by motorbike. Now he cycles.
II. Chọn một đáp án đúng trong số A, B, C hoặc D để hoàn thành mỗi câu sau.
1. The city has recently set _____ a library in the West Suburb.
A. up B. off C. out D. down
2. English _______ as a foreign language at most schools in Vietnam.
A. is teaching B. are taught C. is taught D. will teach
3. My best friends often play tennis _______ Sundays
A. at B. on C. for D. in
4. __________ this hand-embroidered picture was expensive, we bought it.
A. as B. because C. although D. so that
5. Nam :I have won the first prize in the English speaking contest.
Nga : ______________, Nam
A. Well done C. Let me help you
B. Sorry I can’t D. That’s very kind to you.
III. Chọn một từ đúng trong ngoặc để hoàn thành mỗi câu sau.
1.This is my brother______________name is Trung. ( His / Her)
2.They often play soccer ______________the morning. ( on / in )
3.The boy ____________ is standing near the window is my brother. ( who / which)
4.Mr.Cuong has been a______________ for 5 years. (teacher / teaching)
5. They have worked here _______ 1999 . (since / for)
6.She turn________ his invitation to the party and now he’s really up set . ( up/ down)
7. It rained hard. _______, we didn`t go to work. (Therefore /However)
PHẦN C: ĐỌC HIỂU
I. Chọn 1 từ thích hợp trong ô ở dưới đây điền vào mỗi chỗ trống để hoàn thành đoạn văn sau.
when was up to with at

When I (1) ________ a child I used (2)________ go to see my grandmother. I thought her house was as beautiful as a palace and the garden seemed bigger than a park. (3) _______ I grew (4) ________ the house and garden seemed smaller but I still loved visiting the old lady. There were so many beautiful things in the house. Sometimes, I played (5) _________ the doll`s house which was older than grandmother herself. At that times, I looked (6)_________ books which were more interesting than my children`s book at home
II. Chọn một đáp án trong số A, B, C hoặc D điền vào mỗi chỗ trống để hoàn thành đoạn văn sau.
When I first started learning English ten years ago . I could hardly (1) _________a word - “ hello” , “goodbye”, “thank you” was just about it ! I went to classes two evenings a week and I was surprised at how quickly I made progress. (2) ________ the course we learned lots of vocabulary and studied grammar rules . The thing I enjoyed most was being able to
 
Gửi ý kiến