Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

ĐỀ THI THỬ LẦN 1 VÀO LỚP 10 THAM KHẢO

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Trịnh Ngọc Cường
Ngày gửi: 13h:16' 28-12-2019
Dung lượng: 68.0 KB
Số lượt tải: 709
Số lượt thích: 1 người (hoanga phu)
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
THANH HÓA
ĐỀ THI THỬ VÀO LỚP 10 THPT NĂM 2020
Ngày thi 28/12/2019
Môn Tiếng Anh-Năm học 2019-2020
Thời gian làm bài: 60 phút;
(Không kể thời gian giao đề)


(Thí sinh không được sử dụng tài liệu; Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm)
Họ, tên thí sinh:................................................... SBD: .......................Phòng thi:………...
PHẦN A: NGỮ ÂM (1,0 điểm)
I. Chọn từ có phần gạch chân được phát âm khác so với các từ còn lại.
1. A. cat B. man C. fan D. car
2. A. what B. whom C. where D. when
3. A. ended B. wicked C. erupted D. finished
II. Chọn từ có trọng âm chính rơi vào vị trí khác so với các từ còn lại.
4. A. pupil B. employ C. stupid D. sunny
5. A. question B. action C. pollution D. nation
PHẦN B: NGỮ PHÁP VÀ TỪ VỰNG (4,0 điểm)
I. Chia dạng đúng của động từ trong ngoặc để hoàn thành các câu sau.
6. My mother sometimes (buy)______________ vegetables at this market.
7. When the phone rang last night , I (have) _________________ dinner with my family.
8.This question can be (answer) __________ by my brother.
9. He (work) __________ very hard since he was eleven.
10. Were I to know his telephone number , I (give) __________ it to you.
II. Cho dạng đúng của các từ trong ngoặc để hoàn thành các câu sau.
11. He is a famous _____________in the world. ( SING )
12. That exchange student can speak English and Spanish ___________. ( FLUENT )
13. That company has 2,000 ______________ ( EMPLOY )
14. The teacher often ______________the students to ask questions. (COURAGE )

15. It was an ___________day in Da Lat. ( ENJOY )

III. Chọn một đáp án đúng trong số A, B, C hoặc D để hoàn thành mỗi câu sau.
16. Ba wishes he _________enough money now to buy her mother a bike.
A. has B. will have C. had D. has had
17.People ____________do not love nature may not love anything else in life.
A. whom B. whose C. which D. who
18. The cat was afraid when it saw its _______ in the mirror.
A. picture
 B. reflection
 C. look
 D. sight

19. My father is fond ____________ playing football in the morning.
A. of
 B. on
 C. in
 D. at

20. Hello, __________ name is Cuong and I am a student from Viet Nam.
A. me
B. I
 C. my
 D. mine

21. Nam was late for school ____________ I went to bed early last night.
A. however
B. although
 C. because
 D. so

22. The children adore ___________ basketball after school.
A. playing
B. to play
 C. play
 D. played

23. –“What does your father do?” -“He’s ____________ doctor.
A. a
B. the
 C. an
 D. x

24 .Nam: “Excuse me. Do you mind if I sit here?” – Nga: “______________”
A-You’re right. B. Not at all! Go ahead. C. Sure, thanks. D .Really? Good!
25.I don’t think Peter can play the piano well , __________________
A. do I B. don’t I C. can he D. can’t she
PHẦN C: ĐỌC HIỂU (3,0 điểm)
I. Đọc và chọn một từ thích hợp đã cho trong khung điền vào mỗi chỗ trống để hoàn thành đoạn văn sau.
look ago used cleaning danger

Robots entered everyday lives a long time (26) __________. They are already used in many industries like car production, packaging and especially in jobs, in which humans would be in (27) __________. Robots that can do chores like (28) __________ the floor or mowing lawns are already available in stores. In medicine, robots are (29) __________to replace limbs and other parts of the body. Researchers claim that a new generation of robots will be able to do things that were unthinkable in the past. This new generation of machines will do household chores,
No_avatar

Chia dạng đúng của động từ trong ngoặc để hoàn thành các câu sau.
6. My mother sometimes (buy)______________ vegetables at this market.
7. When the phone rang last night , I (have) _________________ dinner with my family.

gia sư dạy tiếng anh tphcm nhận xét đây là 2 câu văn phạm rất cơ bản

 
Gửi ý kiến