Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 096 181 2005
  • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

ĐỀ THI THỬ SGD BÌNH PHƯỚC

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: SGD BÌNH PHƯỚC
Người gửi: Nguyễn Hữu Chấn
Ngày gửi: 14h:59' 15-03-2017
Dung lượng: 64.5 KB
Số lượt tải: 603
Số lượt thích: 1 người (Nguyễn Hữu Chấn)
SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO
BÌNH PHƯỚC

(Đề chính thức)
ĐỀ THI THỬ THPT QG LẦN 1
MÔN: HÓA HỌC
Thời gian làm bài: 50 phút;
(40 câu trắc nghiệm)Mã đề thi 132

Học sinh không được sử dụng bảng hệ thống tuần hoàn.
Cho C=12; H=1; O=16; N=14; C=12; S=32; Cl=35,5;P=31 Na=23; K=39; Al=27; Fe=56; Cu=64; Zn=65; Ca=40; Mg=24; Ba=137; Ag=108; Mn=55; Sr =87

Câu 1: Thủy phân este X có công thức phân tử C4H8O2 trong dung dịch NaOH thu được hỗn hợp 2 chất hữu cơ Y và Z trong đó Z có tỉ khối hơi so với H2 bằng 23. Tên của X là:
A. etyl axetat B. metyl axetat C. metyl propionat D. propyl fomat
Câu 2: Khi để lâu trong không khí ẩm một vật bằng sắt tây (sắt tráng thiếc) bị sây sát sâu tới lớp sắt bên trong. Phát biểu nào sau đây đúng:
A. Sắt tây bị ăn mòn điện hoá và thiếc bị ăn mòn
B. Sắt tây chỉ bị ăn mòn hoá học.
C. Sắt tây bị ăn mòn điện hoá, ở cực catot xảy ra quá trình khử.
D. Sắt tây bị ăn mòn điện hoá, thiếc đóng vai trò là cực anot.
Câu 3: Cation R+ có cấu hình electron ở phân lớp ngoài cùng là 2p6. Nguyên tử R là
A. K B. Mg C. Ca D. Na
Câu 4: Nước cứng là nước có chứa nhiều các ion
A. SO42-, Cl-. B. HCO3-, Cl-. C. Ca2+, Mg2+. D. Na+, K+.
Câu 5: Glyxin không tham gia phản ứng với chất nào dưới đây?
A. NaOH B. HCl C. C2H5OH D. NaCl
Câu 6: Chất nào sau đây không phản ứng được với metyl acrylat (CH2=CH-COOCH3)?
A. dung dịch Br2. B. dung dịch NaOH. C. H2 (xt, t0). D. CaCO3.
Câu 7: Peptit nào sau đây không có phản ứng màu biure?
A. Ala-Ala-Gly-Gly. B. Gly-Ala-Gly. C. Ala-Gly-Gly. D. Ala-Gly.
Câu 8: 5,4 gam một kim loại hóa trị III tác dụng hết với khí Cl2 dư thu được 26,7 gam muối. Kim loại đó là
A. Fe B. Al C. Cr D. Ba
Câu 9: Kim loại nào sau đây không tác dụng với dung dịch HNO3 loãng?
A. Au B. Mg C. Al D. Cu
Câu 10: Cho 15 gam hỗn hợp các amin gồm anilin, metylamin, đimetylamin, đietylmetylamin tác dụng vừa đủ với 50 ml dung dịch HCl 1M. Khối lượng sản phẩm thu được có giá trị là :
A. 15,925 gam. B. 16,825 gam. C. 20,18 gam. D. 21,123 gam.
Câu 11: Những tính chất vật lí chung của kim loại (dẫn điện, dẫn nhiệt, dẻo, ánh kim) gây nên chủ yếu bởi:
A. các electron tự do trong tinh thể kim loại B. khối lượng riêng của kim loại
C. cấu tạo mạng tinh thể của kim loại D. tính chất của kim loại
Câu 12: Xà phòng hóa 7,4 gam HCOOC2H5 bằng dung dịch KOH vừa đủ. Cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được m gam muối khan. Giá trị của m là:
A. 8,2 B. 9,8 C. 6,8 D. 8,4
Câu 13: Trong công nghiệp, một lượng lớn chất béo dùng để sản xuất
A. glucozơ và glixerol. B. xà phòng và glixerol.
C. glucozơ và ancol etylic. D. xà phòng và ancol etylic.
Câu 14: Cho 2,3 gam Na phản ứng hoàn toàn với 97,8 gam nước thu được dung dịch G. Nồng độ % của NaOH trong dung dịch G là:
A. 3,9% B. 5,6% C. 4,0% D. 2,3%
Câu 15: Điều chế kim loại K bằng cách nào sau đây ?
A. Điện phân KCl nóng chảy.
B. Điện phân dung dịch KCl không có màng ngăn.
C. Dùng khí CO khử ion K+ trong K2O ở nhiệt độ cao.
D. Điện phân
 
Gửi ý kiến