Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Đề Thi Thử vào 10 Anh Văn Mới nhất

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Hoa vô ưu
Ngày gửi: 14h:42' 27-05-2017
Dung lượng: 138.0 KB
Số lượt tải: 1102
Số lượt thích: 0 người
PHÒNG GD&ĐT YÊN LẠC

ĐỀ THI THỬ VÀO LỚP 10 THPT NĂM 2017-2018
MÔN THI: TIẾNG ANH
Thời gian làm bài 60 phút, không kể thời gian giao đề
Đề thi này gồm 02 trang, Thí sinh làm bài ra tờ giấy thi.


PART A. PHẦN TRẮC NGHIỆM ( 8.0 points)
Mã đề thi 017

I. Choose the word A, B, C or D whose underlined part is pronounced differently from the others.
Câu 1: A. foreign B. forest C. honest D. pollute
Câu 2: A. washed B. crooked C. cooked D. looked
Câu 3: A. drip B. wine C. vinegar D. shift
II. Choose the word A, B, C or D which is stressed differently from the others.
Câu 4: A. appliance B. activity C. average D. adventure
Câu 5: A. limitation B. reputation C. inspiration D. collection
III. Choose the option A, B, C or D which best completes each of the sentences.
Câu 6: “Why do you come here late?”, she asked me.
A. She asked me why I came there late. B. She asked me why I come there late.
C. She asked me why I came here late. D. She asked me why you came there late.
Câu 7: I look forward to________ from you.
A. to hear B. hearing C. hear D. to hearing
Câu 8: This is the first time I ________the experiment on plants.
A. do B. did C. have done D. would do
Câu 9: She said that she ________leave the city the following day.
A. had to B. has to C. would had to D. would have to
Câu 10: ________ it was so windy and cold, she went out without a coat.
A. In spite of B. Despite C. Though D. A and B are correct
Câu 11: We must wait ________Thursday for our final exam results.
A. by B. until C. after D. later
Câu 12: My pen pal lives in the USA. We have ________for years but we haven’t met each other yet.
A. worked B. corresponded C. talked D. written
Câu 13: The animals ________in iron cages are very dangerous.
A. keep B. are kept C. kept D. are keep
Câu 14: Do you remember the name of the girl ________we met at the party last night?
A. which B. whose C. of whom D. whom
Câu 15: When he was your age, he ________walk 5 kilometers to school every morning.
A. used to B. uses to C. was used to D. used
Câu 16: I had ________to the countryside with my family last month.
A. two-days trip B. a two-days trip C. two-day trip D. a two-day trip
Câu 17: ~ John: “Would you mind if I turned off the light?”
~ Mark: “________.”
A. Yes, I don’t mind B. No, I wouldn’t C. No, I don’t mind D. Yes, I wouldn’t
Câu 18: I wish I ________play the piano as well as my close friend ________.
A. could/ do B. could/ does C. can/ does D. can /do
Câu 19: My brother studied hard, ________he completed his exam successfully.
A. although B. as C. so D. because
Câu 20: Ho Chi Minh City will ________temperatures between 27ºC and 33ºC tomorrow.
A. experience B. arrive C. reach D. occur
Câu 21: You hardly watch science fiction films, _________?
A. do you B. are you C. aren’t you D. don’t you
Câu 22: The new teacher loves poems and ________them by heart.
A. makes us to learn B. make us learn C. makes us learn D. make us to learn
Câu 23: The ao dai used for men were different ________those for women.
A. from B. with C. to D. for
Câu 24: ________is it from your house to the city center?
A. How often B. How C. Where D. How far
Câu 25: In some countries, ________uniforms is compulsory in high schools.
A. wearing B.
 
Gửi ý kiến