Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

đề thi thử vào 10 môn tiếng anh

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: nguyễn thị mèo
Ngày gửi: 15h:31' 23-05-2018
Dung lượng: 22.4 KB
Số lượt tải: 20
Số lượt thích: 0 người
ĐỀ KIỂM TRA SỐ 1
Part 1: Choose the words or phrases in brackets that best completes each sentence. (1,5 m)
1. Nobody knows who she is , ______________ ? (isn’t she/ do they/ don’t they/ doesn’t she)
2. She doesn’t study hard , ______________ she seldom gets good marks. (although /so that / but/ so)
3. Nam doesn’t enjoy looking ______ the children. (for/ down/ up/ after)
4. “ Would you like a glass of green tea ? Truong: ..................
(No, thanks / You’re welcome / No , let’s not / Yes, I do)
5. Mai said she ..................to Hue the day after (would go / went/ had gone/ was going)
6. Sunday is the day ................... my family go to the Water Park. (which/ when/ who/ whom)
Part 2:Give the correct form of the verb in brackets. (1,5 m)
1. If I had much money, I (buy)………………………. a new car.
2. The president of the U.S.A (live)……………………… in the White House.
3. I live in Washington, though I (stay)……………… in London at the moment.
4. I look forward to ____________ from my brother, who is living aboard. ( hear)
5. She used __________ past the mosque on her way to school.(walk)
6. Malaysia ___________ into two regions. ( devide)
Part 3:Give the correct forms of the words in the brackets. (1,0 m)
1/ The language of ___________ is Bahasa Malaysia. ( instruct)
2/ She enjoyed the __________ atmosphere in the mosque.( peace)
3/ Tourists are really impressed by the __________ of Vietnamese people. (friendly)
4/ English is a __________ second language in Malaysia. ( compel)
5/ The editor welcomes _________ from readers on any subject. ( correspond)
Part 4:Each sentence has ONE mistake. Find and correct it. (1,0 m)
1. She wishes her parents will come here tomorrow.
2. Last summer I have stayed on my aunt’s farm for a month.
3. I will come and stay with you and your family on March
4. She wishes she could speak English fluent
Part 5:Complete each second sentence, using the word given in bold at the end so that it has a similar meaning to the first sentence. Do not change the word given in any way. (2,0 ms)
1. “Don’t make so much noise, Peter.” said Carol (told)
( Carol ………………………………………………………………
2. I don’t have enough time to finish this work. (wish)
( I wish ………………………………………………………………
3. I cannot remember the man’s name. He phoned me last night. (whose)
( The man …………. …………………………………………………………….….......
4. These students have already done the homework. (been)
The homework …………. …………………………………………………………….….......
Part 6:Read the following passage carefully and use one of the following words to complete each numbered blank. (1,0m)
volcano from easyerupting called work because
Some volcanoes are always (1) _________. They are called active volcanoes. Mount Etna in Italy is an active (2) __________. Some volcanoes have not erupted since prehistoric times. These are (3 _________ extinct volcanoes. Most of the Hawaiian Islands are extinct volcanoes. These volcanoes no longer have a hot spot under them. They can not erupt anymore. Some volcanoes have not erupted for a long time, but they could erupt again. These are called dormant volcanoes. (dormant : temporarily inactive)
Scientists try to figure out when volcanoes will erupt. Studying volcanoes is hard and dangerous work. Scientists drill into volcanoes. They make maps of the inside of the volcanoes. They use satellites to study volcanoes (4) ___________ space. Scientists have been able to predict a few eruptions. But it is not (5) _________to tell what a volcano might do.
Part 7:Four sentences have been removed from the passage. Choose from the sentences A-E the one which fits each gap. (1,0 m)
A. Some people believe that your handwriting reveals a lot about your personality
B. However, there are many skills that he has to learn
C. The first form is called printing
D. For example, he will learn to speak correctly, to read well, and to behave properly
E. Printing is usually learned before cursive writing

When a child enters school, he will learn many different kinds of skills. (1) ..................................... One of the most important skills that he must acquire is good handwriting. There are two main ways in which the English language is written by hand.(2) ..................................... . It look much like the letters in this book. The letters have simple lines or curves. They are not connected. The second
No_avatar

Chia sẻ về kinh nghiệm học Toeic, Hương cho hay “ Mình không có bí quyết học  Toeic thần thánh nào cả mà mình chỉ chăm chỉ học thôi. Các bạn cứ làm bài tập đầy đủ trên lớp và đi theo lộ trình học của cô là được chứ đừng nhảy vọt hay nản chí. Toeic là 1 chặng đường dài và có nhiều khó khăn, thử thách và đôi khi là cả cám dỗ  J) ( lũ bạn thân rủ đi chơi hay đi chém gió) nên điều quan trọng nhất hãy xác định rõ tư tưởng bản thân, xác định rõ đâu là mục tiêu quan trọng cần hướng tới.

 

Còn nghe thì các bạn cứ nghe và học kỹ script sau đó lại dịch ra để vừa hiểu nghĩa vừa học được từ mới như vậy sẽ nhớ và lên từ rất nhanh. Từ vựng thì ghi ra giấy hàng ngày ôn lại. Các bạn nhớ hãy học chất lượng hơn số lượng nhé”.

Một lần nữa trung tâm Athena xin được chúc mừng “thủ khoa” Lan Hương đã XUẤT SẮC hoàn thành khóa học tại trung tâm. Chúc cho Hương thành công trên con đường mà em đã chọn.

No_avatar

sửa chữa đồ gỗ tại nhà hà nội

 
Gửi ý kiến