Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

ĐỀ THI THỬ VÀO LỚP 10

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Trịnh Ngọc Cường
Ngày gửi: 09h:18' 07-06-2018
Dung lượng: 88.5 KB
Số lượt tải: 444
Số lượt thích: 0 người
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THANH HÓA

ĐỀ THI VÀO LỚP 10 THPT NĂM 2018
NĂM HỌC 2018 - 2019
Môn Thi: TIẾNG ANH 9
Thời gian làm bài: 60 phút, không kể thời gian giao đề
(Đề thi gồm có 03 trang)

 PHẦN A: NGỮ ÂM (1.0 điểm)
I. Chọn từ có phần gạch chân được phát âm khác so với các từ còn lại.
1
A.books
B. cats
C. papers
D. maps

2
A. chemistry
B. character
C. chimney
D. mechanic

3
A. wanted
B. warned
C. performed
D. occurred

II. Chọn từ có trọng âm chính rơi vào vị trí khác so với các từ còn lại.
1.
A .open
B. happen
C. writer
D. invite

2.
A .village
B. children
C. cartoon
D. novel

 PHẦN B: NGỮ PHÁP VÀ TỪ VỰNG (4,0 điểm)
I. Cho dạng đúng của các từ trong ngoặc để hoàn thành các câu sau.
1.Our children (play ) ________________ in the park at the moment.
2.Yesterday I was coming home from school when I (see) _______________ an accident.
3.Would you mind If I (turn) ________________ off the lights , please ?
4. They (know)________________ each other since 2016.
5.My teacher told me ( study ) _______________ English every day.
6. She wishes she ( can) _______________ stay in Singapore longer.
7.People in my village ( be) _______________ very friendly and helpful.
8. Traditionally , the ao dai frequently (wear ) _______________ by both men and women.
II. Chọn một đáp án đúng trong số A, B, C hoặc D để hoàn thành mỗi câu sau.
1.Nobody knows who she is , ______________ ?
A.isn’t she B. do they C. don’t they D. doesn’t she
2. She doesn’t study hard , ______________ she seldom gets good marks.
A. although B.so that C.but D. so
3. Do you mind __________________ me to take these chairs away ?
A. to help B. helping C.helped D. to help
4. Nam doesn’t enjoy looking ______ the children.
A. for B. down C. up D. after
5.Duy: “ Would you like a glass of green tea ?. Truong: _________________________
A.No, thanks B. You’re welcome C. No , let’s not D. No, I don’t
III. Chọn một từ đúng trong ngoặc để hoàn thành mỗi câu sau.
1.I hope to speak English as __________________ as my teacher. (good / well)
2. This football match is ______________ (interested /interesting)
3. The accident happened because he drove________________ (careful / carelessly)
4. Please forget your problems and _____________ fun ! (take / have)
5. Please turn ________________ the lights. It`s too dark here. ( on/ off/
6.The boy ____________ lives next to my house is Xuan Truong. ( who / whom )
7.Cuong got wet _______ he forgot his umbrella. (because / so)
PHẦN C: ĐỌC HIỂU( 3.0 điểm )
I. Đọc và chọn một từ thích hợp đã cho trong khung điền vào mỗi chổ trống để hoàn thành đoạn văn sau.
volcano from easy erupting called

Some volcanoes are always (1) _________. They are called active volcanoes. Mount Etna in Italy is an active (2) __________. Some volcanoes have not erupted since prehistoric times. These are (3 _________ extinct volcanoes. Most of the Hawaiian Islands are extinct volcanoes. These volcanoes no longer have a hot spot under them. They can not erupt anymore. Some volcanoes have not erupted for a long time, but they could erupt again. These are called dormant volcanoes. (dormant : temporarily inactive)
Scientists try to figure out when volcanoes will erupt. Studying volcanoes is hard and dangerous work. Scientists drill into volcanoes. They make maps of the inside of the volcanoes. They use satellites to study volcanoes (4) ___________ space. Scientists have been able to predict a few eruptions. But it is not (5) _________to tell what a volcano might do.
II. Chọn một đáp án trong số A, B, C hoặc D điền vào mỗi chỗ trống để hoàn thành đoạn văn sau.
FUTURE TECHNOLOGY
Technology will change our lives in the future. Some companies have already used drones to help their businesses. (1)………….. France and Switzerland, national post offices have tried using them to send letters
 
Gửi ý kiến