Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

ĐỀ THI THỬ VÀO LỚP 10

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Trịnh Ngọc Cường
Ngày gửi: 18h:56' 04-05-2021
Dung lượng: 69.0 KB
Số lượt tải: 1094
Số lượt thích: 0 người
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ KSCL LẦN IV VÀO LỚP 10 THPT NĂM 2021
THANH HÓA

Môn Tiếng Anh-Năm học 2020-2021
Thời gian làm bài: 60 phút;
Ngày thi : 04/05/2021
(Không kể thời gian giao đề)


 (Thí sinh không được sử dụng tài liệu; Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm)
Họ và tên thí sinh:........................................................ Số BD: ......................Phòng thi:.......
PHẦN A: NGỮ ÂM ( 1.0 điểm )
I. Chọn từ có phần gạch chân được phát âm khác so với các từ còn lại.
1
A. played
B. watched
C. looked
D. stopped

2
A. machine
B. research
C. such
D. change

3
A. typhoon
B. groom
C. shoot
D. flood

II. Chọn từ có trọng âm chính rơi vào vị trí khác so với các từ còn lại.
4.
A .weather
 B. rapid
C. action
D. affect

5.
A . communicate
 B. environment
C. technology
D. information

PHẦN B: NGỮ PHÁP VÀ TỪ VỰNG (4,0 điểm)
I. Cho dạng đúng của động từ trong ngoặc để hoàn thành các câu sau.
6.Our children (play ) ________________ in the park at the moment.
7.Would you mind If I (turn) ________________ off the lights , please ?
8. We (be)________________ pen pals for more than 5 years.
9. She wishes she ( can) _______________ stay in Singapore longer.
10. Traditionally , the ao dai frequently (wear )______________ by both men and women.
II. Cho dạng đúng của từ trong ngoặc để hoàn thành các câu sau
11. Let me introduce new students a __________ school. I think its reliable ( REPUTE)
12. _____________ believe that we should preserve the tropical rainforests in the word. (CONSERVE)
13. She is ______________ than her elder sister. ( LAZY )
14. The weather was wonderful, so we had a very____________holiday PLEASE
15.People should do something immediately to________________our environment. (PROTECTION)
III. Chọn một đáp án đúng trong số A, B, C hoặc D để hoàn thành mỗi câu sau.
16. ______________ you work harder , you are going to fail your exam.
A. Although B. Because C.If D. Unless
17. He denied __________________the mobile phone from the supermarket.
A. to steal B. steals C.stole D. stealing
18. By cutting _______ the trees , people destroy the ecosystem of the rainforest.
A. on B. down C. up D. off
19.Mathmatics and Literature are __________ subjects in high schools.
A.additional B. optional C. compulsory D. religious
20.You have read this article on the website, ________ ?
A. don’t you B. aren’t you C. have you D. haven’t you
21. The bed ______________I slept in was very soft.
A. which B. where C. who D. whom
22. I ________telephone her if I knew her number.
A. would B. have to C. will D. shall
23. The Nile is______________ longest river in the world.
A. a B. an C. the D. Ø
24.Vietnamese people are very _________________ and hospitable.
A. reserved B. friendly C. official D. quiet
25. Nam: “Congratulations on your success!” Hoa: “__________.”
A. You’re welcome   B. No, thanks        C. That’s very kind of you     D. Yes, of course
PHẦN C: ĐỌC HIỂU (3,0 điểm)
I. Đọc và chọn một từ thích hợp đã cho trong khung điền vào mỗi chỗ trống để hoàn thành đoạn văn sau.
feel peaceful villagers grow fresh

 My village is about 50 kilometers from the city center. It is a very beautiful and (26) ________ place where people (27)________ flowers and vegetables only. It’s very famous for its pretty roses and picturesque scenes. The air is quite (28 ) ________ ; however, the smell of the roses make people (29) ________ cool. In spring, my village looks like a carpet with plenty of colors. Tourists come to visit it so often. Nowadays, with electricity
 
Gửi ý kiến