Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Đề thi thử vào lớp 10 HOT

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Trịnh Ngọc Cường
Ngày gửi: 17h:47' 04-06-2022
Dung lượng: 84.0 KB
Số lượt tải: 290
Số lượt thích: 2 người (Lê Thị Yến, Trịnh Ngọc Cường)
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ KSCL VÀO LỚP 10 LẦN I THPT
THANH HÓA

 Môn Tiếng Anh-Năm học 2022-2023
Ngày thi : 27/04/2022
Thời gian làm bài: 60 phút;
(Không kể thời gian giao đề)

 (Thí sinh không được sử dụng tài liệu; Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm)
Họ tên thí sinh:......................................................... SBD: ...........................Phòng thi:.......
Chữ ký của giám thị 1…………………Chữ ký của giám thị 2.................................................
PHẦN A: NGỮ ÂM ( 1.0 điểm )
I. Chọn từ có phần gạch chân được phát âm khác so với các từ còn lại.
1
A. decided
B. missed
C. started
D. ended

2
A. chat
B. character
C. such
D. children

3
A. late
B. tall
C. hate
D. safe

II. Chọn từ có trọng âm chính rơi vào vị trí khác so với các từ còn lại.
4.
A .enjoy
 B. allow
C. picture
D. advise

5.
A .pollution
 B.invention
C.celebration
D. suggestion

PHẦN B: NGỮ PHÁP VÀ TỪ VỰNG (4,0 điểm)
I. Cho dạng đúng của động từ trong ngoặc để hoàn thành các câu sau.
6. My father (work) ________________ for the telephone company 20 years ago.
7. When I came to see Mr. Robinson last night, he (read) _______________comic books.
8. My brother often (play)_______________ football in the morning.
9. I (be) __________________ an English teacher since I graduated from Newsciences university in 1994.
10. We are all looking forward to (invite) __________________ to Nam’s birthday party.
II. Cho dạng đúng của từ trong ngoặc để hoàn thành các câu sau
11. Unfortunately, they lack the resources to ______________ the country. (MODERN)
12. I gave the policeman a clear _________________ of the thief. (DESCRIBE)
13. It was _________________ of you to leave the car key in the key hole. (CARE)
14. We are disappointed with the ______________________ of public transport in the city. (FREQUENT)
15. The price of this house is _________________ cheap. (SURPRISE)
III. Chọn một đáp án đúng trong số A, B, C hoặc D để hoàn thành mỗi câu sau.
16. Nam wishes he _________enough money now to buy a new bike.
A. has B. will have C. had D. has had
17.The car ___________ has been repaired looks OK.
A. who
 B. which
 C. whose
 D. where

18 .Please turn __________ the volume. I can’t hear the world news well
A. on B. up C. down D. off
19.The students were divided __________ small group.
A. for B. from C. in D. into
20.Every year, natural ________ cause millions of dollars worth of damage.
A. events B. disasters C. temperatures D. accidents
21.Let’s go for a walk, _________ ?
A. do we B. don’t we C. shall we D. let we

22.The students listened ________ while the examiner gave them the directions.
A. attentively B. attentiveness C. attentive D. attention
23. Hoa is_____________ most beautiful girl in my class.
A. a B. an C. the D. Ø
24.The weather _________ for tomorrow isn’t very good.
A. foreman B. news C. forcast D. foresee
25. Sarah`s giving John a gift on his birthday.
John: "Thank you very much for the lovely gift." - Sarah: "________.”
A. You`re welcome. B. Congratulations.
C. I`m not interested. D. No, I don`t think so
PHẦN C: ĐỌC HIỂU (3,0 điểm)
I. Đọc và chọn một từ thích hợp đã cho trong khung điền vào mỗi chỗ trống để hoàn thành đoạn văn sau.
called to takes was there

 Of the six outer planets, Mars, commonly (26) _________ the Red Planet, is the closest to Earth. It (27) _________ this planet, along with its two moons, Phobos and Deimos, 1.88 years to circle the sun, compared to 365 days for the Earth.
Viking I, the American spaceship after landing on the soil of Mars, performed many experiments and took numerous pictures. The pictures show that the red color of the
 
Gửi ý kiến