Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Đề thi thử vào lớp 10 HOT

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Trịnh Ngọc Cường
Ngày gửi: 22h:16' 08-06-2022
Dung lượng: 86.0 KB
Số lượt tải: 419
Số lượt thích: 1 người (Trịnh Ngọc Cường)
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ KSCL VÀO LỚP 10 THPT NĂM 2022
THANH HÓA

Môn Tiếng Anh-Năm học 2022-2023
Thời gian làm bài: 60 phút;
(Không kể thời gian giao đề)

 (Thí sinh không được sử dụng tài liệu; Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm)
Họ tên thí sinh:......................................................... SBD: ...........................Phòng thi:.......
Chữ ký của giám thị 1…………………Chữ ký của giám thị 2.................................................
PHẦN A: NGỮ ÂM ( 1.0 điểm )
I. Chọn từ có phần gạch chân được phát âm khác so với các từ còn lại.
1
A. decided
B. missed
C. looked
D. stopped

2
A. chat
B. chemistry
C. such
D. children

3
A. late
B. tall
C. hate
D. safe

II. Chọn từ có trọng âm chính rơi vào vị trí khác so với các từ còn lại.
4.
A .enjoy
 B. allow
C. offer
D. advise

5.
A .communicate
 B.environment
C.effective
D. concentrate

PHẦN B: NGỮ PHÁP VÀ TỪ VỰNG (4,0 điểm)
I. Cho dạng đúng của động từ trong ngoặc để hoàn thành các câu sau.
6. They ( be) ____________________ pen pals for over two years.
7. The Olympic Games ( hold) _________________ every four years.
8. Remember (turn)____________ off the lights before going out.
9.My sister seldom (play) ________________ sports in the morning.
10. it (rain) ______________ heavily , we will stay at home.
II. Cho dạng đúng của từ trong ngoặc để hoàn thành các câu sau
11. _______, the tropical storm didn’t cause much damage. (LUCKY)
12. You must be _______ when you do that task. (CARE)
13. Computer is one of the greatest _______ of the 20th century. (INVENT)
14.The company is investing $ 10 million to _________ its factories. ( MODERN)
15.The air is _________________ polluted by exhaust fume from cars . ( SERIOUS)
III. Chọn một đáp án đúng trong số A, B, C hoặc D để hoàn thành mỗi câu sau.
16.I’m very __________ about the information you have given me.
A. worried B. surprised C. bored D. interested
17.Please turn __________ the volume. I can’t hear the world news well
A. on B. up C. down D. off
18.The students were divided __________ small group.
A. for B. from C. in D. into
19.Every year, natural ________ cause millions of dollars worth of damage.
A. events B. disasters C. temperatures D. accidents
20.Let’s go for a walk, _________ ?
A. do we B. don’t we C. shall we D. let we
21. The book _________is on the table belongs to my brother.
A. which B. where C. whose D. who
22. The first person ________ the classroom last Monday might know the reason.
A. entered B. to enter C. who enter D. whom enters
23. The Nile is______________ longest river in the world.
A. a B. an C. the D. Ø

24.The weather _________ for tomorrow isn’t very good.
A. foreman B. news C. forcast D. foresee
25.I suggest fixing the dripping faucet. –“ _______________ .”
A. Yes, please. B. Good idea. C. We will. D. I’m afraid no
PHẦN C: ĐỌC HIỂU (3,0 điểm)
I. Đọc và chọn một từ thích hợp đã cho trong khung điền vào mỗi chỗ trống để hoàn thành đoạn văn sau.
feel peaceful villagers grow fresh

 My village is about 50 kilometers from the city center. It is a very beautiful and (26) ________ place where people (27)________ flowers and vegetables only. It’s very famous for its pretty roses and picturesque scenes. The air is quite (28 ) ________ ; however, the smell of the roses make people (29) ________ cool. In spring, my village looks like a carpet with plenty of colors. Tourists come to visit it so often. Nowadays, with electricity, it doesn’t take the (30)________ much time to water the roses. And even at night, people can walk along the path and enjoy the fresh smell of the flowers.
II. Đọc đoạn văn sau và chọn câu trả lời đúng cho các
 
Gửi ý kiến