Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Đề thi thử vào lớp 10 thanh hoá

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Trịnh Ngọc Cường
Ngày gửi: 12h:38' 11-07-2020
Dung lượng: 67.0 KB
Số lượt tải: 602
Số lượt thích: 1 người (hoanga phu)
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
THANH HÓA
ĐỀ KSCL VÀO LỚP 10 THPT NĂM 2020
NĂM HỌC 2020-2021
Môn thi :TIẾNG ANH
Thời gian làm bài: 60 phút,không kể thời gian giao đề
Ngày thi : 11 tháng 07 năm 2020
(Đề thi gồm 03 trang, 04 phần)


Họ và tên thí sinh:................................................. SBD: .......................Phòng thi:………...
Chữ ký của giám thị 1 ………………………. Chữ ký của giám thị 2 ……………………
PHẦN A: NGỮ ÂM (1,0 điểm)
I. Chọn từ có phần gạch chân được phát âm khác so với các từ còn lại.
1. A. decided B. celebrated C. erupted D. cleaned
2. A. kind B. invite C. polite D. visit
3. A. books B. stamps C. clubs D. proofs
II. Chọn từ có trọng âm chính rơi vào vị trí khác so với các từ còn lại.
4.A. lesson B. happy C. father D. permit
5.A. wonderful B. exciting C. effective D.convenient
PHẦN B: NGỮ PHÁP VÀ TỪ VỰNG (5,0 điểm)
I. Cho dạng đúng của động từ trong ngoặc để hoàn thành các câu sau.
6. Nam (listen)_______________to music when his mum called him for dinner.
7. Mr.Cuong (not meet) _________ his friends for a long time.
8. Would you like (come) __________ to my house for dinner tonight?
9. This problem can (solve) __________ carefully.
10. You (study ) ____________ harder every day ,you will pass the written examination.
II. Cho dạng đúng của từ trong ngoặc để hoàn thành các câu sau
11. Michael Jackson is her favorite ______________ (SING)
12. You will get a good ______________ at this school. (EDUCATE)
13.We should turn off the lights when going out to save ___________ (ELECTRIC)
14. If we ________the water, we will have no fresh water to use. (POLLUTION)
15. The teacher often __________the students to ask questions. (COURAGE )

III. Chọn một đáp án đúng trong số A, B, C hoặc D để hoàn thành mỗi câu sau.
16. How many people took part _____________ the contest?
A. in B. from C. with D. to
17. She suggested ___________ basketball after school.
A. playing
 B. to play
 C. play
 D. played

18. You will not pass the exam_____________ working harder.
A. unless B. without C. if D. although
19. It was raining very_____________ so I had to wear my raincoat.
A. wet B. bad C. hard D. heavy
20. Mr. Dung said he_____________ 35 the following week.
A. was B. is C. will be D. would be
21. Don’t let the good chance go_____________
A. by B. on C. over D. off
22. I wish I. _____________ to him. Now it’s too late.
A. listened B. has listened C. had listened D. would have listened
23. No one knows her name, ___________ ?
A. is he B. don’t they C. isn’t he D. do they
24. The man. _____________ our teacher is taking to is the headmaster of our school.
A. who B. which C. whom D. whose
25. Tien Dung : “ Let’s go camping ”’
Duy Manh : __________________. “ The weather is not so good today ”.
A. No problem B.Oh , I don’t think it’s a good idea.
C. Just bring yourself D.Yes , let’s do that.
26. Nam is______________ tallest in my class.
A. a B. an C. the D. Ø
27. Nam has learned English _____ a long time.
A. at B. in C. for D. since
28. The book_________is on the table belongs to my brother.
A. which B. where C. whose D. who
29. His house looks very large and beautiful. It is _________ house.
A. a seven-rooms B. a seven-room C. seven room D. seven rooms
 
Gửi ý kiến