Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

ĐỀ THI THỬ VÀO LỚP 10 THANH HÓA

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Trịnh Ngọc Cường
Ngày gửi: 10h:35' 10-04-2021
Dung lượng: 61.5 KB
Số lượt tải: 1392
Số lượt thích: 3 người (Trịnh Ngọc Cường, Trần Thu Hiền, Lê Thị Yến)
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
THANH HÓA ĐỀ THI THỬ VÀO LỚP 10 THPT NĂM 2021
Môn Tiếng Anh-Năm học 2020-2021
Thời gian làm bài: 60 phút;
(Không kể thời gian giao đề)


(Thí sinh không được sử dụng tài liệu; Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm)
Họ, tên thí sinh:................................................. SBD: .......................Phòng thi:………...

PHẦN A: NGỮ ÂM (1,0 điểm)
I. Chọn từ có phần gạch chân được phát âm khác so với các từ còn lại.
1. A. wanted B. needed C. dedicated D. watched
2. A. dislike B. design C. music D. light
3. A. number B. return C. summer D. product
II. Chọn từ có trọng âm chính rơi vào vị trí khác so với các từ còn lại.
1. A.lesson B. morning C. happen D.cartoon
2. A. advise B. destroy C. erupt D. happen
PHẦN B: NGỮ PHÁP VÀ TỪ VỰNG (4,0 điểm)
I. Chia dạng đúng của động từ trong ngoặc để hoàn thành các câu sau.
1. When my mother came home from work, I (cook )_________ dinner.
2. Jane ( go) _________ to school by bicycle every day.
3. The children ( play )_________badminton in the stadium now.
4. The candidates mustn’t ( bring )_________ books into the examination room.
5. Nam promised (not play ) _____________ games very often.
II. Cho dạng đúng của các từ trong ngoặc để hoàn thành các câu sau.
1. The children are playing _______________ on the beach. (HAPPY)
2. I think he sings the most__________________in the contest. (BEAUTY)
3. Who is the __________________at English in your class ? . (GOOD)
4. English is an ________________ and important subject . (INTEREST)
5.Don’t waste water ! It is our ________________ resource . (NATURE)
III. Chọn một đáp án đúng trong số A, B, C hoặc D để hoàn thành mỗi câu sau.
1. Remember _________ off the lights when leaving the room.
A. turn B. to turn C. turning D. turned
2. Nam has learned English _____ a long time.
A. at B. in C. for D. since
3. “Would you like a glass of green tea ?”- “Yes, __________.”
A. of course B. I do like C. I would D. please
4. The_________growth rate of Vietnam reached about 8.0% in 2007.
A. economics B. economic C. economy D. economically
5. Honda motorbikes________in Viet Nam.
A. produce B. will produce C. are produced D. would be produced
6. The book_________is on the table belongs to my brother.
A. which B. where C. whose D. who
7. She was sick yesterday , ______she was absent from school.
A. since B. so C. because D. so that
8. His house looks very large and beautiful. It is _________ house.
A. a seven-rooms B. a seven-room C. seven room D. seven rooms
9. She asked me if I________a laptop computer the following day.
A.buy B. will buy C. bought D. would buy
10. – Nam : “ How long does it take you to go to school ? ”
-Hoa : ______________.
A. by motorbike B. 30 minutes C. 30 kilometers D. to the West of the city
PHẦN C: ĐỌC HIỂU (3,0 điểm)
I.Đọc và chọn một từ thích hợp đã cho trong khung điền vào mỗi chổ trống để hoàn thành đoạn văn sau.
solar provided pollution of effective

Are you looking for a cheap, clean, (1)____________ source of power that doesn’t cause (2)_____________or waste natural resources? Look no further than solar energy from the Sun. At present, most of our electricity comes from the use of coal, gas, oil or nuclear power. This power could be (3)__________by the Sun. One percent of the solar energy that reached the Earth is enough to provide power for the total population. Many countries are already
 
Gửi ý kiến