Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

ĐỀ THI THỬ VÀO LỚP 10 THANH HÓA SÔ 02 NĂM 2022

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Trịnh Ngọc Cường
Ngày gửi: 22h:10' 10-05-2022
Dung lượng: 81.0 KB
Số lượt tải: 955
Số lượt thích: 1 người (Lê Thị Yến)
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ KSCL VÀO LỚP 10 THPT NĂM 2022
THANH HÓA

 Môn Tiếng Anh 9-Năm học 2022-2023
Thời gian làm bài: 60 phút;
(Không kể thời gian giao đề)

 (Thí sinh không được sử dụng tài liệu; Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm)
Họ tên thí sinh:......................................................... SBD: ...........................Phòng thi:..........
Chữ ký của giám thị 1…………………Chữ ký của giám thị 2...................................................

PHẦN A: NGỮ ÂM ( 1.0 điểm )
I. Chọn từ có phần gạch chân được phát âm khác so với các từ còn lại.
1
A. ended
B. missed
C. looked
D. stopped

2
A. chat
B. school
C. such
D. children

3
A. now
B. grow
C. show
D. snow

II. Chọn từ có trọng âm chính rơi vào vị trí khác so với các từ còn lại.
4.
A .enjoy
B. father
C. virus
D. doctor

5.
A .employment
B.attention
C.effective
D. interesting

 PHẦN B: NGỮ PHÁP VÀ TỪ VỰNG (4,0 điểm)
I. Cho dạng đúng của động từ trong ngoặc để hoàn thành các câu sau.
6.Mr.Cuong usually ( play) ____________ sports in the afternoon.
7. I remember ( tell) _________________ fairy tales by my grandparents when I was 5.
8.They (live)____________ in this city since 2006.
9.My sister (go) ________________ to the zoo last week.
10. You (meet) ______________ him , tell him to phone me immediately.
II. Cho dạng đúng của từ trong ngoặc để hoàn thành các câu sau
11.The company is investing $ 10 million to ____________ its factories. ( MODERN)
12.The air is _________________ polluted by exhaust fume from cars . ( SERIOUS)
13. Energy-saving bulbs should be used to save ___________ . (ELECTRIC)
14. We can________________when a volcano will erupt. (PREDICTION)
15. ___________ are concerned about the rising level of air pollution. ( ENVIRONMENT)
III. Chọn một đáp án đúng trong số A, B, C hoặc D để hoàn thành mỗi câu sau.
16. My grandfather is keen __________ growing fruit trees.
A. of B. in C. on D. for
17. He is___________ most hard-working student on my class.
A. a B. an C. the D. Ø
18. Have you finished reading the book __________I gave you yesterday ?
A. which B. where C. who D. whom
19.Let’s go for a walk, _________ ?
A. do we B. don’t we C. shall we D. let
20. __________ the bad weather, they tried to get to school on time.
A. In spite of B. Because C. According to D. Though
21.The weather _________ for tomorrow isn’t very good.
A. foreman B. news C. forcast D. foresee
22. He denied __________________the mobile phone from the supermarket.
A. to steal B. steals C.stole D. stealing
23.Mathmatics and Literature are __________ subjects in high schools.
A.additional B. optional C. compulsory D. religious

24.What are you doing, Lan? _I’m __________ my pen.
A. turning on B. looking for C. picking up D. looking out
25. Nam: “Congratulations on your success!” Hoa: “__________.”
A. You’re welcome   B. No, thanks         C. That’s very kind of you     D. Yes, of course
PHẦN C: ĐỌC HIỂU (3,0 điểm)
I. Đọc và chọn một từ thích hợp đã cho trong khung điền vào mỗi chỗ trống để hoàn thành đoạn văn sau.
Teenagers which for channels learn

 Most (26)____________ like spending time in front of the TV, but is this a good thing? Is TV just a way of avoiding doing something more useful? Some people think that most TV programmes are not right for teenagers. Teenagers need to have better programmes,` agrees TV producer Erica Johnson. ‘Our TV company promises to make educational programmes (27)____________ teenagers will enjoy watching.` Erica suggests creating a special channel (28)____________ teenagers. Teenagers want to be different, so a different channel is a good idea. TV is a great way of learning. Teenagers can (29)_________ to understand the
 
Gửi ý kiến