Banner-dethi-1090_logo1
Banner-dethi-1090_logo2

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

ĐỀ THI THỬ VÀO LỚP 10 THANH HÓA THAM KHẢO

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Trịnh Ngọc Cường
Ngày gửi: 22h:33' 31-05-2019
Dung lượng: 61.5 KB
Số lượt tải: 512
Số lượt thích: 0 người
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
THANH HÓA ĐỀ THI THỬ VÀO LỚP 10 THPT NĂM 2019
Môn Tiếng Anh-Năm học 2019-2020
Thời gian làm bài: 60 phút;
Ngày thi : 31/05/2019
(Không kể thời gian giao đề)


(Thí sinh không được sử dụng tài liệu; Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm)
Họ và tên thí sinh:................................................. SBD: .......................Phòng thi:………...
PHẦN A: NGỮ ÂM (1,0 điểm)
I. Chọn từ có phần gạch chân được phát âm khác so với các từ còn lại.
1. A. decided B. celebrated C. erupted D. destroyed
2. A. kind B. invite C. polite D. visit
3. A. books B. stamps C. clubs D. proofs
II. Chọn từ có trọng âm chính rơi vào vị trí khác so với các từ còn lại.
4. A.father B. happy C. destroy D. visit
5. A. nation B. pollution C. enjoy D. destroy
PHẦN B: NGỮ PHÁP VÀ TỪ VỰNG (4,0 điểm)
I. Chia dạng đúng của động từ trong ngoặc để hoàn thành các câu sau.
6.His hair is short. He (have) _______________ his hair cut yesterday.
7.He said that he (see) _______________ that man before.
8.If today (be) _______________Sunday, we would go on a picnic.
9.My father told me (not stay) _______________ up too late.
10.The rooms in this hotel (clean) _______________ every day.
II. Cho dạng đúng của các từ trong ngoặc để hoàn thành các câu sau.
11. This dictionary is not so big but it is_______________ (INFORM)
12. She looks_______________ in her new dress. (ATTRACT)
13. The_______________ have to cook rice in this contest. (PARTICIPATE)
14. Old people often have _______________in breathing. (DIFFICULT)
15. There were two. __________ yesterday: Boxing and Swimming. (COMPLETE)
III. Chọn một đáp án đúng trong số A, B, C hoặc D để hoàn thành mỗi câu sau.
16. How many people took part.............. the contest?
A. in B. from C. with D. to
17. I am better........................ English than Nam.
A. than B. with C. at D. for
18. You will not pass the exam......................... working harder.
A. unless B. without C. if D. although
19. It was raining very......................... so I had to wear my raincoat.
A. wet B. bad C. hard D. heavy
20. Mr. Dung said he.............................. 35 the following week.
A. was B. is C. will be D. would be
21. Don’t let the good chance go.........................
A. by B. on C. over D. off
22. I wish I................................. to him. Now it’s too late.
A. listened B. has listened C. had listened D. would have listened
23. No one knows her name, ………………?
A. is he B. don’t they C. isn’t he D. do they
24. The man................. our teacher is taking to is the headmaster of our school.
A. who B. which C. whom D. whose
25. Tien Dung : “ Let’s go camping ”’
Duy Manh : __________________. “ The weather is not so good today ”.
A. No problem B.Oh , I don’t think it’s a good idea.
C. Just bring yourself D.Yes , let’s do that.
PHẦN C: ĐỌC HIỂU (3,0 điểm)
I. Đọc và chọn một từ thích hợp đã cho trong khung điền vào mỗi chỗ trống để hoàn thành đoạn văn sau.
discharge cut that pollution

 Everyone wants to reduce (26) __________ . But the pollution problem is as complicated as it is serious. It is complicated (27) __________ much pollution is caused by things that benefit people. For example, exhaust from automobikes causes large percentage of air pollution. But the automobike provides transportation to millions of people. Factories (28 ) __________ much of the material that pollutes air and water, but factories give employment to a large number of people.
Thus, to end or greatly reduce
 
Gửi ý kiến