Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Coccoc-300x250

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

ĐỀ THI THỬ VÀO LỚP 10 THPT 06

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Đỗ Văn Bình (trang riêng)
Ngày gửi: 11h:33' 30-05-2018
Dung lượng: 27.7 KB
Số lượt tải: 403
Số lượt thích: 1 người (Đặng Nghinh Nguyên)
SỞ GD&ĐT VĨNH PHÚC

ĐỀ LUYỆN SỐ 1006


KỲ THI TUYỂN SINH LỚP 10 THPT NĂM HỌC 201… – 201…
ĐỀ THI MÔN: TIẾNG ANH
Thờigianlàmbài: 60 phút, khôngkểthờigiangiaođề.


I. Chọn chữ cái A,B,C hoặc D của từ có phần gạch chân có cách đọc khác các từ còn lại trong nhóm.(1,0 điểm)
A. climate B. comic C. hike D. website
A. erupt B. humor C. UFO D. communicate
3. A. ordered B. controlled C. changed D. watched
4. A. soon B. mood C. blood D. moon II. Chọn chữ cái A,B,C hoặc D tương ứng với từ hoặc cụm từ thích hợp để hoàn thành mỗi câu sau. (2,5điểm)
1. We can save energy that means we can save our ...
A. natural resources B. land C. water D. air
2. We should use public buses ___________ of motorbikes or cars.
A instead B because C in spite D change
3. In my family lighting ________ for 30 percent of the electricity bill.
A looks B accounts C takes D chooses
4. Liz wishes she …………. Ba’s village again some day.
A. can visit
B. visit
C. visits
D. would visit

5. The examiner asked Lan ………….. she liked classical music or not.
A. if
B. as if
C. only if
D. whether

6.If you want to attend the course, you …………………… pass the examination.
A. has to
B. have to
C. could
D. had to

7. If she …….. her work early, she could go home.
A. finishes B. finished C. will finish D. would finish
8. This food is the best I_________tasted.
A. had never B. have ever C. did D. had
9. How much time do you spend ______ a web a day?
A. to surf B. surfing C. surf D. to have surfed
10. Listen to what I am saying, ______ ?
A. don’t you B. do you C. will you D. can you
III. Xác định từ hoặc cụm từ có gạch dưới cần phải sửa để các câu sau trở thành câu đúng bằng cách chọn chữ cái A,B,C hoặc D (1,0 điểm)
1. My mother always made me to wash my hands beforeevery meal.
A B C D
2. The information I got from the assistant was such confusing that I didn’t know what to do.
A B C D
3. She has been playingasa professional tennis playerfrom 1990s. A B C D 4. Nha Trang, that has a long beach, attracts many foreign visitors.
A B C D
IV. Cho thìhoặcdạngthíchhợpcủađộngtừtrongngoặc: (1,25điểm)
1. Mr alan lives in England, he is used to …..on the left. (drive)
2.Water can’t.. …here. People must go to a lake nearby to get it. (find)
3. Lien …………. many trips to Ho Chi Minh City since 2005. (take)
4. If Trang had an alarm clock, she …… to school on time. (arrive)
5.I hope they ……… the exam next week. (pass)
V. Hoànthànhcáccâudướiđâyvớidạngthíchhợpcủacáctừ in hoatươngứngvớimỗicâu. (1,0 điểm)
1. Children need to have good ……………. (EDUCATE)
2. The most …… earthquake in Japan occurred in 1923. ( DANGER)
3. The ………… of the employees have university degrees.( MAJOR)
4.The best bicycles are……….in this factory. (PRODUCE)
VI. Đọc đoạn văn và trả lời câu hỏi(1,0 điểm)
You ask me what I think about my dad. Great! I must tell you my dad is the best person in the world. Do you know what I mean? He is a considerate and generous man who is loved not only by all his friends but also by all his family. His sense of humor distinguishes him from others. In a word, my dad is terrific. I`m so proud of him and love him so much.
1.Who do you think the writer sends this postcard to?
.................................................................................................................................
2.What does he think about his father?
.................................................................................................................................
3.What quality makes his father different from others?
.................................................................................................................................
4.Is he so proud of his father?
 
Gửi ý kiến