Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

ĐỀ THI THỬ VÀO LỚP 10 THPT ĐỀ SỐ 4

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Trịnh Ngọc Cường
Ngày gửi: 12h:55' 23-05-2019
Dung lượng: 64.5 KB
Số lượt tải: 481
Số lượt thích: 0 người
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
THANH HÓA
ĐỀ THI THỬ VÀO LỚP 10 THPT NĂM 2019
Môn Tiếng Anh-Năm học 2019-2020
Thời gian làm bài: 60 phút;
(Không kể thời gian giao đề)


(Thí sinh không được sử dụng tài liệu; Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm)
Họ, tên thí sinh:................................................... SBD: .......................Phòng thi:………...
PHẦN A: NGỮ ÂM (1,0 điểm)
I. Chọn từ có phần gạch chân được phát âm khác so với các từ còn lại.
1. A. picnic B. river C. village D. shrine
2. A. erupts B. jeans C. shirts D. caps
3. A. stopped B. looked C. erupted D. finished
II. Chọn từ có trọng âm chính rơi vào vị trí khác so với các từ còn lại.
4. A. advise B. decide C. destroy D. happen
5. A. destruction B. international C. pollution D. eruption
PHẦN B: NGỮ PHÁP VÀ TỪ VỰNG (4,0 điểm)
I. Chia dạng đúng của động từ trong ngoặc để hoàn thành các câu sau.
6. Remember (lock)______________the door before going to bed.
7. Mr. Cuong (be) __________________ an English teacher since 2012.
8.If I (be) __________ you , what would you do to protect the environment ?
9. I am keen on (learn) __________ English in my free time.
10. When I (come) __________ home last night, my father was reading books.
II. Cho dạng đúng của các từ trong ngoặc để hoàn thành các câu sau.
11. The local government has plans to _____________this city. MODERN
12. That exchange student can speak English and Spanish ___________.FLUENT
13. That company has 2,000 ______________ EMPLOY
14. She is______________ than her elder sister. LAZY

15.They are having a ___________time in Da Lat. WONDER

III. Chọn một đáp án đúng trong số A, B, C hoặc D để hoàn thành mỗi câu sau.
16. Ba wishes he _________enough money now to buy her mother a bike.
A. has B. will have C. had D. has had
17.People ____________do not love nature may not love anything else in life.
A. whom B. whose C. which D. who
18. A popular newspaper with a _______ of over five million daily makes a lot of money.
A. column
 B. circulation
 C. message
 D. review

19. My father is keen ____________ playing football in the morning.
A. of
 B. on
 C. in
 D. at

20. Hello, __________ name is Cuong and I am a student from Viet Nam.
A. me
B. I
 C. my
 D. mine

21. I was tired, ____________ I went to bed early last night.
A. however
B. although
 C. because
 D. so

22. The children like ___________ soccer after school.
A. playing
B. to play
 C. play
 D. played

23. –“What does your father do?” -“He’s ____________ doctor.
A. a
B. the
 C. an
 D. x

24 .Nam: “Excuse me. Do you mind if I sit here?” – Nga: “______________”
A-You’re right. B. Not at all! Go ahead. C. Sure, thanks. D .Really? Good!
25.They will buy a new computer , __________________
A. will they B. won’t they C. doesn’t they D. don’t they
PHẦN C: ĐỌC HIỂU (3,0 điểm)
I.Đọc và chọn một từ thích hợp đã cho trong khung điền vào mỗi chổ trống để hoàn thành đoạn văn sau.

solar provided pollution of effective

Are you looking for a cheap, clean, (26)____________ source of power that doesn’t cause (27)_____________or waste natural resources? Look no further than solar energy from the Sun. At present, most of our electricity comes from the use of coal, gas, oil or nuclear power. This power could be (28)__________by the Sun. One percent of the solar energy that reached the Earth is enough to provide power for the total population. Many countries are already using (29)__________ energy. Solar panels are placed on the roof of a house and the Sun’s energy is used to heat water. The
 
Gửi ý kiến