Banner-dethi-1090_logo1
Banner-dethi-1090_logo2

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

ĐỀ THI THỬ VÀO LỚP 10 THPT ĐỀ SỐ 8

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Trịnh Ngọc Cường
Ngày gửi: 13h:32' 23-05-2019
Dung lượng: 85.5 KB
Số lượt tải: 487
Số lượt thích: 2 người (Nguyễn Văn Tâm, Nguyễn Thị Kiều Diễm)
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THANH HÓAĐỀ THI THỬ VÀO LỚP 10 LẦN 9 NĂM 2019
NĂM HỌC 2019 - 2020
Môn Thi: TIẾNG ANH 9
Ngày thi : 15/05/2019
Thời gian làm bài: 60 phút, không kể thời gian giao đề
(Đề thi gồm có 03 trang)

Họ và tên thí sinh: ............................................................ Số báo danh: ................................
PHẦN A: NGỮ ÂM ( 1.0 điểm )
I. Chọn từ có phần gạch chân được phát âm khác so với các từ còn lại.
1. A. appeared B. received C. erupted D. destroyed
2. A. children B. invite C. minute D. visit
3. A. regions B. rocks C. lifts D. proofs
II. Chọn từ có trọng âm chính rơi vào vị trí khác so với các từ còn lại.
1. A. village B. visit C. children D. allow
2. A. happen B. open C. water D. arrive
PHẦN B: NGỮ PHÁP VÀ TỪ VỰNG (4,0 điểm)
I. Cho dạng đúng của các từ trong ngoặc để hoàn thành các câu sau.
1. After he had had his breakfast , he (go) ______________ to school .
2.Would you like (come) __________ to Quan’s birthday party tonight?
3. My daughter is interested in (read) _________ comics.
4.Nothing (do ) ______________ since I moved here.
5.My teacher told us (not make) ________________ much noise in class.
II. Cho dạng đúng của các từ trong ngoặc để hoàn thành các câu sau.
1. The earthquake caused terrible____________________ (DESTROY)
2. I think he sings the most__________________in the contest. (BEAUTY)
3. I hope to speak English as__________________as my teacher. (GOOD)
4. This football match is ________________________ . (BORE)
5.My father hates queuing; he is very________________ . (PATIENT)
III. Chọn một đáp án đúng trong số A, B, C hoặc D để hoàn thành mỗi câu sau.
1. My brother usually listens to music ____________ the evening.
A. on
B. in
C. at
D. by

2. - “Would you like to go camping with me next Sunday?” “______________________.”
A. Yes, please
B. Yes, I’d love to
C. No, thanks
D. Yes, I would

3. ___________ Nam was tired, he helped his mother with her housework.
A. Because
B. However
C. Despite
D. Although

4. –“Do you collect stamps or other things? -“Yes, I’m a stamp __________.”
A. collecting
B. collector
C. collect
D. collection

5. Where are the photos ____________ were taken at the Christmas party?
A. whom
B. which
C. who
D. whose

6. My children are very ___________ about going to the zoo.
A. excited
B. interesting
C. interested
D. exciting

7. The ao dai has been mentioned in poems, novels and songs by poets, writers and ____ for many years.
A. music
B. musical
C. musician
D. musicians

8. –“What does your father do?” -“He’s ____________ engineer.
A. a
B. the
C. an
D. x

9. Nam didn’t go to school yesterday, ____________?
A. did he
B. didn’t he
C. did Nam
D. didn’t Nam

 10. The doctor _________ me not to stay up too late at night.
A. advised
B. suggested
C. insisted
D. forced

 PHẦN C: ĐỌC HIỂU (3.0 điểm )
I. Đọc và chọn một từ thích hợp đã cho trong khung điền vào mỗi chổ trống để hoàn thành đoạn văn sau.
look ago used cleaning danger

Robots entered everyday lives a long time (1) __________. They are already used in many industries like car production, packaging and especially in jobs, in which humans would be in (2) __________. Robots that can do chores like (3) __________ the floor or mowing lawns are already available in stores. In medicine, robots are (4) __________to replace limbs and other parts of the body. Researchers claim that a new generation of robots will be able to do things that were unthinkable in the past. This new generation of machines will do household chores, educate children and even (5) __________after elderly people.
II. Chọn một đáp án trong số A, B, C hoặc D điền vào mỗi chỗ trống để hoàn thành đoạn
 
Gửi ý kiến