Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Đề thi tiếng anh 4 nâng cao

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Trần Thị Kim Chinh
Ngày gửi: 19h:36' 19-12-2021
Dung lượng: 13.5 KB
Số lượt tải: 588
Số lượt thích: 0 người
I. Circle the best answer A,B,C, or D:
1. It’s time ………………………. breakfast.
A. to B. in C. for D. eat
2.What …………………………. is it? It’s seven o’clock.
A. day B. time C. year D. month
3. What time ……………………… it? It’s ten-thirty.
A. are B. am C. be D. is
4.It’s time for………………………………?
A. lunch B. learn C. play D. dance
5. What time is it? It’s……………………….o’clock.
A. thirty B. forty C. twenty D. fifty
6. Excuse me.………………………..?
A. Thanks B. No C. Yes D. What
7. Mai ……………………… lunch at 12.30.
A. have B. has C. does D. plays
8. What time does Linda have…………………..?
A. fifteen B. subject C. dinner D. football
9. My mother ………………….. lunch at noon.
A. have B. learns C. plays D. has
10. His brother ………………………….. to work at 6.45 A.M.
A. go B. speak C. play D. Goes
11. Her mother ……………………….. T.V in the evening.
A. watches B. watch C. plays D. goes
12. His father goes to work …………………….. the morning.
A. on B. in C. at D. to
13. She goes to bed at ……………………. P.M.
A. 10.30 B. 25.30 C. 32.30 D. 40.45
14. …………………………….. he watch T.V in the evening? Yes, he does.
A. Do B. Does C. Play D. Don’t
15. …………………………… time do you have lunch? At 11.20
A. what B. where C. when D. who
16. My father doesn’t work …………………………. the evening.
A. on B. to C. from D. in
17. I don’t ……………………….. T.V in the morning.
A. watches B. watch C. play D. learn
18. He works from 7.30 A.M………………………… 4.30 P.M.
A. on B. to C. at D. in
II. Choose the underlined word or phrase A, B, C, or D
1. Where time is? – It’s ten o’clock.
A B C D
2. My mother watches.V in the evening.
A B C D
3. Nam goes to school at 6.20 A.M
A B C D
4. LiLi has lunch at 11.30 in the morning.
A B C D
5. I go to school at 6.30 A.M.
A B C D
III. Read the passage and then answer the following questions:
Hi, my name is Peter. This is my father. He gets up at six o’clock. He has breakfast at 6.30 A.M. He goes to work at 7 o’clock. He works from 7.30 A.M to 4.30 P.M. He watches T.V in the evening. He goes to bed at 10.45 P.M.
1. Who is this? – This……………………………………………………………………….
2. What time does he get up? – He gets……………………………………………..
3. What does he do at 6.30? – He has…………………………………………………
4. What time does he go to work? – He goes………………………………………..
5. How many hours does he work a day? – He works…………….. hours a day.
6. What does he do in the evening? – He watches…………………………………..
7. What does he do at 10.45? – He…………………………………………………………
8. Where is he at 8.30 A.M? – He is…………………………………………………………
IV. Circle the odd one out
1. A. eleven B. twelve C. twenty D. time
2. A. where B. what C. when D. o’clock
3. A. lunch B. breakfast C. ice-cream D. dinner
4. A. evening B. morning C. afternoon D. work
5. A. go B. watch C. have D. lunch
6. A. school B. Work for C. bed D. ten
7. A. Monday B. Tuesday C. January D. Friday
8. A. at B. from C. to D. T.V

 
Gửi ý kiến