Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

de thi tieng anh i lẻan smart start grade 3

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Cao Thị Thịnh
Ngày gửi: 23h:07' 14-05-2017
Dung lượng: 2.8 MB
Số lượt tải: 1620
Số lượt thích: 3 người (Vương Lê Quỳnh Trang, Bich Ngoc, Trần Minh Phúc)
PHÒNG GD-ĐT TRẢNG BOM ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ II
TRƯỜNG TIỂU HỌC AN VIỄN MÔN: TIẾNG ANH- LỚP 3
Họ và Tên:………………………………………………. NĂM HỌC: 2016- 2017
Lớp:3…… THỜI GIAN: 35 PHÚT

POINTS
LISTENING
READING
WRITING
SPEAKING
PART I: LISTENING
Question 1: Listen and tick A, B or C.(1pt)

Question 2 : Listen and match (1pt)
/
Question 3: Listen and number(1pt)


Question 4: Listen and complete (1pt)
0. How do they get to the lake? – Go straight
1. Alfiecan hear the ……………….. .
2. Tom is ……………….. .
3. Bill’s dad going to the ……………….. .
4. Alfie and Ben can see a ……………….. ball.

PART II: READING
Question 5: Read a text and tick True or False.(1pt)
Hello, my name is Kim. My house is small. There is a living room, a kitchen, a bathroom and two bedrooms in my house. My favorite room is my bedroom. There are books and notebooks on the desk. I have a lot of small teddy bears in my room. There are three small bikes and one big ball in the cupboard. There is a big picture in my room. I like playing in my room.
True False

Kim’s house is big.
There is one living room in Kim’s house.
There are two bedrooms in Kim’s house.
There are big bikes in the cupboard.
Kim has many small teddy bears in her room.

Question 6: Choose a word from the box and write it next to number from 0- 4 (1pt)
/
/
/
//
/

 helicopter
Bill
flowers
kites
Rocks

This is Tom’s garden. Tom and (0)Billare playing in the garden. They are playing a game in the garden. There are three gray (1) ______________. There is a small(2)_____________and two (3)_________________. There are four white (4)_______________.


PART III: WRITING
Question 7: Order the letters to make complete words. ( 1pt )

Example:
___ ___ ___ ___


1.
Question 8: Order the words to make complete sentences. (1pt )
can /you /What /see /? /I / can/see /plane /a /big /. /
( What can you see? I can see a big plane.
like/ Would/ you/ some/ eggs/? / please/ Yes, / ./
(______________________________________________________________
Where/are /going/you/ ?/I’m/going /to/bookshop/the/./
(_______________________________________________________________
How’s/ weather/the/? /cloudy/ It’s/./
(_______________________________________________________________
you/Are/cold/?/ No,/ am/I/ not/ .
(_______________________________________________________________
PART III:SPEAKING
Getting to know each other: (0.5pt)
- What’s your name?
- How do you spell your name?
- How are you today?
- Is your house big?
- How many bedrooms are there in your house?
- What color is your house?
- Have you got a toy?
- What’s your favorite toy?
- Are you hot/ cold?
Look and say: (1 pt)

Describe the picture: (0.5pt)
+ Picture 1:
+ Picture 2:


What can you see?
Where are the children?
How many children are there?
ANSWER KEYS FOR GRADE 3

PART I: LISTENING
Question 1 : Listen and tick A, B or C.(1pt)
C 2. B 3. B 4. C

Question 2 : Listen and match (1pt)
car___bag helicopter____ box doll______ chair robot_____ cupboard

Question 3: Listen and number (1pt)
C 2. B 3- E 4- D

Question 4: Listen and complete (1pt)
1. lightning 2. cool 3. Lake 4.small

PART II: READING
Question 5: Read a text and tick True or False. (1pt)
True 2. False 3. False 4. True

Question 6: Choose
 
Gửi ý kiến