Banner-dethi-1090_logo1
Banner-dethi-1090_logo2

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

đề thi tiếng anh lớp 5 cuối kì 2

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: phan thị huyền my
Ngày gửi: 14h:31' 17-05-2017
Dung lượng: 13.9 KB
Số lượt tải: 1241
Số lượt thích: 1 người (phan thị huyền my)
PHÒNG GD&ĐT GIAO THỦY
TRƯỜNG TIỂU HỌC GIAO HƯƠNG
KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG CUỐI NĂM NĂM HỌC 2014 - 2015
MÔN : TIẾNG ANH- LỚP 5

        Chữ kí giám thị       
Trường tiểu học Lớp Họ và tên Số báo danh
Số phách

BÀI KIỂM TRA CUỐI NĂM - NĂM HỌC 2014 - 2015
MÔN TIẾNG ANH LỚP 5
I. Circle the odd one out. Chọn từ khác loại) (2.5ms)
1.    Autumn                  Winter                 Summer                Season
2.    Who                      What                  There                     When
3.    Danced                  Song                   Stayed                  Listened
4.    Football                 Play                    Volleyball               Badminton
5.    Doing                    Watching             Spring                    Reading
II. Select and circle A, B, C or D. (Chọn và khoanh vào A, B hoặc C) (2.5 ms)
1. What do you usually do ………….. spring?
      A. on                     B. in                      C. at                      D. by
2. There …………. a lot of flowers at the festival last week.
     A. are                    B. were                  C. was                    D. is
3. ……….. did they do yesterday?
     A. What                B. When                C. Where                 D. Who
4. ……….. you going to Nha Trang next week?
     A. Is                      B. Are                   C. Do                      D. Did
5. Peter doesn’t want ……….. football.
    A. play                   B. to play              C. playing                D. played
III. Read the passage and answer the questions. (Đọc đoạn văn sau và trả lời các câu hỏi) (2.5 ms)
Linda is from England. There are four seasons in her country. In summer, it is hot. She often goes swimming. In autumn, it is cool and wet. Her father and she sometimes go fishing. It is very cold in winter. They usually go skiing in the mountains. In spring, it is warm and beautiful. They often go camping in the national park.
1. Linda isn’t from England.
2. There are five seasons in her country.
3. Her father and she sometimes go fishing.
4. They usually go skiing in the mountains.
5. In spring, it is cool and beautiful.
IV. Reorder the words to make sentenc. (Sắp xếp các từ để tạo thành câu) (2.5ms)
1. in / spring / What / like / is / the / weather / ?
………………………………………………………………………………
2. isn’t / going / to / Hoi An / Minh / next / week / .
………………………………………………………………………………
3. is / it / here / your / house / How far / from / to / ?
………………………………………………………………………………
4. straight / Go / turn / and / ahead / right / .
………………………………………………………………………………
5. the / swimming pool / is / Where / ?
………………………………………………………………………………
Đáp án đề thi học kỳ 2 môn Tiếng Anh lớp 5
1. Circle the odd one out. (Mỗi câu đúng 0,5đ)
Key:
1. Season         2. There            3. Song           4. Play            5. Spring
2. Select and circle A, B, C or D. (Mỗi câu đúng 0,5đ)
Key:
1. B              2. B                    3. A                  4. B                5. B
3. Read the passage and answer the questions. (Mỗi câu đúng 0,5đ)
Key:
1. False        2. False               3. True              4. True            5. False
4. Reorder the words to make sentences. (mỗi câu đúng 0,5d)
Key:
1. What’s the weather like in spring?
2. Minh isn’t going to Hoi An next week.
3. How far is it from here to your house?
4. Go sraight ahead and turn right.
5. Where is the swimming pool?

 
Gửi ý kiến