Banner-dethi-1090_logo1
Banner-dethi-1090_logo2

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

DE THI TIENG ANH LOP 5 CUOI NAM HOC

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Phan Anh Tuấn
Ngày gửi: 16h:46' 16-05-2011
Dung lượng: 62.5 KB
Số lượt tải: 6766
Số lượt thích: 1 người (Nguyễn Đăng Khải)
Bài thi KIểM TRA cuối HọC Kì II
Năm học 2010-2011
Môn : Tiếng Anh - Lớp 5
Thời gian : 40 phút
Họ và tênLớp : 5
Trường Tiểu Học Sơn Hòa.
________________________________________________________________________
I. Hoàn thành các câu sau : (4 điểm)
1. Where _ _ _ they from ?
2. My father _ _ a farmer.
3. _ _ _ _ were you born ?
4. What are you doing _ _ _ ?
5. What is the matter _ _ _ _ you ?
6. She wants to _ _ a doctor.
7. _ _ _ far is it from here to Hong Linh Town ?
8. It’s _ _ _ in summer.
II. Khoanh tròn vào chữ cái trước đáp án đúng nhất: A, B, C hoặc D. ( 2 điểm)
1 . Yesterday, he ………… to school.
A. went B. go C . are D . is
2. She usually goes to school ……… bus.
A. at B. on C . in D . by
3. How is it from here to Vinh ?
A. left B. far C. near D . right
4 . What the weather like ?
A.are B. do C . is D . does
5. What do you usually do …………. summer
A. in B. on C . at D . to
III. Gạch chân những từ sai ở cột A và viết lại cho đúng vào cột B : ( 3 điểm )
A
B

1.sqring,hot,sunmer,friend,airport,whem 2.stedium,cool,ixland,weekand,prom,always 3.babminton,where,cinena,last,kilomiter,colg 4.weathee,vizit,cendy,doctor,birphday,sing
1
2………………………………...........…………
3
4

IV.Sắp xếp các từ sau thành câu hoàn chỉnh . (1 điểm)
1. is/Duc Tho/ far / it/ how/ from/here/to
2. he/Phu Quoc island/is/ going/ visit/ to? …
Bài thi KIểM TRA cuối HọC Kì II
Năm học 2010-2011
Môn : Tiếng Anh - Lớp 5
Thời gian : 40 phút
Họ và tênLớp : 5
Trường Tiểu Học Sơn Hòa.
________________________________________________________________________
I. Hoàn thành các câu sau : (4 điểm)
1. _ _ _ _ is your birthday ?
2. He want to _ _ a worker.
3. Turn right. It’s _ _ your left.
4. It’s _ _ _ _ in autumn.
5. How far is it _ _ _ _ Vinh to Ha Noi ?
6. We _ _ _ going to play hide and seek.
7. _ _ _ you visit Tuan Chau island ? Yes, I did.
8. What do you usually do _ _ winter ?.
II. Khoanh tròn vào chữ cái trước đáp án đúng nhất: A, B, C hoặc D. ( 2 điểm)
1 . How ……………… do you play badminton ?
A. far B. often C . never D . ever
2. What did you do at the festival ?.
A. danced B. dance C . sing D . draw
3. The matter with you ?
A. when B. who C. what D . how
4 . Did you clean the floor yesterday ?............, I did.
A.No B. it C . oh D . yes
5. Where the amusement park ?
A. are B. is C . am D . be
III. Gạch chân những từ sai ở cột A và viết lại cho đúng vào cột B : ( 3 điểm )
A
B

1.sqring,hot,gane,friend,airport,whem 2.stedium,cool,ixland,weekand,prom,always 3.babminton,who,cinena,last,kilomiter,colg 4.bika,vizit,cendy,doctor,birphday,sing,my
1
2……………………............……………………
3
4

IV.Sắp xếp các từ sau thành câu hoàn chỉnh . (1 điểm)
1. she/is/ going / train/ by/to/
 
Gửi ý kiến