Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

de thi tin 8 hk2 de 1

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Trần Thị Thanh Vân (trang riêng)
Ngày gửi: 15h:58' 14-04-2015
Dung lượng: 60.0 KB
Số lượt tải: 255
Số lượt thích: 0 người
PHÒNG GDDT THỊ XÃ BA ĐỒN
TRƯỜNG THCS QUẢNG LỘC

ĐỀ SỐ 02
ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HỌC KỲ II
Môn: Tin học 8- Năm học: 2014- 2015
Thời gian: 45 phút (Không kể thời gian giao đề)
--------------------------------------------


Họ và tên:………………………………………Lớp:…………Điểm:………….SBD:……

Câu 1 (3,0 điểm): Viết cú pháp của câu lệnh lặp với số lần chưa biết trước?
Nêu các bước thực hiện của câu lệnh trong cú pháp trên?
Câu 2 (3,0 điểm): Nêu khái niệm dữ liệu kiểu mảng và cách khai báo biến mảng trong
chương trình Pascal? Cho ví dụ?
Câu 3 (4,0 điểm): Bài tập: Viết chương trình hiển thị trên màn hình thông tin về: Họ tên
học sinh, lớp, trường, huyện, tỉnh.

BÀI LÀM

PHÒNG GDDT THỊ XÃ BA ĐỒN
TRƯỜNG THCS QUẢNG LỘC

ĐỀ SỐ 02
ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HỌC KỲ II
Môn: Tin học 8- Năm học: 2014- 2015
Thời gian: 45 phút (Không kể thời gian giao đề)
--------------------------------------------

Câu
Đáp án
Điểm

Câu 1

3,0


*Cú pháp của câu lệnh lặp với số lần chưa biết trước:
While <điều kiện> do ;
Trong đó: - While, do là các từ khóa.
- <điều kiện> thường là một phép so sánh.
- có thể là câu lệnh đơn giản hay câu lệnh ghép.

1

0,25
0,25
0,25


* Câu lệnh lặp với số lần chưa biết trước được thực hiện như sau:
Bước 1: Kiểm tra điều kiện
Bước 2: Nếu điều kiện sai, câu lệnh sẽ bị bỏ qua và việc thực hiện lệnh lặp kết thúc.
Nếu điều kiện đúng, thực hiện câu lệnh và quay lại bước 1.

0,25
0,5
0,5

Câu 2

3,0


- Dữ liệu kiểu mảng là một tập hợp hữu hạn các phần tử có thứ tự, mọi phần tử đều có cùng một kiểu dữ liệu, gọi là kiểu phần tử.
- Cách khai báo biến mảng trong Pascal cần chỉ rõ: Tên biến mảng, số lượng phần tử, kiểu dữ liệu chung của các phần tử.
VD: Diem: array [1..10] of real;
1

1,5

0,5

Câu 3
Bài tập
4,0


 Program baitap;
Uses crt;
Begin
Clrscr;
Writeln(‘ Nguyen van A’);
Writeln(‘ Lop 8..’);
Writeln(‘ Trương THCS........’);
Writeln(‘ huyen dien bien’);
Writeln(‘ tinh dien bien’);
Readln
End.
0,250,250,25
0,250,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,25
0,25


.

-------------------Hết-----------------

 
Gửi ý kiến