Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

de thi tin hoc

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Văn Lợi (trang riêng)
Ngày gửi: 15h:23' 26-11-2015
Dung lượng: 332.5 KB
Số lượt tải: 87
Số lượt thích: 0 người
phòng giáo dục và đào tạo cẩm khê
kỳ thi chọn học sinh giỏi các môn văn hoá lớp 9 cấp huyện
năm học 2012 - 2013

đề thi môn tin học
Thời gian làm bài: 150 phút, không kể thời gian giao đề


Bài 1.(6,0 điểm)
Viết chương trình nhập số tự nhiên n (n ≤ 1000) và tính giá trị biểu thức Sn:

Tên tập tin: D:THIBai1.pas

Bài 2. (8,0 điểm)
Nhập vào số tự nhiên N (1 < N < 65000). Hãy kiểm tra số N vừa nhập có phải là số nguyên tố không? Nếu đúng thì thông báo ra màn hình đây là số nguyên tố, ngược lại thì phân tích số N thành tích các thừa số ngyuên tố.

Ví dụ:
Dữ liệu vào
Dữ liệu ra

Nhap mot so tu nhien: 5
Nhap 1 so tu nhien: 15
Nhap 1 so tu nhien: 3456
5 la so nguyen to
15 duoc tach thanh tich cac thua so nguyen to: 3.5
2.2.2.2.2.2.2.3.3.3

Tên tập tin: D:THIBai2.pas

Bài 3. (6,0 điểm)
Nhập vào một mảng các số nguyên. Sắp xếp mảng theo thứ tự tăng dần.
Tên tập tin: D:THIBai3.pas----------------Hết------------------
(Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm)
HƯỚNG DẪN CHẤM MÔN TIN HỌC LỚP 8
Yêu cầu chung:
Yêu cầu chương trình chạy thông suốt. ( 2-3 điểm)
+ Hoàn thành đúng phần khai báo các biến: (0,25 điểm)
+ Viết đúng chương trình nhập mảng: (0,25 điểm)
+ Viết đúng thuật toán (cách giải) tính tổng: (1-2 điểm)
+ Viết đúng thủ tục tạo và ghi kết quả vào tệp: (0,5 điểm)
- Chương trình chạy cho kết quả đúng (có thể làm theo cách khác đáp án): khai báo đầy đủ, trình bày có cấu trúc rõ ràng cho điểm tối đa. Không khai báo mỗi biến trừ 0.25 điểm.
- Chương trình cho kết quả sai: Chỉ chấm phần các ý chính của thuật toán, mỗi ý đúng cho điểm không vượt quá 40% số điểm của câu.

Bài 1. (6,0 điểm).
Viết chương trình nhập số tự nhiên n (n≤100) và tính giá trị biểu thức Sn:

Chương trình
Điểm

Program Bai1;
Uses Crt;
Var
n,i:Integer;
s:Real;
1

BEGIN
ClrScr;
Write(‘Nhap so tu nhien n= `);Readln(n);
1

s:=0;
For i:=1 to n do s:=s+1/(i*(i+1));
2

 Write(‘s=’,s:4:4);
1

Readln;
END.
1

Bộ Test thử
n nhập vào
Kết quả S trên màn hình

1
0.333

10
0.663

100
0.740

1000
0.749


Câu 2 (7 điểm)
Nhập vào số tự nhiên N (1 < N < 65000). Hãy kiểm tra số N vừa nhập có phải là số nguyên tố không ? Nếu đúng thì thông báo ra màn hình đây là số nguyên tố, ngược lại thì phân tích số N thành tích các thừa số ngyuên tố.
Chương trình
Điểm

Program Bai2;
Uses Crt;
Var
m, n: Longint;
dem, i: integer;
0.5

Begin
repeat
ClrScr;
Write(‘Nhap mot so tu nhien: `);Readln(n);
Until (n>1) and (n<=65000);
i:=2;
While (n mod i <> 0 do
i:= i+1;
if i = n then
Writeln (n, ` la so nguyen to`)
else {tach so n thanh cac thua so nguyen to}

2

 Begin
dem:=0;
m:=n;
Write (n, `duoc tach thanh cac thua so nguyen to = `);
While (m mod 2 = 0) do

 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓