Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Coccoc-300x250

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

ĐỀ THI TNTHPT 2021 ĐỢT 2-CHUẨN C73

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: st violet
Người gửi: Phạm Thị Hường
Ngày gửi: 15h:04' 17-08-2021
Dung lượng: 53.3 KB
Số lượt tải: 980
Số lượt thích: 0 người
ĐỀ THI TỐT NGHIỆP THPT MÔN HÓA, ĐỢT 2/2021 – ngày 07/08/2021
Mã 223
Câu 41: KimloạinàosauđâythuộcnhómIIAtrongbảngtuầnhoàn?
A. Na. B. Fe. C. Al. D. Mg.
Câu 42: ChấtnàosauđâytácdụngvớiNaHCO3sinhrakhíCO2?
A. HCOOH. B. CH3CHO. C. CH3OH. D. HCOONa.
Câu 43: Chấtnàosauđâylàchấtbéo?
A. Glixerol. B. Tripanmitin. C. Etylaxetat. D. Tinhbột.
Câu 44: Natriđicromatlàmuốicủaaxitđicromic,cómàudacamcủaionđicromat.Côngthứccủanatriđicromatlà
A. NaCrO2. B. Na2Cr2O7 C. K2Cr2O7. D. Na2CrO4
Câu 45: Ởnhiệtđộthường,chấtnàosauđâytanhoàntoàntronglượngdưdungdịchKOHloãng?
A. Al(OH)3. B. Cu(OH)2. C. Fe(OH)2. D. Mg(OH)2
Câu 46: Chấtnàosauđâylàaminoaxit?
A. Valin. B. Glucozơ. C. Metylamin. D. Metylaxetat.
Câu 47: KimloạinàosauđâycótínhkhửyếuhơnkimloạiAg?
A. Au. B. K. C. Zn. D. Mg.
Câu 48: Trongmắtxíchcủapolimenàosauđâycónguyêntửclo?
A. Polietilen. B. Poli(vinylclorua). C. Poliacrilonitrin. D. Polibutadien.
Câu 49: Canxisunfatlàchấtrắn,màutrắng,íttantrongnước.Trongtựnhiên,canxisunfattồntạidướidạngmuốingậmnướcgọilàthạchcaosống. Côngthứccủacanxisunfatlà
A. CaSO4. B. CaO. C. Ca(OH)2. D. CaCO3.
Câu 50: Kimloạinàosauđâycókhốilượngriênglớnnhất?
A. Fe. B. Ag. C. Li. D. Os.
Câu 51: KhíXlàthànhphầnchínhcủakhíthiênnhiên.KhíXkhôngmàu,nhẹhơnkhôngkhívàlàmộttrongnhữngkhigâyhiệuứngnhàkính.KhíXlà
A. CH4 B. CO2. C. NO2 D. O2.
Câu 52: KimloạiKtácdụngvớiH2OtạorasảnphẩmgồmH2vàchấtnàosauđây?
A. K2O. B. KClO3. C. KOH. D. K2O2
Câu 53: Kimloạinàosauđâyđượcđiềuchếbằngphươngphápđiệnphânnóngchảy?
A. Cu. B. K. C. Au. D. Ag.
Câu 54: Chấtnàosauđâylàthànhphầnchínhcủabôngnõn?
A. Saccarozơ. B. Xenlulozơ. C. Glucozơ. D. Tinhbột.
Câu 55: Chấtnàosauđâylàchấtđiệnlimạnh?
A. H2S. B. CH3COOH. C. H3PO4. D. NaCl.
Câu 56: MuốiFe2(SO4)3dễtantrongnước,khikếttinhthườngởdạngngậmnướcnhưFe2(SO4)3.9H2O. TêngọicủaFe2(SO4)3là
A. sắt(II)sunfua. B. sắt(III)sunfat. C. sắt(II)sunfat. D. sắt(II)sunfit.
Câu 57: Chấtnàosauđâylàaminbậcba?
A. C2H5NH2. B. CH3NH2. C. CH3NHCH3. D. (CH3)3N.
Câu 58: KimloạinàosauđâytácdụngvớiH2Oởnhiệtđộthường?
A. Cu. B. Au. C. Ag. D. Ba.
Câu 59: Chấtnàosauđâylàeste?
A. CH3COOH. B. CH3COONa. C. C3H5(OH)3. D. CH3COOCH3.
Câu 60: Khiđunnóng,kimloạiAltácdụngvớichấtnàosauđâytạoraAlCl3?
A. NaCl. B. S. C. Cl2. D. O2
Câu 61: ChoFeOtácdụngvớidungdịchHCldư,sinhrachấtnàosauđây?
A. FeCl2. B. Fe(OH)2. C. FeCl3. D. H2.
Câu 62: Hòatanhoàntoàn5,10gamAl2O3tronglượngdưdungdịchHCl,thuđượcdungdịchchứamgammuối. Giátrịcủamlà
A. 26,70. B. 21,36. C. 13,35. D. 16,02.
Câu 63: Chocácpolimesau:poli(vinylclorua),poli(etylenterephtalat),polietilen,nilon-6,6. Sốpolimetổnghợplà
A. 3. B. 2. C. 1. D. 4.
Câu 64: DungdịchchấtXhòatanCu(OH)2,thuđượcdungdịchmàuxanhlam.Mặtkhác,Xbịthủyphânkhiđunnóngtrongmôitrườngaxit. ChấtXlà
A. saccarozơ. B. glucozơ. C. fructozơ. D. anbumin.
Câu 65: Đốtcháyhoàntoàn2,25gamglyxintrongO2thuđượcCO2,H2OvàVlítkhíN2.GiátrịcủaVlà
A. 0,672. B. 0,566. C. 0,336. D. 0,283.
Câu 66: ChoesteXtácdụngvớidungdịchNaOHđunnóng,thuđượcsảnphẩmgồmnatripropionatvàancolmetylic. CôngthứccủaXlà
A. HCOOCH3. B. CH3COOCH3. C. CH3COOCH3. D. C2H5COOCH3.
Câu 67: Cho11,66gamNa2CO3tácdụnghếtvớidungdịchHCldư,thuđượcVlítkhíCO2. GiátrịcủaVlà
A. 4,480. B. 2,240. C. 3,360. D. 2,464.
Câu 68: Tiếnhànhsảnxuấtrượuvangbằngphươngpháplênmenrượuvớinguyênliệulà16,8kgquảnhotươi(chứa15%glucozơvềkhốilượng),thuđượcVlítrượuvang13,8°. Biếtkhốilượngriêngcủaancoletyliclà0,8g/ml. Giảthiếttrongthànhphầnquảnhotươichỉcóglucozơbịlênmenrượu;hiệusuấttoànbộquátrìnhsảnxuấtlà60%.GiátrịcủaVlà
A. 10,5. B. 11,6. C. 7,0. D. 3,5.
Câu 69: NungnóngmgamhỗnhợpgồmAlvàhaioxitsắttrongkhítrơ,thuđượchỗnhợprắnX.NghiềnnhỏX,trộnđềurồichiathànhhaiphần.Phầnmộtphảnứngđượctốiđavớidungdịchchứa0,1molNaOH,thuđược0,03molH2.Phầnhaitanhếttrongdungdịchchứa0,72molH2SO4đặcnóng,thuđượcdungdịchYchỉchứacácmuốitrunghòavà0,27molSO2(sảnphẩmkhửduynhấtcủaH2SO4). DungdịchYtácdụngvừađủvới0,009molKMnO4trongdungdịchH2SO4loãngdư.Biếtcácphảnứngxảyrahoàntoàn.Giátrịcủamlà
A. 26,95. B. 33,32 C. 28,84. D. 32,34.
Câu 70:
 
Gửi ý kiến