Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Đề thi trắc nghiệm hóa 9

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Văn Tuyến
Ngày gửi: 10h:40' 17-06-2010
Dung lượng: 49.5 KB
Số lượt tải: 2989
Số lượt thích: 1 người (Nguyễn Thị Ngọc)
Kỳ thi: ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG MÔN HÓA HỌC 9
Môn thi: HÓA HỌC LỚP 9

001: Chất vừa tác dụng được với dung dịch HCl và dung dịch NaOH là:
A. CuSO4 B. Al C. Fe D. Mg(OH)2
002: Dãy các chất tác dụng được với dung dịch H2SO4 là:
A. CuO, CaCO3 B. NaOH, MgCl2 C. Fe, Cu D. CaO, NaNO3
003: Nhận biết các chất bột màu trắng: CaO, Na2O, MgO, P2O5 ta dùng cách nào sau đây?
A. Dùng dung dịch HCl B. Hòa tan vào nước và dùng quỳ tím
C. Hòa tan vào nước và dùng phenolphtalein D. Tất cả đều đúng
004: Chất nào sau đây không phản ứng với clo?
A. NaCl B. NaOH C. Al D. H2
005: Trong số các dung dịch: Na2SO4, KCl, HCl, KOH, CH3COOH những dung dịch có pH < 7 là:
A. KCl, CH3COOH. B. Na2SO4, HCl C. KOH, HCl . D. HCl, CH3COOH
006: Khi cho 100ml dung dịch KOH 1M vào 100ml dung dịch HCl thu được dung dịch có chứa 6,525 gam chất tan. Nồng độ mol của HCl trong dung dịch đã dùng là (Cho H = 1; O = 16; Cl = 35,5; K = 39)
A. 0,75M. B. 0,5M. C. 0,25M. D. 1M.
007: Có thể dùng NaOH (ở thể rắn) để làm khô các chất khí
A. NH3, SO2, CO, Cl2. B. N2, NO2, CO2, CH4, H2. C. NH3, O2, N2, CH4, H2. D. N2, Cl2, O2 , CO2, H2.
008: Hòa tan hoàn toàn 3,22 gam hỗn hợp X gồm Fe, Mg và Zn bằng một lượng vừa đủ dung dịch H2SO4 loãng, thu được 1,344 lít hiđro (ở đktc) và dung dịch chứa m gam muối. Giá trị của m là (Cho H = 1; O = 16; Mg = 24; S = 32; Fe = 56; Zn = 65)
A. 9,52. B. 7,25. C. 8,98. D. 10,27.
009: Cặp chất không phản ứng với nhau là:
A. Fe và dung dịch CuSO4. B. Dung dịch Ca(OH)2 và dung dịch Na2CO3
C. dung dịch FeCl2 và dung dịch H2SO4. D. dung dịch NaOH và khí Cl2.
010: Cho kim loại M tác dụng với Cl2 được muối X; cho kim loại M tác dụng với dung dịch HCl cũng được muối X. . Kim loại M có thể là
A. Cu. B. Zn. C. Fe. D. Ag.

011: Axit nào sau đây không thể chứa trong bình thủy tinh
A. HNO3 B. H2SO4 C. HCl D. HF
012: Phản ứng hoá học xảy ra trong trường hợp nào dưới đây không thuộc loại phản ứng nhiệt nhôm?
A. Al tác dụng với Fe3O4 nung nóng. B. Al tác dụng với CuO nung nóng.
C. Al tác dụng với axit H2SO4 đặc, nóng. D. Al tác dụng với Fe2O3 nung nóng.
013: Trong công nghiệp, natri hiđroxit được sản xuất bằng phương pháp
A. điện phân dung dịch NaCl, có màng ngăn điện cực.
B. điện phân dung dịch NaCl, không có màng ngăn điện cực.
C. điện phân NaCl nóng chảy.
D. điện phân dung dịch NaNO3, không có màng ngăn điện cực.
014: Cho một mẫu hợp kim Na-Ba tác dụng với nước (dư), thu được dung dịch X và 3,36 lít H2 (ở đktc). Thể tích dung dịch axit H2SO4 2M cần dùng để trung hoà dung dịch X là
A. 60ml. B. 30ml. C. 75ml. D. 150ml.
015: Khi hòa tan hiđroxit kim loại M(OH)2 bằng một lượng vừa đủ dung dịch H2SO4 20% thu được dung dịch muối trung hoà có nồng độ 27,21%. Kim loại M là (Cho H = 1; O = 16; Mg = 24; S = 32; Fe = 56; Cu = 64; Zn = 65)
A. Mg. B. Zn. C. Cu. D. Fe.
016: Dãy chất làm mất màu dung dịch brom là:
A. CH4, C2H4, C2H2 B. C2H6, C2H4, C2H2 C. SO2, C2H4, C2H2 D. C6H12, C2H4, C2H2
017: Biết 0,02 mol hiđrocacbon X
No_avatar

Không có câu "Ở nhiệt độ thường, axit nào sau đây có thể chứa trong bình thép:

                    A. HNO3 loãng         B. H2SO4 loãng        C. HCl đặc          D. H2SO4 đặc"

ạ? Khóc

 

 
Gửi ý kiến