Banner-dethi-1090_logo1
Banner-dethi-1090_logo2

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Đề thi tuyển sinh vào THPT môn Tiếng Anh năm học 2015-2016

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Trường THCS Thọ sơn
Ngày gửi: 14h:14' 28-06-2015
Dung lượng: 33.5 KB
Số lượt tải: 631
Số lượt thích: 0 người
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KỲ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT
NGHỆ AN NĂM HỌC 2014 – 2015
ĐỀ CHÍNH THỨC
Môn thi: Tiếng Anh
Thời gian làm bài: 60 phút, không kể thời gian giao đề

Câu I. (1,5 điểm):Viết 1 từ có phần gạch chân được phát âm khác với những từ còn lại:
1. plays cooks helps months 4. without think three Math
2. studied decided caused cleaneed 5. great beach meet teacher
3. summer love country united 6. about mark pagoda amazing
Câu II. (2 điểm): viết dạng đúng của từ, động từ trong ngoặc:
Minh and I (be) classmates now.
If I were you. I (learn) harder.
Would you like (drink) a cup of coffe? – No, thanks.
She hates (invite) to outdoor parties.
My parents (not travel) to Malaysia since 2009.
He (write) a letter to his pen pal at the moment? – No, he’s reading a comic.
I am much (tall) than my síster.
Our teacher advised us to do this test (careful).
Câu III. (2 điểm): Viết câu hỏi cho phần gạch chân:
Uncle Ho was born on My 19th, 1890.
Yes. I like Corean music.
Mr. Huy is going to visit his friends nex Sunday.
My English pronunciation is very bad.
Câu IV. (2,5 điểm): Đọc đoạn văn và thực hiện các yêu cầu:
THE LIFE IN LONDON
Tim and Mary are Americans. They left New York for London five years ago. Tim works for a bank and Mary is a nurse in big hospital in the city.
What do they like best? Mary speaks for both them, “We love London, there’s always something interesting to do. The parks, museums and theaters are great. We like to go walking in the country at weekends so we drive to Essex early on Sunday morning and walk there all day.”
When they were asked why they came to Lodon, Tim said, “Mary got a job here and I followed her. I didn’t work for the first three months. I was looking for a flat to buy and looking after things at home. I started my job the day after we moved to this flat. Of course we speak the language but we had some problems at first. Just small things like the different words for food – and the different British accents can be difficult to understand.”
Trả lời câu hỏi: (2 điểm)
What does Mary do?
Why do Tim and Mary drive to Essex?
Who got a job in London first?
They found the British accents easy to understand at first, didn’t they?
Chọn đáp án đúng cho các câu sau: (0,5 điểm)
The word there (in line 5) refers to…………..
A. in America B. In New Yoor C. in Essex
Tim started his job in London …….
A. before he bought the flat B. after he moved to the flat C. before he moved to the flat
Câu V. (1 điểm): Viết lại các câu sau sao cho nghĩa tương đương , bắt đầu bằng những từ cho sẵn:
1. I can’t sing English song -> I wish I ……………………....
2. “Where í your school ?”, Liz asked me. -> Liz asked me ………………...
3. The woman taught us Music. She is standing nex to the door. -> The woman who……………
4. People started to use this stadium 3 years ago. -> This stadium has ……………
Câu VI. (1 điểm) Viết câu hoàn chỉnh theo từ gợi ý , không thay đổi trật tự từ:
Yesterday/Mrs. Nga/ go/ beach.
My sister/ want/ become/ good doctor/ future.
 
Gửi ý kiến