Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

de thi va dap an THPT QG nam 2019 mon TA ma de 420

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: internet
Người gửi: Trương Minh Thành
Ngày gửi: 10h:44' 12-02-2020
Dung lượng: 98.5 KB
Số lượt tải: 151
Số lượt thích: 1 người (Trương Minh Thành)

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KỲ THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA NĂM 2019
ĐỀ THI CHÍNH THỨC Bải thi: NGOẠI NGỮ; Môn thi: TIẾNG ANH
Ma de thi 420 (Đề thi có 05 trang) Thời gian làm bài: 60 phút, không kể thời gian phát đề
Giải đề chi tiết
Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following questions
Question 1: She hurt herself while she _____ hide-and-seek with her friends
A. played B. had played C. is playing D. was playing
Thì quá khứ tiếp diễn miêu tả hoạt động đang diễn ra kèm hoạt động chắn ngang
Question 2: ______________, they get on well with each other
A. To quarrel a lot like most siblings at their age B. But most siblings at their age quarrel a lot
C. while most siblings at their age quarrel a lot D. For most siblings to quarrel a lot at their age
Rút gọn v-ing với cùng chủ ngữ
Question 3: My sister really enjoys acting as a hobby, but she doesn`t want to do it for a(n)______
A. existence B. occupation C. living D. survival
Do it for a living: làm nghề để kiếm sống
Question 4: Nicholas had never chaired a meeting before, but he rose to the _______yesterday when he presided over a forum
A. incident B. difficulty C. issue D. occasion
Rise to the occasion: xử lý tình huống khó khăn 1 cách thành công
Question 5: It was so noisy outside that she couldn`t concentrate ______ her work.
A. with B. on C. at D. in
concentrate on : tập trung vào
Question 6: The students were worried that they wouldn`t be able to ____________ the deadline for the assignment.
A. beat B. answer C meet D. match
meet the dead line : đáp ứng kịp thời hạn
Question 7: This is _______________ most interesting book I`ve ever read.
A. the B. Ø C. an D. a
So sánh nhất: the most+ tính từ dài vần
Question 8:I will never forget ___________ to the Royal Garden Party, where superb cuisines were served
amid luxurious surroundings.
A. inviting B. being invited C. to be invited D. to invite
Forget+ v-ing: quên sự việc đã thực hiện
Question 9: In spite of their disabilities, the children at Spring School manage to _____ an active social life.
A. save B. lead C. gather D. take
Lead a/an…… life: hướng đến 1cuộc sống……
Question 10: If ________ with pictures and diagrams, a lesson will be more interesting and comprehensible. A. have illustrated B. illustrating C. illustrated D. was illustrated
Ved/V3 dùng trong bị động rút gọn khuyết chủ ngữ
Question I1: I think mobile phones are ___________ for people of all ages.
A. usage B. usefully C. useful D. use
Be+ adj
Question 12: Children are encouraged to read books _____they are a wonderful source of knowledge.
A. in spite of B. although C. because of D. because
Because+ mệnh đề: nối câu với nghĩa: bởi vì
Question 13: We all wish to create a friendly and supportive environment ______to learning.
A accommodating B. conducive C. detrimental D. liable
conducive to something: dẫn đến, hướng đến lợi ích
Question 14: If we are not busy this weekend, we ______the new fruit farm in the countryside.
A. would have visited B. will visit C. visited D. would visit
Điều kiện loại 1 : If S+thì hiện tại đơn, S+will/can +v…
Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word whose underlined part differs from the other three in pronunciation in each of the following questions.
Question 15: A. group/u:/ B. sound /au/ C. count /au/ D. doubt /au/
Question 16: A. survived /d/ B. bothered /d/ C. happened /d/ D. reduced /t/
Mark the letter A, B, C, or D on your
 
Gửi ý kiến