Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

đề thi vào 10 2015-2016 tỉnh phú thọ

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Thị Hằng Nga
Ngày gửi: 11h:13' 17-12-2017
Dung lượng: 52.5 KB
Số lượt tải: 283
Số lượt thích: 0 người
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ KHẢO SÁT HỌC SINH THI VÀO LỚP 10 THPT
ĐOAN HÙNG NĂM HỌC: 2015 -2016 (LẦN 2)
Môn : Tiếng Anh 9.
Thời gian: 60 phút. (Không kể thời gian giao đề)
Họ và tên học sinh ………………………………………… Lớp …………….

Câu I. Chọn một phương án A, B, C hoặc D ứng với từ có phần gạch chân được phát âm khác với các từ còn lại (1,0 điểm)
1. A. hour B. house C. hot D. head
2. A. stopped B. matched C. worked D. provided
3. A. native B. natural C. nation D. name
4. A. come B. wonder C. golden D. discover
Câu II. Chọn một phương án A, B, C hoặc D ứng với từ hoặc cụm từ thích hợp để hoàn thành các câu sau. (3,0 điểm)
1. His house looks very large and beautiful. It is _________house.
A. a seven-room B. a seven-rooms C. seven room D. seven rooms
2. Let`s save energy,..........................?
A. do we B. will we C. shall we D. don`t we
3. Lan wishes she …………. a teacher right now.
A. could be B. was C. were D. is
4. They asked me a lot of questions, most of_________I couldn’t answer well.
A. whom B. whose C. which D. that
5. Young people are fond of...........jeans.
A. wearing B. to wear C. wear D. worn
6. He worked..............................than his classmates.
A. more careful B. as carefully C. carefullier D. more carefully
7. Jimmy has lived ______ New York ______ six years.
A. in / in B. at / during C. at / since D. in / for
8. Tornadoes are funnel-shaped storms……. can suck up anything that is in their path.
A. which B. whom C. who D. whose
9. I can`t hear what you are saying. Can you  ______  the radio
A. turn down B. turn on C. turn up D. turn off
10. We are going …………..the anniversary of our 50th wedding.
A. to celebrate B. celebrated C. celebrating D. celebrate
11. He is a generous man. He is …………………known for his generosity.
A. well B. good C. better D. best
12. Passover is celebrated in Israel and by all ……………people.
A. English B. Vietnamese C. Jewish D. Chinese
Câu III. Tìm một lỗi sai trong bốn phần gạch chân A, B, C hoặc D trong các câu sau đây. (1,0 điểm)
1. It took Peter three hours opening the doors.
A B C D
2. Nam is one of my friends whom tried hard to succeed in his studying at school.
A B C D 3. Despite I didn’t like the sweater, I decided to buy it.
A B C D
4. If you work hard, you would get good marks.
A B C D

Câu IV. Viết dạng đúng của động từ trong ngoặc trong các câu sau. (1,0 điểm)
1. Would you mind (1. tell)………. me where I can go to post the letter ?
2. When my mother came home from work, I (2. cook)………. dinner.
3. Are you used to (3. watch)…….. television after dinner?
4. This horse can (4. ride) …………….by the boy.
Write your answers here:
1 ……………..
2..........................
3...........................
4...........................

Câu V. Viết dạng đúng của từ trong ngoặc để hoàn chỉnh các câu sau. (1,0 điểm)
1. The ………of the air makes it difficult for us to breathe. (pollute)
2. Getting to the village is a very ............. journey. (interest)
3. I want to……………this cake into 4 parts. ( division)
4. If we go on littering, the environment will become..... polluted.
 
Gửi ý kiến