Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Coccoc-300x250

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

ĐỀ THI VÀO 10 FORM MỚI QUẢNG NINH

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Phạm Hoàng hải nam
Ngày gửi: 14h:52' 18-05-2022
Dung lượng: 35.3 KB
Số lượt tải: 1233
Số lượt thích: 1 người (Nguyễn Thị Thuỳ Dương)
SỞ GD&ĐT QUẢNG NINH

ĐỀ THI THỬ


KỲ THI TUYỂN SINH LỚP 10 THPT
NĂM HỌC : 2022-2023
Môn thi : Tiếng Anh ( Dành cho mọi thí sinh )
Thời gian làm bài : 60 phút , không kể thời gian giao đề
(Đề thi này gồm 3 trang)

Điểm của toàn đề thi
Họ , tên, chữ ký cán bộ chấm thi
Số phách

Bằng số
Bằng chữ
Cán bộ chấm thi số 1:
…………………………………………
Cán bộ chấm thi số 2:
…………………………………………Số phách phúc khảo
Điểm chấm phúc khảo
Họ , tên, chữ ký cán bộ chấm thi
Số phách phúc khảoBằng số
Bằng chữ
Cán bộ chấm thi số 1:
…………………………………………
Cán bộ chấm thi số 2:
…………………………………………


Circle the letter A, B, C or D to indicate the word whose underlined part differs from the other three in pronunciation in each of the following questions. (0.5 point)
Question 1.A. looked B. visited C. stopped D. watched
Question 2.A.perform B. danger C. emerge  D. standard
Circle the letter A, B, C or D to indicate the word that differs from the other three in the position of primary stress in the following questions. (0.5 point)
Question 3. A. improve B. culture C. pollute D. attend
Question 4. A. package B. advise C. urban D. fashion
Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following questions.
Question 5.Cong Phuong is one of the _____ football players in Vietnam.
A. good B. best C. better D. well
Question 6.______ there have been many changes in his life, he still remains a nice man to everyone.
A. However B. Despite C. Because D. Although
Question 7. We ______ each other at my aunt`s house three years ago and _______ friends ever since.
A. met/ had been B. meet/ were C. met/ are D. met/ have been
Question 8. It`s good _______ a glass of warm water immediately after you wake up in the morning.
A. to drinking B. drinking C. drink D. to drink
Question 9. Peters _______ have lunch in the school canteen when he was in grade 6.
A. gets used to B. used to C. was used to D. is used to
Question 10. Traffic ____ in Vietnam usually occur in such big cities as Hanoi and Ho Chi Minh City.
A. system B. safety C. light D. jams
Question 11.The first Earth Day was held _______ April 22, 1970.
A. in B. on C. since D. at
Question 12.This is a difficult problem. I wish I _______ the answer.
A. know B. knew C. known D. knowing
Question 13. His mother is very proud of him, _______ she?
A. is B. doesn`t C. does D. isn`t
Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word(s) CLOSEST in meaning to underlined word(s) in each of the following questions.
Question 14. We should go to the mountainous area to enjoy some fresh air at the weekend.
A. unpolluted B. rainy C. windy D. polluted
Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word(s) OPPOSITE in meaning to underlined word(s) in each of the following questions.
Question 15.I find playing sports an exciting way to exercise
A. normal B. interesting C. regular D. boring
Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the most suitable response to complete each of the following exchanges.
Question 16.Robert:“Would you like to have dinner with me tonight?”
Mary: “______________.”
A. No, I won’t B. Yes, I will
C. Never mind, thanks D. Yes, I’d love to
Question 17. Tom: "You`ve got a lovely singing voice.”
Mary:" __________ "
A. It`s all right. B. Congratulations! C. Thank you. D. No, thanks
 
Gửi ý kiến