Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Đề thi vào lớp 10 lần 1 đề B năm 2018 Hot

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Lê Thị Yến
Ngày gửi: 20h:21' 08-01-2018
Dung lượng: 78.0 KB
Số lượt tải: 395
Số lượt thích: 0 người
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
THANH HÓA

ĐỀ B
 ĐỀ THI THỬ VÀO LỚP 10 LẦN 1 NĂM 2018
NĂM HỌC 2017 - 2018
Môn thi: TIẾNG ANH 9
Ngày thi : 8 / 1/ 2018
Thời gian làm bài: 60 phút, không kể thời gian giao đề
(Đề thi gồm có 02 trang)

 PHẦN A: NGỮ ÂM
I. Chọn từ có phần gạch chân được phát âm khác so với các từ còn lại.
1. A. out B. around C. about D. could
2. A. needed B. stopped C. wanted D. naked
3. A. government B. environment C. comment D. development
II. Chọn từ có trọng âm chính rơi vào vị trí khác so với các từ còn lại.
1. A. destroy
2. A. mistake
B. attend
B. listen
C. visit
C. doctor
D. receive
D. happen

 PHẦN B: NGỮ PHÁP VÀ TỪ VỰNG
I. Cho dạng đúng của các từ trong ngoặc để hoàn thành các câu sau.
1. My brother often (go) _______ to school by bike every day.
2. Last night, my brother ( play) ______________ football with my father.
3. My father enjoys (watch) _______________ television in the evenings.
4. Nam (buy) _______________ a new car for 2 weeks.
5. Men used to( bread)_________________ winner of the family.
6. When I came home from work yesterday, my father (cook) _______________ dinner.
7. I wish I (can) _________ speak English fluently.
8. Tuan and Huong (not/go) ______________ to the market last night.
II. Chọn một đáp án đúng trong số A, B, C hoặc D để hoàn thành mỗi câu sau.
1. My best friends often play tennis _______ Sundays.
A. at B. on C. for D. in
2. Conical hat making in the village has been passed _____ from generation to generation
A. on B. down C. up D.in
3. Do you need any help ?
A. No. Thank you C. I’m afraid I’m busy now.
B. What can I do for you D. Let me help you
4. I invited her to join our trip to Trang An, but she ______ down my invitation.
A. passed B. sat C. turned D.closed
5. English _______ all over the world.
A. is spoken B. are spoken C. speak D. spoke
III. Chọn một từ đúng trong ngoặc để hoàn thành mỗi câu sau.
1. Nam is a student. _____________school is in the countryside. (He / His)
2. She has been a teacher of English_____________2010. (since / for)
3. Mai didn`t go to school yesterday _____________she was ill. (because / although)
4. Nam had a serious accident because he didn`t drive _______. (careful /carefully)
5. What`s the name of the man ____________gave us a gift. (who / whom)
6. My mother is a good ____________________ . (cook / cooker)
7.The city has recently set _____ a new library in the West Suburb. ( up / off )
PHẦN C: ĐỌC HIỂU
I. Chọn một từ thích hợp trong ô dưới đây điền vào mỗi chỗ trống để hoàn thành đoạn văn sau.


There (1) __________ main kinds of sports: team sports and individual sports. Teams sports are such (2) ______________ baseball, basketball and volleyball .Team sports require two separate teams. The teams play against each other. They compete against each (3) __________in order to get the best score. For example, in a football game, if (4) _____________A gets six points and team B (5) ___________three points, team A win the game. Team sports are sometimes called (6) ____________ sports.
II. Chọn một đáp án trong số A, B, C hoặc D điền vào mỗi chỗ trống để hoàn thành đoạn văn sau.
AIR POLLUTION
Air pollution is a cause of ill-health in human beings. In a lot of countries, there are laws limiting the amount of smoke which factories can produce. (1) _______ there isn`t enough information on the effects of smoke in the atmosphere, doctors have proved that air pollution (2) _______ lung diseases.
The gases from the exhausts of car have also increased air pollution in most cities. The lead in petrol produces a (3) _______ gas which often collects in busy streets surrounded by
No_avatarf

phần ngữ âm câu 2 ra đề sai rồi

Avatar

Các từ nầy có -ED được phát âm là /id/: naked, wicked, crooked (nose), beloved (husband)

Bạn Lê Hương Lan học ..."chưa chín"!

 
Gửi ý kiến