Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 096 181 2005
  • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Đề thi vào lớp 10-Phú Thọ các năm

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Thị Nhung
Ngày gửi: 14h:47' 18-05-2017
Dung lượng: 121.0 KB
Số lượt tải: 660
Số lượt thích: 0 người

KỲ THI TUYỂN SINH LỚP 10 PTTH
Năm học 2015 – 2016
Môn: Tiếng Anh
Thời gian làm bài: 60 phút ( Không kể thời gian giao đề)Câu I: Chọn một phương án A,B,C hoặc D ứng với từ có phần gạch chân có cách phát âm khác so với các từ còn lại, (1 điểm)
1.A.favorite B.lively C.imagine D.uniform
2.A.stopped B.laughed C.walked D.lasted
3.A.ocean B.cotton C.chopstick D.solid
4.A.songs B.mountains C.plants D.samples

Câu II: Chọn một phương án A,B,C hoặc D ứng với từ hoặc cụm từ thích hợp để hoàn thành các câu sau. ( 3,0 điểm)
1. Tom is very______in listening to rock music.
A. interested B. amused C.amazed D.suprised
2.I don’t use the internet very often______ I don’t have much time.
A.though B.because C.when D. whether
3.The tour guide told them _____ trash on the water.
A.not throw B. not to throw C.to throw not D.not throwing
4.My family often go to _____ at weekend.
A.the town cultural house B. the house cultural town
C. the cultural house town C. the town house cultural
5.I am not fond of tennis and______
A. my sister does, too B. so is my sister C.neither is my sister D.my sister isn’t
6. It snowed in Lang Son last year, ______?
A. did it B.wasn’t it C.was it D. didn’t it
7. It _______ very much in their summer in their country.
A.not rains B.doesn’t rain C.don’t rain D. isn’t raining
8.That television program is not only _______ but also entertaining.
A.convenient B.economical C.necessary D. informative
9.Trang: “How do you usually go to school?” – Nam: “_______”
A.On foot B.Half an hour C.Two kilometers D.Five days a week
10.Many scientists are eager to look ____ life on other planets.
A.down B.of C.at D.for
11. Many countries have had plans to recycle waste paper to ____ money.
A.share B.keep C.save D.waste
12. He will never pass the test ______ he doesn’t work hard.
A.so B.unless C.if D.though

Câu III:Tìm một lỗi sai trong bốn phần gạch chân A,B,C hoặc D trong các câu sau đây. (1 điểm)
1. Although she doesn’t trust weather forecasts, but she likes watching them.
A B C D
2. People used to getting the news from the newspaper or the radio.
A B C D
3.Football is the most populary sport throughout the world.
A B C D
4.I wish I have more time to get to know your beautiful country better.
A B C D
Câu IV:Viết dạng đúng của động từ trong ngoặc trong các câu sau. (1,0 điểm)
1.She (work)__________ as a fashion designer since she left the college.
2.Look!The bus ( come)_____________
3.Would you mind (answer)_________ telephone, please?
4.Jane(send)___________ me a lot of letters last year,
Câu V: Viết dạng đúng của từ trong ngoặc để hoàn chỉnh các câu sau. ( 1,0 điểm)
1. Do you know the ________ of this book?( write)
2. If at first you don’t ________, try again. (success)
3. My children are very ________ about their summer vacation. ( excite)
4. I hope we have ________ weather for our holidays. ( sun)
Câu VI: Chọn một phương án đúng A,B,C hoặc D để điền vào chỗ trống trong đoạn văn sau. ( 1,0 điểm)
We celebrate Earth Day in my city last week.The idea of
 
Gửi ý kiến