Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

ĐỀ THI VÀO LỚP 10 THANH HÓA ĐỀ A

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Trịnh Ngọc Cường
Ngày gửi: 11h:33' 06-07-2017
Dung lượng: 30.1 KB
Số lượt tải: 336
Số lượt thích: 0 người
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KỲ THI VÀO LỚP 10 THPT NĂM 2017
THANH HÓA NĂM HỌC 2017 - 2018
Môn thi: TIẾNG ANH
Thời gian: 60 phút, không kể thời gian giao đề
Ngày thi: 11/07/2017
Đề thi có 02 trang, gồm 04 phần.

PHẦN A : NGỮ ÂM( 1.0 điểm )
I .Chọn từ có phần gạch chân được phát âm khác so với các từ còn lại
1. A. walks B. cups C. students D. pens
2. A. thanks B.theyC. thisD.brother
II .Chọn từ có trọng âm chính rơi vào vị trí khác so với các từ còn lại
1.A. baby B. novelC .peopleD. attend
2.A. morningB. learnerC .enjoyD. answer.
PHẦN B: NGỮ PHÁP VÀ TỪ VỰNG( 4.0 điểm )
I . Chia động từ trong ngoặc cho phù hợp để hoàn thành các câu sau .
1. I(have) _________coffee for breakfast every morning.
2.Be quiet ! The children (sleep)__________________.
3. When I came home from work, my mother_________(cook) dinner at 7 p.m.
4. If I were rich, I (travel)__________________around the world.
5.Mr.Nam (be) __________________a good husband since 1995.
6. Nam usedto (work)__________________ 6 days a week.
7.My bike ( repair)__________________ yesterday.
8.If she ( work) _________hard ,she will pass the final exam.
II.Chọn một từ đúng trong ngoặc để hoàn thành câu sau.
1. This is my grandmother._________name is Nga. (her / she)
2. They sometimes go to the cinema____________________ Monday. (on / in)
3.They do not know how to make this kind of tea,_________ she.(does/ do)
4. It’s raining.______________, Long has to go to work. (Because / However)
5. My sister is a _________.She works on a farm in our village.( famer/farming)
6.Tet is a festival___________occurs in late January or early February.(who / which)
7. It is the most _________book I have ever read.(interesting/interested)
8. Nga speaks English more__________________than Minh. (fluently / fluent)
PHẦN C. ĐỌC HIỂU(2.5 điểm )
I. Đọc và chọn một từ thích hợp đã cho trong khung điền vào mỗi chổ trống để hoàn thành đoạn văn sau.
entertainment way users mean time-consuming use

The Internet has rapidly developed and become part of our daily life. It is a very fast and convenient (1)……….….to get information. People (2)………..…. the Internet for many purposes: education, communication, (3)…………….. and commerce. The Internet helps people communicate with friends and relatives by (4) ………… of e-mail or chatting. However, the Internet has limitations. It is (5) …….….. and costly. It is also dangerous because of viruses and bad programs. On the other hand, the Internet (6) …………….….. sometimes have to suffer various risks such as spam or electronic junk mail and personal information leaking. So while enjoying surfing, be alert.
II.Đọc đoạn văn sau và trả lời câu hỏi.
U.S President, Donald Trump was born in 1946, in Queens, New York. Trump has got married three times and he has three children with the first wife, one daughter with the second wife and one son with his present wife. In 1971, he became involved in large, profitable building projects in Manhattan. In 1980, he opened the Grand Hyatt, which made him the city`s best-known developer. In 2004, Trump began starring in the hit NBC reality series The Apprentice, which also spawned the offshoot The Celebrity Apprentice. Trump turned his attention to politics and in 2015 he announced his candidacy for president of the United States on the Republican ticket. In November 2016, Trump was elected the 45th President of the United States.
1. When was Donald Trump born ?
…………………………………………………………………………………………
2. How many children does he have?
……………………………………………………………………..………………….
3. What did he begin in 2004?
…………………………………………………………………………………………
4. Was he elected the 45th President of the United States in November 2016?
…………………………………………………………………………………………
PHẦN D. VIẾT (2.5 điểm )
I.Chọn từ hoặc cụm từ gạch chân (A,B,C hoặc D) được sử dụng chưa đúng.
1. My brother enjoysto goto the park on Summer evenings. A B C D
2.The girlwhomlived next door to us is very friendly.
A B C D
II.Viết lại các câu sau bắt đầu bằng từ gợi ý sao cho nghĩa của câu không thay đổi.
 
Gửi ý kiến