Violet
Dethi
8tuoilaptrinh

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 096 181 2005
  • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

ĐỀ TIẾNG ANH 12 HỌC KỲ 1 (2017-2018)

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Huỳnh Thừa
Ngày gửi: 16h:23' 21-01-2018
Dung lượng: 119.6 KB
Số lượt tải: 133
Số lượt thích: 0 người
SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO BÌNH ĐỊNH
TRƯỜNG THPT NGÔ LÊ TÂN


ĐỀ THI HỌC KỲ I (NĂM HỌC 2017 – 2018)
MÔN: Tiếng anh 12 Cơ bản
Thời gian làm bài: 60 phút


Họ, tên thí sinh:..........................................................................
Số báo danh:.....................................Lớp :.................................
Mã đề thi 132


I -Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word whose underlined part differs from the other three in pronunciation in each of the following questions.
Câu 1: A. caps B. meters C. swimmers D. lines
Câu 2: A. believed B. considered C. controlled D. advocated
II-Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word that differs from the other three in the position of primary stress in each of the following questions.
Câu 3: A. believe B. marriage C. response D. maintain
Câu 4: A. partnership B. actually C. attitude D. romantic
III-Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following questions
Câu 5: English has become the main language of__________.
A. communicate B. communicant C. communication D. communicative
Câu 6: The girl ______ dress you admire has been working for an expo company since she left school.
A. whose B. whom C. who D. what
Câu 7: The boy waved his hands to his mother, who was standing at the school gate, to _____her attention.
A. attract B. pull C. tempt D. follow
Câu 8: Most doctors and nurses have to work on a _______ once or twice a week at the hospital.
A. solution B. night shift C. household chores D. pecial dishes
Câu 9: Where is Jimmy? - He is ____ work. He is busy ____ his monthly report.
A. on / for B. in / about C. to / through D. at / with
Câu 10: My father wants to speak to you. You met him yesterday.
My father__________you met yesterday, wants to speak to you.
A. , whose B. , whom C. whom D. that
Câu 11: Do you believe__________God?
A. at B. of C. about D. in
Câu 12: What may happen if John will not arrive in time?
A. keep away B. turn up C. count on D. go along
Câu 13: What_______ you_____if you ______a billionaire? –I would take a trip into space.
A. would/do / were B. will/do / are C. can/do/was D. shall/do / are
Câu 14: She is never willing _______ any personal question.
A. answering B. answered C. answer D. to answer
Câu 15: _______ yet?
A. Have the letters typed B. Has the letters typed
C. Have been the letters typed D. Have the letters been typed
Câu 16: When Carol _______ last night, I ______ my favorite show on television.
A. called / have watched B. had called / watched
C. called / was watching D. was calling / watched
Câu 17: My husband and I both go out to work so we share the _______.
A. happiness B. responsibility C. household chores D. employment
Câu 18: My mother used to be a woman of great _______, but now she gets old and looks pale.
A. beauty B. beautiful C. beautifully D. beautify
Câu 19: John asked me _______ that film the night before.
A. that I saw B. if I had seen C. had I seen D. if had I seen
Câu 20: In the 19th century, it _______ two or three months to cross North America by covered wagon.
A. had take B. took C. had taken D. was taking
Câu 21: It was _____ best film I had ever read.
A. an B. the C. Ø D. a
Câu 22: Body language is a potent form of _______ communication.
A. oral B. verbal C. non-verbal D. tongue
Câu 23: Remember to turn the lights _________when going out.
A. off B. on C. up D. down
Câu 24: The children slept well, despite _______.
A. of
 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓