Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Coccoc-300x250

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

ĐỀ TIẾNG ANH TNPT 2021 - BỘ GD & ĐT - MÃ ĐỀ 409

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Thẩm Tâm Vy
Ngày gửi: 16h:20' 13-07-2021
Dung lượng: 106.5 KB
Số lượt tải: 360
Số lượt thích: 0 người
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KỲ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM 2021
ĐỀ THI CHÍNH THỨC Bài thi: NGOẠI NGỮ; Môn thi: TIẾNG ANH
(Đề thi có 04 trang) Thời gian làm bài: 60 phút, không kể thời gian phát đề
Họ, tên thí sinh .............................................. Mã đề thi 409
Số báo danh: .................................................

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the sentence that best completes each of the following exchanges.
Question 1: Mai is talking to Hoa about Hoa’s new dress.
~ Mai: “You’ve got a nice dress. Hoa."
~ Hoa:“……..”
A. No problem. B. Congratulations! C. Me too. Đ. Thank you.
Question 2: Tuan is late for the class meeting.
~ Tuan: “Sorry I’m late. Ha."
~ Ha: “..........”
Ằ. Thanks a lot. B. Same to you. C. Good idea. D. Never mind.
Mark the tetter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following questions.
Question 3: You should wear……to keep your hands warm. It`s very cold outside.
A. hats B. gloves C. shoes D. boots
Question 4: Nam’s family has been living…..Hanoi for twenty years.
A. over B in C. on D at
Question 5: ……, he will go out with his friends.
A. When Tony was finishing his project B. When Tony finished his project
C. When Tony had finished his project D. When Tony finishes his project
Question 6: Don’t worry too much. We all......mistakes sometimes.
A. give B. make C. put Đ. lake
Question 7: Jane has been trying to solve this problem all week. but she still hasn`t been able to……it.
A. crash B. break C. crack D. shatter
Question 8: My sister and I share the housework. We lake turns to…..the dishes and clean the house.
A. wash through B wash up C. wash D wash over
Question 9: …….the book again and again, I finally understood what the author meant.
A Having read B. Have read C. Have been read D Have been reading
Question 10: …… you love English, the better you can learn it.
A. Most B. More C. The more D. Most of
Question 11: The prize….. to Xuan yesterday.
A. awarded B. was awarding C. was awarded D. has awarded
Question 12: The students....... the topic when the bell rang.
A. discuss B. discussed C. were discussing D. are discussing
Question 13: Her aunt gave me……. a handbag on her birthday last week.
A. red Korean beautiful B. Korcan red beautiful
C. beautiful Korean red D. beautiful red Korean
Question 14: When the visitor saw with her own eyes the beach covered with tons of plastic rubbish washed up from around the world, a chill went down her……
A. spine B. brain C. bone D. mind
Question 15: Life here is so good, ……. ?
A. isn`t it B. has it C. wasn`t it D. was it
Question 16: We like to live in the countryside……we want to be close to nature.
A. because of B. despite C. allhough D. because
Question 17: I like this……song because it reminds me of my schooldays.
A. beautify B beautiful C. beautifully D. beauty
Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word whose underlied part
Question 18: A. take B. clap C. save D. face
Question 19: A. wanted B. seemed C. rained D. cried
Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word that differs from the other three in the position of stress in each of the following questions
 
Gửi ý kiến