Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

ĐỀ VÀ ĐÁP ÁN KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG ĐẦU NĂM LỚP 10 ĐỀ A

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Trịnh Ngọc Cường
Ngày gửi: 18h:46' 09-08-2018
Dung lượng: 49.5 KB
Số lượt tải: 716
Số lượt thích: 1 người (Lê Thị Yến)
SỞ GD & ĐT THANH HOÁ ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG ĐẦU NĂM HỌC 2018-2019
TRƯỜNG THPT QUẢNG XƯƠNG 1 Môn: Tiếng Anh - Lớp 10
ĐỀ CHÍNH THỨC (Thời gian: 60 phút không kể thời gian giao đề)

Họ và tên: …………………………………………... Phòng thi:............ Số báo danh:.............
Ngày thi: ……../ ...../ 2018
Điểm bài thi
Chữ ký của giám khảo
Họ tên, chữ ký của giám thị coi thi

Bằng số
Bằng chữ
1.
1.2.
2.

ĐỀ A (Học sinh làm bài trực tiếp vào tờ giấy này)
I. NGỮ ÂM: (1 điểm) Chọn từ mà phần phần gạch chân có cách phát âm khác với 3 từ còn lại:
A. where B. who C. what D. why
A. cheap B. character C. children D. church
A. humor B. hug C. plumber D. erupt
A. looked B. missed C. watched D. wanted
II. NGỮ PHÁP: (3 điểm)
A. Chọn đáp án thích hợp nhất (A, B, C hoặc D) để hoàn thành các câu sau:
1. We should _________all the electric appliances when leaving our room.
A. turn off B. turning off C. turn on D. turning on
2. You don’t like tea, _______?
A. do you B. isn’t it C. don’t you D. are you
3. He can’t go to see his friends. He hasn’t got _____ time.
A. a B. many C. much D. a lot
4. I haven’t heard from you ______ a long time.
A. since B. for C. in D. at
5. Bod failed his physics test. _________, he has to do the test again.
A. So B. However C. Because D. Therefore
6. The man _________ helped us last week is a doctor.
A. which B. whom C. who D. whose
B. Cho dạng đúng của động từ trong ngoặc để hoàn thành các câu sau:
1. My father (be) _____________ a doctor. He (work) _____________ in a hospital in Thanh Hoa City every day.
2. He had a bad fall while he (repair) ________________ his roof.
3. I suggest (have) _____________ a separate wastabasket for westepaper.
4. Why __________ Huy (not want) ______________ to play soccer last Sunday?
5. If I had enough money, I (buy) _____________ that hat.
III. TỪ VỰNG: (1 điểm)
Chọn từ đúng trong ngoặc điền vào chỗ trống để hoàn thành các câu sau:
1. You must be ___________________ when you open that door. (careful / carefully)
4. He is _________________ in playing soccer. (interesting / interested)
2. It was one of the most ____________________earthquake in Japan. (dangerous / dangerously)
4. __________________, people eat sticky rice cakes at Tet. (traditional / tradidionally)
IV. ĐỌC HIỂU: (2,5 điểm)
A. Điền vào chỗ trống được đánh số bằng một từ thích hợp trong hộp để hoàn thành đoạn văn sau:
with forecast that experiences temperatures

Hoa’s grandma likes watching the weather (1) _____________ on TV. The weather in Ha Noi is often mild. The (2) ______________ in Ha Noi are often between 26°C and 30°C. However, they are much lower between December and February. Ho Chi Minh City often (3) ______________ higher temperatures than those of Ha Noi and Hue. Thunderstorms, (4) _____________ lightings and heavy rains, often take place along the south-central coast. The Cuu Long Delta experiences sunny weather almost all the year around. However, in this area, there are sometimes heavy rains and floods (5) ______________ cause a lot of damage to the crops.
B. Đọc kỹ đoạn văn và trả lời các câu hỏi sau:
Thank you for calling the North London Arts Cinema. It opens 7 days a week, showing a variety of British and foreign films.
Next week we still show an Italian film called “Midnight Meeting”. It is set in the 1950s. You can see that film from Monday to Thursday. It will be on twice a day in the evenings. That is 6.45 and 9.15. The film lasts for two hours and fifteen minutes. Tickets are $4, but there is a special student ticket at $2.80 for all our midweek films. Please bring student cards if you want the cheaper ticket.
The nearest car park to the cinema is in Victory Street. It’s just five-
 
Gửi ý kiến