Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

ĐỀ VÀ ĐÁP ÁN THI VÀO LỚP 10 THANH HÓA NĂM 2019

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Trịnh Ngọc Cường
Ngày gửi: 10h:31' 17-06-2019
Dung lượng: 71.0 KB
Số lượt tải: 2071
Số lượt thích: 2 người (Lê Thị Yến, Hà Thị Thơm)
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
THANH HÓA
KỲ THI TUYỂN SINH LỚP 10 THPT
NĂM HỌC 2019-2020
Môn thi :TIẾNG ANH
Thời gian làm bài: 60 phút,không kể thời gian giao đề
Ngày thi : 06 tháng 06 năm 2019
(Đề thi gồm 03 trang, 04 phần)


PHẦN A: NGỮ ÂM (1,0 điểm)
I. Chọn từ có phần gạch chân được phát âm khác so với các từ còn lại.
1. A. miss B. fine C. line D. mine
2. A. passed B. watched C. played D. washed
3. A. points B. things C. groups D. books
II. Chọn từ có trọng âm chính rơi vào vị trí khác so với các từ còn lại.
A. pencil B. happy C. table D. disease
A. exporter B. importer C. listener D. reporter
PHẦN B: NGỮ PHÁP VÀ TỪ VỰNG (4,0 điểm)
I. Cho dạng đúng của động từ trong ngoặc để hoàn thành các câu sau.
Nam`s father usually___________ (drink) tea after dinner.
My family____________ (go) to Da Lat for summer vacation last month.
You________________(have) her phone number, would you let me know?
Do you want_______________(buy) a new computer for your IT course?
I am looking forward to _____________ (invite) to Lan’s birthday party next Sunday.
II. Cho dạng đúng của từ trong ngoặc để hoàn thành các câu sau
Water__________ is one of the problems that people have to deal with. (POLLUTE)
Son Tung M-TP is a _______________ singer. He has a lot of fans. (FAME)
Learning Latin can_________our knowledge of International languages. (RICH)
Mr. Huy is a careful driver. He drives____________ (CARE)
15________ is now a serious problem in many countries. (FOREST) III. Chọn một đáp án đúng trong số A, B, C hoặc D để hoàn thành mỗi câu sau.
16. The Nile is______________ longest river in the world.
A. a B. an C. the D. Ø
17. Alice usually gets up at 6 o`clock______________ the morning.
A. of B. on C. at D. in
18. Tomorrow we`ll go to Noi Bai Airport to meet Maryam, ___ comes from Malaysia.
A. who B. which C. whose D. where
19. You work as a teacher of History, _______ ?
A. are you B. aren`t you C. don`t you D. do you
20. Susan is very_______ in watching cartoons on television.
A. fond B. interested C. keen D. bored
21. Carlos doesn`t speak English well. He wishes he_______English fluently.
A. spoke B. speak C. speaks D. spoken
22. Jack went to school on time ______it snowed heavily.
A. therefore B. because of C. although D. so
23. We are going to have our house _______ next week.
A. repainting B. repainted C. to repaint D. repaint
24. Ellen is asking Tom about John.
- Ellen: " ______________”
- Tom : "He`s tall and thin with blue eyes."
A. How is John doing? B. What does John like?
C. Who does John look like? D. What does John look like?
25. Mrs. Lan is a very caring woman. She_______ all the members in her family carefully.
A. looks after B. looks up C. takes after D. takes up
PHẦN C: ĐỌC HIỂU (3,0 điểm)
I. Đọc và chọn một từ thích hợp đã cho trong khung điền vào mỗi chỗ trống để hoàn thành đoạn văn sau.
others so lakes most enjoy

One of the (26) __________ beautiful parts of Britain is the Lake District. The Lake District is situated in the north-west of England. It consists of high hills, mountains and, of course, lakes. There are sixteen (27) ________in all. The largest one is Lake Windermere.
Every year more than fourteen million people from Britain
 
Gửi ý kiến