Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 096 181 2005
  • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Bài 41: Địa lí địa phương tỉnh Đak Nông

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Mai Nam
Ngày gửi: 00h:31' 12-04-2008
Dung lượng: 42.5 KB
Số lượt tải: 42
Số lượt thích: 0 người
Tuaàn: 30 Ngaøy soaïn: 10/04/2008
Tieát: 47 Ngaøy daïy: 12/04/2008Baøi 41: ÑÒA LÍ TÆNH ÑAÊK NOÂNG

I/Muïc tieâu baøi hoïc: sau khi hoïc xong baøi naøy hoïc sinh naém vaø bieát ñöôïc:
1./Kieán thöùc.
-Vò trí, giôùi haïn laõnh thoå vaø dieän tích cuûa tænh Ñaêk Noâng treân baûn ñoà.
-Quaù trình hình thaønh tænh vaø caùc ñôn vò haønh chính caáp huyeän, xaõ.
-Ñaëc ñieåm töï nhieân vaø taøi nguyeân thieân nhieân cuûa tænh.
-Töø vò trí ñoù ruùt ra yù nghóa ñoái vôùi vieäc phaùt trieån kinh teá xaõ hoäi.
2./Kó naêng.
-Bieát xaùc ñònh vò trí cuûa tænh treân baûn ñoà töï nhieân, haønh chính Vieät Nam.
-Laøm vieäc vôùi baûn ñoà ñòa lyù tænh.
3./Thaùi ñoä.
-Bieát yeâu queâ höông ñaát nöôùc, coù yù thöùc xaây döïng vaø baûo veä taøi nguyeân thieân nhieân cuûa tænh.
-Hieåu moät vaø bieát ñöôïc ñaëc ñieåm cô baûn veà töï nhieân tænh Ñaék Noâng.
II/Chuaån bò ñoà duøng daïy hoïc.
-Caùc taøi lieäu tranh aûnh veà tænh Ñaék Noâng.
-Baûn ñoà töï nhieân, haønh chính Vieät Nam.
-Baûn ñoà haønh chính, töï nhieân tænh Ñaék Noâng (neáu coù)
III/Caùc hoaït ñoäng daïy vaø hoïc.
1./OÅn ñònh toå chöùc.
Kieåm tra só soá lôùp.
2./Kieåm tra baøi cuõ.
(?) Tænh Ñaék Noâng cuûa chuùng ta coù maáy ñôn vò haønh chính caáp huyeän, keå teân?
3./Baøi môùi
Coù theå raát nhieàu em ngoài ñaây, ñang hoïc ôû Ñaék Noâng nhöng caùc em chöa chaéc ñaõ bieát ñöôïc Tænh cuûa chuùng ta thaønh laäp ngaøy thaùng naêm naøo? Vaø coù ñaëc ñieåm töï nhieân ra sao? vì hieän nay taøi lieäu noùi veà Ñaék Noâng ñang coøn quaù ít. Ñaék Noâng laø moät tænh môùi ñöôïc thaønh laäp vaøo ngaøy 1/1/2004 theo quyeát ñònh soá 22/2003/QH11 cuûa Quoác hoäi treân cô sôû taùch töø 6 huyeän phía Nam cuûa tænh Ñaék Laék tröôùc ñaây. Ñeå naém ñöôïc vò trí giôùi haïn, dieän tích cuõng nhö caùc ñieàu kieän töï nhieân cuûa tænh nhaø chuùng ta cuøng nghieân cöùu baøi hoïc hoâm nay cuûa phaàn ñòa lyù ñòa phöông.

Hoaït ñoäng cuûa thaày vaø troø
Noäi dung – Ghi baûng

-Gv giôùi thieäu sô qua veà lòch söû hình thaønh tænh Ñaék Noâng.
-Treo baûn ñoà haønh haønh chính Vieät Nam leân baûng vaø giôùi thieäu vò trí cuûa tænh. Sau ñoù treo baûn ñoà haønh chính tænh Ñaék Noâng leân baûng sau ñoù yeâu caàu hs leân xaùc ñònh vò trí giôùi haïn cuûa tænh.

-Gv giôùi thieäu dieän tích, daân soá, daân toäc cuûa tænh.

? Töø vò trí vaø giôùi haïn cuûa Tænh em haõy neâu yù nghóa cuûa vò trí ñoái vôùi vieäc phaùt trieån kinh teá xaõ hoäi?

-Gv môû roäng theâm.-Gv giôùi thieäu laïi sô löôïc quaù trình hình thaønh tænh Ñaék Noâng.

-Gv yeâu caàu hs neâu teân caùc huyeän trong tænh maø em bieát?
-Gv chuyeån yù: Ñaék Noâng tö laø 1 tænh sinh sau ñeû muoän nhöng laïi coù tieàm naêng raát lôùn ñeåù phaùt trieån kinh teá, ñoù laø nhôø vaøo caùc ñieàu kieän töï nhieân vaø taøi nguyeân thieân nhieân saün coù. Ñeå bieát ñöôùc caùc ñaëc ñieåm ñoù chuùng ta qua nghieân cöùu muïc II.
-Em haõy neâu sô löôïc veà ñaëc ñieåm ñòa hình ôû Ñaék Noâng?
-Ñòa hình ñoù coù aûnh höôûng nhö theá naùo tôùi söï phaân boá daân cö vaø phaùt trieån kinh teá xaõ hoäi?
Gv choát laïi kieán thöùc.
-Tai sao noùi Ñaék Noâng ñöôïc coi laø “Ñaø laït hai” cuûa taây nguyeân?
-Haõy neâu ñaëc ñieåm cô baûn veà khí haäu cuûa tænh?

-AÛnh höôûng cuûa khí haäu tôùi saûn xuaát vaø ñôøi soáng?
-Cho bieát ñaëc ñieåm veà soâng ngoøi? Neâu teân moät vaøi con soâng lôùn maø em bieát?

-Neâu yù nghóa cuûa soâng hoà vôùi saûn xuaát vaø ñôøi soáng ?


-Ñaék Noâng coù loaïi ñaát naøo laø chuû yeáu? Neâu yù nghóa cuûa ñaát ñoái vôùi saûn xuaát?


-Vieäc söû duïng ñaát hieän nay ra sao?

-Neâu thöïc traïng taøi nguyeân sinh vaät hieän nay?
Gv môû roäng theâm.


-Lieân heä thöïc teá haõy neâu teân caùc loaïi khoaùng saûn maø em bieát ôû tænh ta?


-Neâu yù nghóa cuûa Taøi Nguyeân khoaùng saûn ñoái vôùi vieäc khai thaùc vaø phaùt trieån kinh teá?
I./Vò trí ñòa lí, phaïm vi laõnh thoå vaø söï phaân chia haønh chính.
1/Vò trí vaø laõnh thoå
*Giôùi haïn:
+Phía Baéc: giaùp tænh Ñaék Laék
+Phía Ñoâng: giaùp tænh Laâm Ñoàng
+Phía Nam: giaùp tænh Bình Phöôùc
+Phía Taây: giaùp tænh Munñunkiri cuûa Campuchia.
*Dieän tích: khoaûng 651.500 ha.
*Daân soá : khoaûng 400.000 ngöøôi vôùi 32 daân toäc sinh soáng. (naêm 2007).
-YÙ nghóa: coù ñöôøng bieân giôùi daøi 130km laø ñieàu kieän giao löu kinh teá vôùi nöôùc baïn vaø khu vöïc.
-Coù cô hoäi giao löu kinh teá vaên hoùa xaõ hoäi vôùi moät soá tænh laân caän nhö: Bình Phöôùc, Ñaék Laék, Laâm Ñoàng.
2/Söï phaân chia haønh chính.
-Ñaék Noâng thaønh laäp ngaøy 1/1/2004 treân cô sôû taùch 6 huyeän phía Nam cuûa tænh Ñaék Laêk cuõ.
-Ñeán nay tænh Ñaék Noâng coù 8 ñôn vò haønh chính caáp huyeän (7 huyeän 1 thò xaõ) vaø 66 ñôn vò haønh chính caáp xaõ.
II./Ñieàu kieän töï nhieân vaø taøi nguyeân thieân nhieân.
1./Ñòa hình.
-Laø tænh mieàn nuùi coù ñoä cao TB 600 – 700m so vôùi möïc nöôùc bieån, ñòa hình ít doác, phía taây ñòa hình thaáp daàn nghieâng veà phía Campuchia, coù bình nguyeân roäng lôùn.
-Ñòa hình doác chi phoái söï phaân boá daân cö, kinh teá, giao thoâng ñi laïi gaëp nhieàu khoù khaên.
2./Khí haäu.
-Khí haäu Ñaék Noâng luoân oân hoøa maùt meû nhieät ñoä TB töø 20 – 230c, ñoå aåm 80%, trong naêm coù hai muøa: möa – naéng roõ reät.
-Khí haäu maùt meû, ñoä aåm cao, möa theo muøa thuaän lôïi phaùt trieån noâng nghieäp, muøa naéng keùo daøi thuaän lôïi cho vieäc thu hoaïch noâng saûn.
3./ Thuûy vaên.
-Coù heä thoáng soâng, hoà, thaùc gheành khaù daøy ñaëc vôùi caùc con soâng lôùn: soâng ÑaékTík, soâng Seâreâpoák, thaùc Dray Saùp, thaùc Dieäu Thanh...
-Soâng hoà coù yù nghóa raát lôùn trong saûn xuaát vaø ñôøi soáng. Laø nôi baét nguoàn cuûa nhieàu con soâng.
4./Thoå nhöôõng.
-Ñaát ñoû bazan chieám 95% laø nguoàn taøi nguyeân quan troïng cho phaùt trieån noâng nghieäp, laâm nghieäp vaø coâng nghieäp.
-Khai thaùc vaø söû duïng ñaát hieän nay coøn baát hôïp lyù daõn ñeán ñaát coù xu höôùng bò xaáu ñi.
5./Taøi nguyeân sinh vaät
-Ñaék Noâng coù nguoàn taøi nguyeân sinh vaät phong phuù, dieän tích röøng lôùn vôùi tröõ löôïng goã lôùn vôùi nhieàu loaïi caây quyù coù giaù trò kinh teá cao nhö: goã Höông, sao...
6./Khoaùng saûn
-Laø nôi coù moû quaëng Boâxít lôùn nhaát Ñoâng Nam AÙ vôùi tröõ löôïng 5 tyû taán, ñaù Safia (Ñaék Song), moû vaøng coù khaû naêng khai thaùc laâu daøi.
-YÙ nghóa: Taøi Nguyeân khoaùng saûn vôùi tröõ löôïng lôùn laø ñieàu kieän cho coâng nghieäp naêng löôïng vaø khai khoaùng cuûa tænh thu huùt caùc nhaø ñaàu tö töø trong vaø ngoaøi nöôùc.

4./ Cuûng coá.
-Neâu ñaëc ñieåm chung cuûa töï nhieân Ñaék Noâng? Taøi nguyeân thieân nhieân coù yù nghóa nhö theá naøo ñoái vôùi vieäc phaùt trieån kinh teá vaø ñôøi soáng con ngöôøi?
5./Daën doø – nhaän xeùt.
-Veà hoïc baøi, laøm baøi taäp.
-Xem tröôùc baøi 42, söu taàm caùc soá lieäu veà daân cö, kinh teá cuûa Ñaék Noâng.
-Nhaän xeùt tieát hoïc. 
Gửi ý kiến