Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Điểm thi vào lớp 10 TPHCM 2017 -2018

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Hoàng Sơn (trang riêng)
Ngày gửi: 16h:51' 12-06-2017
Dung lượng: 6.3 MB
Số lượt tải: 3
Số lượt thích: 0 người
ĐIỂM THI VÀO LỚP 10 TP HCM NĂM HỌC 2017 -2018
GOOGLE: NVT Q2
SBD Ho Ten VAN NN TOAN
1 ÑAËNG HOÀNG GIA AN 6 5 0.5
2 HOÀNG ÑOAØN KHAÙNH AN 7.25 6.5 4.25
3 NGOÂ XUAÂN AN 6 8.5 4
4 NGUYEÃN CÖÛU HOAØI AN 8 8.5 3.5
5 NGUYEÃN THAØNH AN 7.75 7.75 7.25
6 PHAÏM DÖÔNG MINH AN 7.25 6 3.5
7 BUØI NGUYEÃN MINH ANH 7 7.75 5.25
8 LAÕ MINH ANH 7.75 9.25 7
9 LAÂM KYØ ANH 6.5 6.25 5.75
10 LEÂ KIEÀU PHÖÔÏNG ANH 6.5 6.25 2.25
11 NGOÂ TÖÔØNG PHÖÔNG ANH 8.25 5.75 5.5
12 NGUYEÃN CAO KYØ ANH 6.5 6.25 3
13 NGUYEÃN CAO QUYØNH ANH 7.25 9.5 5.25
15 NGUYEÃN NGOÏC MINH ANH 8.5 9.25 4.75
16 NGUYEÃN PHÖÔNG ANH 7.5 8 5
17 NGUYEÃN QUYØNH ANH 8.75 8.5 5
18 NGUYEÃN THAÛO ANH 7.25 7.75 4.75
19 NGUYEÃN THEÁ NHÖ ANH 7 6.75 4.75
20 NGUYEÃN THÒ TRAÂM ANH 8.75 10 5.25
21 NGUYEÃN VAÂN ANH 5.75 4.75 2.25
22 PHAÏM NGUYEÃN THUÛY ANH 7.75 7.75 4
23 PHAÏM TRAÀN VAÂN ANH 6.75 6.5 3.75
24 PHAN HUYØNH PHÖÔNG ANH 5.5 8.75 6.75
25 TOÂ TUYEÁT ANH 6.25 5.5 5
26 TRAÀN ÑAØO MINH ANH 7.75 9.25 6.5
27 TRAÀN HOAØNG NAM ANH 6 5.25 4.75
28 TRAÀN NGUYEÃN MINH ANH 7.25 7.5 4.75
29 TRAÀN THUÙC HÖÔNG ANH 7 8 6.75
30 VUÕ QUYØNH ANH 8.25 7.75 6.75
31 TRAÀN HOÀNG AÙNH 8 8.25 4
32 PHAÏM NGUYEÃN HOÀNG AÂN 5.5 4.75 4.25
33 ÑAËNG HOAØI BAÛO 7.25 7.75 5.5
34 HOÀ MINH NGOÏC BAÛO 7.5 7.5 4.75
35 LEÂ THAÙI BAÛO 7.25 7.5 4.75
36 LYÙ QUOÁC BAÛO 6.5 5.75 1.75
37 NGUYEÃN HOAØNG GIA BAÛO 7.5 9.25 6.25
38 NGUYEÃN LEÂ GIA BAÛO 5.25 6.5 2
39 NGUYEÃN PHUÙC GIA BAÛO 6.75 5.5 1.75
40 PHAN PHUÙC BAÛO 6.75 6.75 5.5
41 TRAÀN QUOÁC BAÛO 7 3.75 4
42 TRAÀN QUOÁC BAÛO 6.25 4.5 3.5
43 VOÕ QUYÙ BAÛO 5.5 3 3.5
44 LEÂ NGUYEÃN NGOÏC BÍCH 7 7.75 4.25
45 HOAØNG KIM VUÕ BÌNH 5.25 6 0.75
46 TRAÀN THANH BÌNH 6.5 7.75 4.75
47 LAÂM NGOÏC CAÀM 6.25 7.25 5.5
48 LEÂ THUØY BAÛO CHAÂU 7.5 8.75 4.5
49 PHAN MINH CHAÂU 6.75 8.5 7
50 VOÕ HOAØNG CHAÂU 7.5 5.5 1.75
51 NGUYEÃN MAI CHI 8.5 7 2.5
52 TRAÀN HÖÕU LINH CHI 7 9.25 7.75
53 HUYØNH CHÍ CÖÔØNG 7.75 5.5 2
54 MAI VIEÁT CÖÔØNG 8.75 9 7.25
56 NGUYEÃN THAØNH DANH 6.75 4.25 3.25
57 LEÂ VOÕ KIEÀU DIEÃM 7.75 6 5.25
58 LÖÔNG BOÄI DOANH 6.5 6.75 2.75
59 NGUYEÃN QUANG DUÕNG 7.5 3.75 3.25
60 NGUYEÃN TIEÁN DUÕNG 6.5 5.5 3.5
62 NGOÂ THANH DUY 7.75 9 8
63 NGUYEÃN BAÛO DUY 7.75 7.5 4.25
64 NGUYEÃN NGOÏC DUY 6 6.25 3.75
65 PHAÏM LEÂ HOAØNG DUY 7.75 8.25 5.5
66 PHAÏM NHAÄT DUY 7 7.25 6.25
68 VOÕ KHAÙNH DUY 5.5 7.5 4.25
69 LEÂ MYÕ DUYEÂN 7.25 3.25 2
70 NGUYEÃN HUYØNH THUØY DUYEÂN 7.25 3 1.5
72 NGUYEÃN PHUÙC DÖÔNG 8 7.75 6.5
73 BYUN PHI ÑAÏT 5.25 7.5 2.5
74 HUYØNH TRÍ ÑAÏT 5.75 5.75 2
76 TRÒNH THAØNH ÑAÏT 6.75 6.25 5.25
77 VOÕ QUANG ÑAÏT 4.5 4.75 3
78 VOÕ THAØNH ÑAÏT 6 4.75 3.5
79 NGUYEÃN TRAÀN NGOÏC ÑIEÄP 7.75 5.5 2.75
80 NGOÂ QUANG ÑÒNH 7.25 6.75 3.75
82 TRAÀN TRUNG ÑOÂNG 6.75 8.5 6.25
83 TRÒNH DI ÑÖÙC 6.75 5.75 4.75
84 LÖÔNG MAI HÖNG GIA 6.25 7.75 3
85 NGUYEÃN TRÖÔØNG GIANG 7.25 8.25 4
87 LEÂ MYÕ HAØ 7.5 6 5
88 NGUYEÃN HOÀNG HAØ 7.75 8.25 5.75
89 NGUYEÃN THU HAØ 8.25 6.5 5
90 VUÕ THU HAØ 8 8.5 6.5
91 MOHAMMAD HABIBI 2.5 5.5 3
92 NGUYEÃN MINH HAÛI 5.75 7.25 1
93 NGUYEÃN THANH HAÛI 4.25 7.5 4
94 TRAÀN MINH HAÛI 6.25 8.25 3.75
95 MAI THÒ HOÀNG HAÏNH 7.75 3.25 4
96 ÑAËNG QUOÁC HAØO 5.25 7 2.75
98 HOÀ VÓNH HAØO 7.5 7.5 5.5
100 HOAØNG TRAÀN NGOÏC HAÂN 8.5 7.25 3.5
101 LEÂ GIA HAÂN 8.25 8.75 4.25
102 LYÙ VOÕ GIA HAÂN 7.5 3.25 1.5
103 NGUYEÃN NGOÏC PHÖÔNG HAÂN 8.5 8.5 6.5
104 NGUYEÃN THUÏC BAÛO HAÂN 8 8.25 6
105 TRAÀN NGOÏC BAÛO HAÂN 7.75 8.75 5.5
106 TRAÀN NGUYEÃN NGUYEÂN HAÂN 8 8.25 5.5
107 PHAÏM THANH HAÈNG 8.25 8.5 5.75
108 TRAÀN THANH HAÈNG 7.5 7.5 6.5
109 HUYØNH PHUÙC HAÄU 8.5 9.5 7.25
111 CHAÂU NGUYEÃN THUÏC HIEÀN 7.75 7.75 3.25
112 ÑAØM NGUYEÃN THANH HIEÀN 8.25 6 5.25
114 NGUYEÃN THÒ NGOÏC HIEÀN 7.75 7.5 3.5
116 ÑINH HOAØNG HIEÄP 7.25 9.75 6.75
117 ÑOÃ QUANG HIEÁU 6.75 8.5 7
118 NGUYEÃN TAÀN MINH HIEÁU 5.5 6.25 1.5
119 NGUYEÃN THANH HIEÁU 6.25 7.5 5
120 TRÖÔNG MINH HIEÁU 6.25 3.5 1.75
121 TRAÀN DIEÃM HOA 6.5 3.75 3
122 DÖÔNG NGUYEÃN HOØA 7.25 9.75 5.75
123 PHAN NGUYEÃN THUAÄN HOØA 6.75 5 3.75
124 VOÕ LEÂ HOAØI 6.75 7.5 7.75
125 HOAØNG MINH HOAØNG 7.5 4.75 4
127 LEÂ PHAN HOAØNG 7.25 7.5 4
128 NGUYEÃN HOAØNG 8 7.75 7
129 TRAÀN KHAÙNH HOAØNG 8 6.5 3.75
130 ÑAØO ANH XUAÂN HOÀNG 5.25 4.25 3.5
131 SYØ HÖÕU HOÀNG 8 9 7.25
132 TRAÀN KHAÛI HOÀNG 4.75 6.5 3.25
133 NGUYEÃN XUAÂN HUAÁN 7.25 6.75 6.5
134 LEÂ HOAØNG NGAÂN HUEÄ 7.75 7 7.5
135 LAÂM THANH HUØNG 5.75 4.25 3.5
136 TRAÀN VIEÄT HUØNG 7.75 7.25 6.5
137 BUØI ÑOAØN THEÁ HUY 7.75 6.25 6
138 LEÂ NGUYEÃN GIA HUY 7.25 8.25 5.5
139 LÖ QUOÁC HUY 6.75 2.75 5.25
140 NGUYEÃN GIA HUY 7.25 8.5 2
141 NGUYEÃN GIA HUY 7.25 7.5 6.25
142 NGUYEÃN HOÀNG HUY 7.75 3.75 3.75
143 NGUYEÃN KEÁ HUY 8 8.75 6.25
144 NGUYEÃN PHÖÔÙC MINH HUY 7.75 8.5 7.25
146 TRAÀN HOAØNG HUY 7.25 7.25 6.25
147 TRAÀN KHAÙNH HUY 6.75 9 4.5
148 TRAÀN NHAÄT HUY 7.5 6.75 2.75
149 VUÕ QUANG HUY 7.25 6.5 4.25
150 NGUYEÃN THEÁ HÖNG 8.25 6.75 3.75
151 NGUYEÃN VIEÄT HÖNG 7.75 8.75 7
152 ÑAËNG NGUYEÃN QUEÁ HÖÔNG 8.75 8.5 3
153 ÑOÃ THU HÖÔNG 9 8.25 3
 
Gửi ý kiến