Banner-dethi-1090_logo1
Banner-dethi-1090_logo2

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

english 12

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Kim Anh Khoa
Ngày gửi: 21h:57' 27-11-2015
Dung lượng: 72.5 KB
Số lượt tải: 95
Số lượt thích: 0 người
ENGLISH TEST

Phiếu trả lời : Số thứ tự câu trả lời dưới đây ứng với số thứ tự câu trắc nghiệm trong đề. Đối với mỗi câu trắc nghiệm, học sinh chọn và tô kín một ô tròn tương ứng với phương án trả lời đúng.

01. { | } ~ 11. { | } ~ 21. { | } ~ 31. { | } ~

02. { | } ~ 12. { | } ~ 22. { | } ~ 32. { | } ~

03. { | } ~ 13. { | } ~ 23. { | } ~ 33. { | } ~

04. { | } ~ 14. { | } ~ 24. { | } ~ 34. { | } ~

05. { | } ~ 15. { | } ~ 25. { | } ~ 35. { | } ~

06. { | } ~ 16. { | } ~ 26. { | } ~ 36. { | } ~

07. { | } ~ 17. { | } ~ 27. { | } ~ 37. { | } ~

08. { | } ~ 18. { | } ~ 28. { | } ~ 38. { | } ~

09. { | } ~ 19. { | } ~ 29. { | } ~ 39. { | } ~

10. { | } ~ 20. { | } ~ 30. { | } ~ 40. { | } ~

Nội dung đề số 001
Choose the underlined word or phrase in each sentence that needs correcting.
01. (A)If you (B)talked to me about it last night, I (C)wouldn’t feel better (D)now.
A. B. C. D.
02.The (A)most exciting thing that I (B)didn’t have to explain (C)with my parents (D)where I was going.
A. B. C. D.
03. (A)All (B)these textbooks (C)have publishedby the (D)Education Publishing House.
A. B. C. D.
04. (A)What’s the name (B)of the man (C)who’s car you (D)borrowed?
A. B. C. D.
Choose the word whose underlined part is pronounced differently from that of the others:
05.A.employer B.effort C.aspect D.impression
06.A.educate B.separate C. parallel D.nation
07.A.existence B.exciting C.notice D.midterm
Choose the word which has the different stress pattern from that of the others:
08.A.university B.economics C. philosophy D.engineering
09.A. politics B.requirement C.statistics D.linguistics
Choose the most suitable word, phrase or sentence (A, B, C, or D) to complete each sentence.
10._ “Shall we eat out tonight?” _ “ ________.”
A.You’re welcome. B.That’s a good idea.
C. That’s in question. D.No, of course not.
11. Jack: “I’m going to take a seven-day trip to Da Nang. - Jill: “ ________.”
A.Yes, let’s. B.Have a good time. C.No, of course not. D.The same to you.
12. Peter: “You really have a beautiful dress, Kathy.” Kathy: “ ________”
A.Thanks. I’m glad you like it. B.That’s a good idea.
C.Don’t mention it. D.You’re welcome.
Choose the correct sentence that has the same meaning as the given one:
13. People say that he has a lot of money in a bank.
A.It was said that he has a lot of money in a bank.
B.He was said to have a lot of money in a bank.
C.He is said to have had a lot of money in a bank.
D
 
Gửi ý kiến