Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Unit 1 exercises

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Trịnh Ngọc Cường
Ngày gửi: 07h:55' 21-08-2017
Dung lượng: 38.5 KB
Số lượt tải: 465
Số lượt thích: 0 người
PRACTICE TEST-UNIT1-ENGLISH 6

I.Chọn 1 từ khác với những từ còn lại.
1.A. morning B. afternoon C. evening D. bye
2.A. fine B. good C. night D. old
3.A. children B. we C. you D. I
4.A. am B. say C. is D. are
5.A. twenty B. twelve C. eight D. name
II.Chọn 1 từ có phần gạch chân khác với những từ còn lại.
1.A. name B. and C. thank D. am
2.A. fine B. night C. nine D. six
3.A. Hello B. How C. old D. bingo
4.A. evening B. seven C. eleven D. twenty
III.Chọn câu trả lời đúng.
1.“Hello.” - “ ……………”
A. Hello B. Bye C. Goodbye D. Goodnight
2.My name …………… Nam.
A. am B. is C. are D. say
3.How ……………?
A. you is B. is you C. are you D. you are
4.“……………” - “I’m twelve.”
A. How old are you? B. How old you are? C. I’m eleven. D. How you are?
5.Two x six = .
A. twenty B. eleven C. twelve D. thirteen
6.I …………… very fine, thank you.
A. are B. is C. am D. All are correct
7.Hello. …………… name is Quang.
A. My B. I C. We D. You
8.This …………… Linh.
A. are B. is C. am D. (
9.How are you? ~ We are……………, thanks.
A. five B. hi C. name D. fine
10.Good……………, children.
A. hello B. hi C. morning D. greeting
11……………fine, thank you.
A. We’re B. We’s C. I’re D. I is
12.Five + ten = …………….
A. fourteen B. fiveteen C. eleven D. fifteen
13.How are you? ~ I’m …………….
A. thank B. child C. nine D. fine
14.How …………… are you?
A. good B. fine C. old D. one
15.Good morning, Mr. Brown. ~ ……………, Miss Lan.
A. Hi B. Hello C. Goodbye D. Good morningIV.Chọn đáp án đúng .
1.I ______ eleven years old. A. is B. are C. am
2.They ______ students. A. am B. is C. are
3.Hello, ______ name`s Hoa. A. I B. my C. me
4.What ______ your name? A. are B. am C. is
5.______ are you? I`m fine, thank you. A. What B. Who C. How
6.Hello, Mary. ______ is Peter. A. This B. That C. There
7.______ are you? I`m eleven. A. How B. What C. How old
8.______, my name`s Tâm. A. Good B. Hello C. Good night
9.She ______ twelve years old. A. am B. are C. is
10.I am ______ grade six. A. on B. in C. at
11.Good ______, Mrs Lan. How are you? A. bye B. morning C. night
12.She is seven ______ old. A. year B. years C. yearly
13.Hello, Nga. This is Mai and this is Lan. ______ are in grade 6.
A. She B. You C. They
14.Two plus two equals ______. A. five B. six C. four
15.Ten minus seven equals ______. A. three B. four C. two
16.I and Mai are friends. ______ are students. A. They B. We C. You
17.Ba is a good boy. ______ is in grade 6. A. She B. He C. They
18.This is my dog. ______
 
Gửi ý kiến