Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Family and Friends 3. Đề thi học kì 2

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Công Thành
Ngày gửi: 10h:50' 16-03-2021
Dung lượng: 6.4 MB
Số lượt tải: 900
Số lượt thích: 0 người
GRADE 3 MID-TERM EXAM 2
----- ( ( ( -----
KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ 2

TEST 1
I. Odd one out.
1. A. she B. he C. brother
2. A. house B. sister C. brother
3. A. garden B. run C. swim
4. A. doll B. Bill C. teddy bear
5. A. cleaning B. climbing C. dinner
II. Complete the sentences.
seventy – coat – mother – maps - bookshelf
1. Who’s that girl? - She’s my _________________________.
2. That’s my grandfather.
- How old is he? - He’s ____________________________.
3. Is there a _________________? - No, there isn’t.
4. Where is my _________________, Mum? - I don’t know, dear. Look in your schoolbag.
5. How many _____________ are there? - There are two.
III. Choose the correct words or phrases to complete the sentences.
1. ................. two bananas on the table.
A. There is B. There are
2. ................. is your grandfather? – He’s 65.
A. How old B. How
3. Peter .......... a robot.
A. has B. have
4. This is my new friend. Her name ........ Daisy.
A. am B. is
5. The poster is ........ the wall.
A. on B. in
6. Nice to ....... you.
A. meet B. say
IV. Put the words in the right order.
1. this/ ?/ Who/ is/ - my/ ./ This/ fiend / is/
=>_______________________________________________________________________
2.  house/ my/ is/./ living/ a/ room/ There/
=>_______________________________________________________________________
3. the/ ?/ is/ Where/ picture/ - on/ ./ It’s/ wall/ the/
=>_______________________________________________________________________
4. many/ ?/ there/ windows/ How/ are/ - five/./ There/ are/
=>_______________________________________________________________________
5. a/ ?/ have/ Do/ bike / you/ - I / ,/ Yes/ ./ do/
=>_______________________________________________________________________


TEST 2

PART I: LISTENING
Task 1: Listen and tick or cross.
Example:
 


 


 


Task 2: Listen and number.
 

 


Task 3: Listen and tick. There is one example.
 


 
1.

 
2.

 
3.

4. 


 
5.

6. 
PART II: WRITING AND READING
Task 1: Look at pictures. Look at the letters. Write the words.

1. c a h i r……………………
 

b t o l o f a l……………………….y o t s…………….


5. a r c…………………….


t i k e…………………6. u z l z e p …………………………


Task 2: Look and read. Tick or cross the box. There are two examples.
 

A. There is a pond. B. There’s a gate in front of the house.

 


1. This is a house. 2. There is a garden in 3. There is not a
front of the house. pond behind the house.

 4. There is a bed 5. There are six pictures on 6. There is a big
in the bedroom. the wall. tree near the house.

Task 3: Read and complete.

room two many near wardrobe any

Linda: (0) Is there a mirror in the (1) ………………… ?
Mai: Yes. There is one. It’s (2) …………………….. the window.
Linda: What about pictures? How (3) …………………….. pictures are there?
Mai: There are (4) ………………… pictures.
Linda: Oh, I see. Are there (5) …………….. cupboards?
Mai: No, there are not. But there is a big (6) ……………………………. for my clothes.***¤***GOOD LUCK TO YOU***¤***

 
Gửi ý kiến