Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Giáo án

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Hoàng Hiệp
Ngày gửi: 15h:01' 18-10-2019
Dung lượng: 1.9 MB
Số lượt tải: 158
Số lượt thích: 0 người
Tuần 1 Ngày sọan: 15 /08/2018
Tiết 1 Ngày dạy: 21 /08/2018

BÀI MỞ ĐẦU
I. MỤC TIÊU :
- Biết khái quát vai trò của gia đình và kinh tế gia đình; mục tiêu, nội dung chương trình Công nghệ 6, những yêu cầu đổi mới phương pháp học tập.
- Biết được phương pháp học tập: Chủ động tích cực tìm hiểu, tiếp thu kiến thức và vận dụng vào cuộc sống.
- Có hứng thú học tập môn học.
II. CHUẨN BỊ:
Tranh ảnh miêu tả vai trò gia đình và kinh tế gia đình
Sơ đồ tóm tắt mục tiêu và nội dung chương trình công nghệ 6
III. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP:
Kiểm tra bài cũ:
Chuyển vào bài mới:
Gia ®×nh lµ nÒn t¶ng cña x· héi, lµ tÕ bµo nu«i d­ìng vµ gi¸o dôc mçi c¸ nh©n trë thµnh nh÷ng ng­êi cã Ých cho x· héi. §Ó biÕt ®­îc vai trß cña mçi ng­êi víi x· héi,ch­¬ng tr×nh c«ng nghÖ 6 phÇn KTGD sÏ gióp cho c¸c em hiÓu râ vµ cô thÓ vÒ c«ng viÖc mµ c¸c em ®· lµm, gãp phÇn x©y dùng gia ®×nh vµ ph¸t triÓn x· héi ngµy mét tèt ®Ñp h¬n. Chóng ta cïng nghiªn cøu bµi häc ngµy h«m nay:
Trình tự các hoạt động dạy học

Họat động của giáo viên và học sinh.
Họat động 1. Tìm hiểu vai trò của gia đình và kinh tế gia đình.
Gia đình là tế bào của xã hội ở đó mọi người được sinh ra và lớn lên, được nuôi dưỡng, giáo dục và chuẩn bị nhiều mặt cho cuộc sống tương lai.
Trong gia đình mọi nhu cầu về vật chất và tinh thần được đáp ứng và không ngừng cải thiện.
Hs đọc phần vai trò của gia đình và kinh tế gia đình.
Hỏi: em cho biết vai trò của gia đình và trách nhiệm của mỗi người trong gia đình?
Gv tóm tắt ý kiến của hs , bổ sung và cho ghi bài.
Hỏi: em cho biết gia đình có rất nhiều công việc để làm đó là những việc gì?
Hs có thể trả lời.
Tạo ra nguồn thu nhập bằng tiền hoặc hiện vật.
Sử dụng nguồn thu nhập để chi tiêu cho hợp lí.
Làm các công việc nội trợ cho gia đình.
Hỏi: em hãy kể các công việc liên quan đến kinh tế gia đình mà em đã tham gia?
Họat động 2. Mục tiêu và nội dung tổng quát của chương trình sách giáo khoa và phương pháp học tập bộ môn.
Gv giới thiệu về chương trình như sgk: gồm 4 chương và giới thiệu mục tiêu từng chương.

Nội dung.
1. Vai trò của gia đình và kinh tế gia đình.
Vai trò của gia đình:
Gia đình là nền tảng của xã hội, ở đó mọi người được sinh ra và lớn lên, được nuôi dưỡng, giáo dục và chuẩn bị nhiều mặt cho cuộc sống tương lai.
Trong gia đình mọi nhu cầu về vật chất và tinh thần được đáp ứng và không ngừng cải thiện để nâng cao cuộc sống.
Trách nhiệm của mỗi thành viên trong gia đình: là làm tốt mọi công việc của mình để góp phần tổ chức cuộc sống gia đình văn minh- hạnh phúc.

2. Mục tiêu của chương trình công nghệ 6- phân môn kinh tế gia đình.
Xem sgk trang 3,4


Cũng cố
Gv gọi hs trả lời câu hỏi:
Trình bày vai trò của gia đình và trách nhiệm của từng thành viên trong gia đình?
Dặn dò
Về nhà học bài và đọc trước bài 1.
Chuẩn bị một số mẫu vải thường dùng.
IV. RÚT KINH NGHIỆM
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

-----------------------------***----------------------------


Tuần 1 Ngày sọan: 15/08/2018
Tiết 2 Ngày dạy: 22 /08/2018

Chương I. MAY MẶC TRONG GIA ĐÌNH.
Bài 1. CÁC LỌAI VẢI THƯỜNG DÙNG TRONG MAY MẶC. ( tiết 1)
MỤC TIÊU:
- Nêu được cơ sở để phân loại các loại vải.
- Trình bày được nguồn gốc của các loại vải sợi thiên nhiên, vải sợi hóa học, vải sợi pha.
- Trình bày được tính chất của các loại vải.
- Giải thích được cách thử nghiệm để phân biệt các loại vải.
- Đọc thành phần sợi vải: vải sợi thiên nhiên, vải sợi hóa học và vải sợi pha.
- Hình thành thái độ học tập tích cực
 
Gửi ý kiến