Banner-dethi-1090_logo1
Banner-dethi-1090_logo2

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Handout - Tính từ cách 6 số ít kèm giới từ в - на

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Phương Anh
Ngày gửi: 16h:25' 06-03-2018
Dung lượng: 14.8 KB
Số lượt tải: 3
Số lượt thích: 0 người
Handout
Раскро́йте ско́бки:
Э́то______________________ . Я учу́сь в______________________. (педагоги́ческий университе́т)
Мой брат не ча́сто занима́ется на ______________________. ( не интере́сная лекцика)
В _________________________________ живу́т изве́стные лю́ди. (совреме́нная и дорога́я гости́ница)
Пу́шкин люби́л гуля́ть в ______________________. (Ле́тний сад)
Ле́на рабо́тает на______________________. (Пу́шкинская у́лица)
Вот ______________________ . Мои́ роди́тели живу́т в ______________________ . (но́вое зда́ние)
______________________ находи́ться в це́нтре го́рода. Молоды́е лю́ди ча́сто занима́ются в ______________________. (городска́я библиоте́ка)
Я живу́ на ______________________ в э́том общежитии. (седьмо́й эта́ж)

Ответье на вопро́сы, исползуя да́нные в ско́бках слова́:
На како́й пло́щади молодёжь лю́бит встреча́ться? (Мане́жная пло́щадь)
……………………………………………………………………………
Где́ вы купи́ли э́ти цветы́? (сосе́дний небольшо́й кио́ск)
……………………………………………………………………………
На како́м этаже́ твоя́ ко́мната? (тре́тий этаже́)
……………………………………………………………………………
В како́м го́роде ва́ша сестр живёт? (большо́й ю́жный го́род)
……………………………………………………………………………
На како́м страни́це нахо́дится двена́дцатое упражне́ние? (седьма́я страни́ца)
……………………………………………………………………………
Где нахо́дится кни́жный магази́н? (пя́тая улиця)
……………………………………………………………………………
В како́м магази́не ты был неда́вно? (сосе́дний кни́жный магази́н)
……………………………………………………………………………
В како́й шко́ле у́чатся э́ти де́ти? (музыка́льная шко́ла)
……………………………………………………………………………
Где у́чится Анто́н? (музыка́льный институ́т)
……………………………………………………………………………
Дайте вопро́сы:
Мы живём в но́вом общежи́тии.
……………………………………………………………………………
Я учу́сь на экономи́ческом факульте́те.
……………………………………………………………………………
Джон у́чится на второ́м ку́рсе.
……………………………………………………………………………
Его́ страшая сестра́ рабо́тает в сре́дней шко́ле.
……………………………………………………………………………
Ра́ньше Ната́ша жила́ в ма́ленькой восто́чной дере́вне.
……………………………………………………………………………
Мы купи́ли су́мку в спорти́вном магази́не.
……………………………………………………………………………
Сейча́с Том живёт в студе́нческом общежи́тии.
……………………………………………………………………………
Молодёжь лю́бит встреча́ться на Мане́жной пло́щади.
……………………………………………………………………………

Зако́нчите предложе́ния
Обрацез: Ра́ньше я жил в го́роде, а тепе́рь я живу́ в дере́вне.
Ра́ньше она́ учи́лась в шко́ле, а тепе́рь она́ у́чится в ……………………………
……………………………………………………………………………………
Ра́ньше её мать рабо́тала в большо́й больни́це, а тепе́рь она́ рабо́тает в ……...
……………………………………………………………………………………
Мой друг рабо́тает на хими́ческой заво́де, а моя́ подру́га рабо́тает в ………
……………………………………………………………………………………
Ни́на родила́сь в прекра́сной дере́вне, а Ми́ша роди́лся в ……………………
……………………………………………………………………………………
 
Gửi ý kiến