Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Hóa 9

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Hoài Anh
Ngày gửi: 20h:30' 23-01-2018
Dung lượng: 284.5 KB
Số lượt tải: 170
Số lượt thích: 0 người
160 CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM HÓA HỌC THCS
Câu 1: Trong bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học , nguyên tố Fe ( Z = 26 ) thuộc nhóm :
A . VIB
B. VIIIB
C. IA
D. IIA

Câu 2: Số electron lớp ngoài cùng của các nguyên tố kim loại kiềm (thuộc nhóm IA) là :
A . 2
B. 3
C. 1
D. 4

Câu 3: Số electron lớp ngoài cùng của các nguyên tố kim loại kiềm thổ (thuộc nhóm IIA) là :
A . 3
B. 1
C. 2
D. 4

Câu 4: Công thức chung của oxit kim loại thuộc nhóm IA là :
A . R2O3
B. RO2
C. R2O
D. RO

Câu 5: Công thức chung của oxit kim loại thuộc nhóm IIA là :
A . R2O
B. RO2
C. R2O3
D. RO

Câu 6: Hai kim loại đều thuộc nhóm IIA trong bảng tuần hoàn là :
A . Ca, Ba
B. Na, Ba
C. Sr, K
D.Be, Al

Câu 7: Cho các kim loại : Na, Mg, Fe, Al kim loại nào có tính khử mạnh nhất là:
A . Mg
B. Fe
C. Al
D. Na

Câu 8: Cho các kim loại : Fe, K, Mg, Ag kim loại nào trong các kim loại trên có tính khử yếu nhất :
A . Fe
B. Ag
C. Mg
D. K

Câu 9: Dãy gồm các kim loại được sắp xếp theo thứ tự tính khử tăng dần từ trái qua phải :
A . Al, Mg, Fe
B. Fe, Mg, Al
C. Mg, Fe, Al
D. Fe, Al, Mg

Câu 10: Cho dãy các kim loại sau : Fe, W, Hg, Cu kim loại trong dãy có nhiệt độ nóng chảy thấp nhất :
A . W
B. Cu
C. Hg
D. Fe

Câu 11: Cho dãy các kim loại sau : Na, Al, W, Fe kim loại trong dãy có nhiệt độ nóng chảy cao nhất :
A . Fe
B. W
C. Al
D. Na

Câu 12: Tính chất hóa học đặc trưng của kim loại là :
A . Tính bazơ
B. Tính khử
C. Tính oxi hóa
D. Tính axit

Câu 13: Phản ứng nào sau đây không tạo ra muối Fe(III):
A . Fe t/d với dd HCl
B. Fe2O3 t/d với dd HCl
C. Fe3O4 t/d với dd HCl
D. Fe(OH)3 t/d với dd H2SO4

Câu 14 : Cho dãy các kim loại : K, Mg, Cu, Al số kim loại trong dãy phản ứng được với dd HCl:
A . 2
B. 4
C. 3
D. 1

Câu 15: Cặp chất không xảy ra phản ứng là:
A . dd NaOH và Al2O3
B. dd AgNO3 và dd KCl
C. K2O và H2O
D. đ NaNO3 và dd MgCl2

Câu 16: Hai kim loại đều phản ứng với dd Cu(NO3)2 giải phóng kim loại Cu là :
A . Fe và Al
B. Al và Ag
C. Fe và Au
D. Fe và Ag

Câu 17 : Cặp chất không xảy ra phản ứng là :
A . Ag + Cu(NO3)2
B. Cu + Ag NO3
C. Zn + Fe(NO3)2
D. Fe + Cu(NO3)2

Câu 18: Tất cả các kim loại Fe, Zn, Cu, Ag đều tác dụng được với dung dịch :
A . HNO3 loãng
B. H2SO4 loãng
C. KOH
D. HCl

Câu 19: Cho kim loại M tác dụng với Cl2 được muối X; cho kim loại M tác dụng với dd HCl được muối Y. Nếu cho kim loại M tác dụng với dd muối X ta cũng được muối Y. Kim loại M có thể là :
A . Fe
B. Mg
C. Zn
D. Al

Câu 20: Hòa tan hỗn hợp 32g Cu và 16g Fe2O3 trong dd HCl dư, sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được dd A và chất rắn B không tan . Khối lượng muối tạo thành trong A là :
A . 30,5 g
B. 38,9 g
C. 32,5 g
D. Kết quả khác

Câu 21: Cho hỗn hợp gồm : Fe3O4 : 0,1 mol và FeO : 0,1 mol ; Cu : 0,5 mol tác dụng với dd HCl dư thu được dd A và chất rắn B không tan
 
Gửi ý kiến