Banner-dethi-1090_logo1
Banner-dethi-1090_logo2

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

hoa hay

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Sơn Thái Bảo
Ngày gửi: 01h:34' 28-01-2016
Dung lượng: 103.5 KB
Số lượt tải: 48
Số lượt thích: 0 người
TRẮC NGHIỆM KIM LOẠI KIỀM – KIỀM THỔ – NHÔM
Câu 1: Để điều chế natri người ta dùng phương pháp nào?
(1) điện phân nóng chảy NaCl (2) điện phân nóng chảy NaOH
(3) điện phân dung dịch muối ăn có màn ngăn (4) khử Na2O bằng H2 ở nhiệt độ cao.
A. (2), (3) và (4) B. (1), (2) và (4) C. (1) và (3) D. (1) và (2)
Câu 2: Muối NaHCO3 có tính chất nào sau đây?
A. Bazo. B. Axit. C. Lưỡng tính D. Trung tính
Câu 3: Đưa dây Pt có tẩm NaCl vào ngọn lửa không màu thì ngọn lửa có màu gì?
A. Đỏ B. Vàng C. Xanh D. Tím
Câu 4: Hòa tan 4,68 gam kali vào 50 gam nước. Nồng độ phần trăm của dung dịch thu được là
A. 8,58% B. 12,32% C. 8,56% D. 12,29%
Câu 5: Dẫn 2,24 lít CO2 (đktc) vào 300ml dung dịch NaOH 1M thì dung dịch sau phản ứng có chứa
A. Na2CO3 và NaHCO3. B. NaHCO3.
C. Na2CO3. D. NaOH và Na2CO3.
Câu 6: Để thu được dung dịch NaOH 16% cần thêm bao nhiêu gam nước vào 200 gam dung dịch NaOH 20%?
A. 50 gam B. 100 gam C. 200 gam D. 250 gam
Câu 7: Cho 4,6 gam Na vào 100 gam H20, thu được m gam dung dịch và một chất khí thoát ra. Giá trị
của m là
A. 104,6 g B. 80,0 g C. 104,4 g D. 79,8 g
Câu 8: Cho 20,7 gam cacbonat của kim loại R hóa trị I tác dụng với một lượng dư dung dịch HCl. Sau
phản ứng thu được 22,35 gam muối. Kim loại R là
A. Li B. Na C. K D. Ag
Câu 9: Cho 6,08 gam hỗn hợp gồm hai hiđroxit của hai kim loại kiềm thuộc hai chu kì liên tiếp tác dụng với lượng dư dung dịch HCl thì thu được 8,3 gam muối clorua. Công thức của hai hiđroxit là
A. LiOH và NaOH B. NaOH và KOH C. KOH và RbOH D. RbOH và CsOH
Câu 10: Cho 19,18 gam một kim loại kiềm thổ tác dụng với lượng nước dư thì thu được 3,136 lít khí (ở đktc). Kim loại kiềm thổ đó là
A. Mg B. Ca C. Sr D. Ba
Câu 11: Cho 21,7 gam hỗn hợp A gồm hai kim loại kiềm thổ tác dụng hết với HCl thì thu được 6,72 lít khí (đktc). Khối lượng muối khan thu được sau phản ứng là bao nhiêu?
A.21,1 gam B. 43,0 gam C. 43,6 gam D. 32,0 gam
Câu 12: Dẫn V lít CO2 (đktc) vào 2 lít dung dịch Ca(OH)2 0,1M thì được 10 gam kết tủa. Giá trị của V là
A. 2,24 lít B. 4,48 lít C. 4,48 hoặc 6,72 lít D. 2,24 hoặc 6,72 lít
Câu 13: Hòa tan 2,3 gam một hỗn hợp K và một kim loại R vào nước thì thu được 1,12 lít khí (đktc). Kim loại R là
A. Li B. Na C. Rb D. Cs
Câu 14: Cho 1,67 gam hỗn hợp hai kim loại ở hai chu kì liên tiếp thuộc nhóm IIA tác dụng với lượng dư dung dịch HCl, thu được 0,672 lít khí (đktc). Hai kim loại đó là
A. Mg và Ca B. Ca và Sr C. Be và Mg D. Sr và Ba
Câu 15: Chất nào sau đây không được dùng để làm mềm nước có tính cứng tạm thời?
A. Ca(OH)2. B. HCl. C. Na2CO3. D. K3PO4.
Câu 16: Để làm mềm một loại nước có chứa các ion: Ca2+, Mg2+, HCO3–, SO42–, có thể dùng chất nào sau đây
 
Gửi ý kiến