Banner-dethi-1090_logo1
Banner-dethi-1090_logo2

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

hoa hoc 10 nang cao

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Minh Đương
Ngày gửi: 21h:36' 01-01-2019
Dung lượng: 63.5 KB
Số lượt tải: 46
Số lượt thích: 0 người
TRƯỜNG THPT ĐẦM DƠI
TỔ HÓA HỌC
MÃ ĐỀ: 003
ĐỀ ÔN THI HKI NĂM 2018-2019
MÔN Hoá Học, Khối 10
Thời gian làm bài: 60 phút
(Đề thi gồm 2 trang giấy A4)

Cho biết nguyên tử khối: H (1); He(4); Li(7); C(12); N(14); O(16); Na(23); Mg(24); Al(27), P(31); S(32); Cl(35,5); K(39); Ca(40); Cr(52); Fe(56); Cu(64); Zn(65); Ag(108); Br(80).
Phần I: Trắc nghiệm
Câu 1: Trong 5 nguyên tử . Cặp nguyên tử nào là đồng vị
A. C và D B. C và E C. A và B D. B và C
Câu 2: Cho biết cấu hình electron của các nguyên tố sau:
X: 1s22s22p63s2 Y: 1s22s22p63s23p63d54s2 Z: 1s22s22p63s23p5 T: 1s22s22p63s23p3
Các nguyên tố là phi kim nằm trong các tập hợp nào sau đây?
A. X; Y B. Z; T C. X; T D. Y; Z
Câu 3: Nguyên tử X có cấu hình electron là 1s22s22p63s23p64s2 thì ion tạo ra từ X có cấu hình electron là:
A. 1s22s22p63s23p64s1 B. 1s22s22p63s23p6
C. 1s22s22p63s23p64s24p6 D. 1s22s22p63s23p63d10
Câu 4: Ion Rn+ có cấu hình e ở phân lớp ngoài cùng là 2p6. Cấu hình e ở phân lớp ngoài cùng của ngtử B có thể là A. 3s2 B. 3p1 C. 3s1 D. A, B, C đều đúng
Câu 5: Số electron tối đa chứa trong các phân lớp s, p, d, f lần lược là:
A. 1; 3; 5; 7 B. 2; 6; 10; 14 C. 2; 8; 18; 32 D. 2; 8; 14; 20
Câu 6: Cho biết sắt có số hiệu nguyên tử là 26. Cấu hình electron của ion Fe2+ là:
A. 1s22s22p63s23p63d64s2 B. 1s22s22p63s23p63d6
C. 1s22s22p63s23p64s23d4 D. 1s22s22p63s23p63d54s1.
Câu 7: A, B là hai nguyên tố cùng phân nhóm trong bảng tuần hoàn và thuộc hai chu kỳ liên tiếp, ZA + ZB = 32. Số proton trong A và B lần lược là:
A. 12 và 20 B. 14 và 18 C. 7 và 25 D. 10 và 22
Câu 8: Có bao nhiêu electron trong một ion ?
A. 21 B. 24 C. 28 D. 52
Câu 9: Trong các nguyên tố sau đây, nguyên tố nào được biểu diễn đúng kí hiệu nguyên tử?
A.  B.  C.  D. 
Câu 10: Công thức phân tử của hợp chất khí tạo bởi nguyên tố R và hiđro là RH3. Trong oxit mà R có hoá trị cao nhất thì oxi chiếm 74,07% về khối lượng. Nguyên tố R là
A. As. B. S. C. N. D. P.
Câu 11: Ngtử khối trung bình của Sb là 121,76. Sb có 2 đồng vị, biết chiếm 62%. Tìm A của đồng vị thứ 2? A. 123,0 B. 122,5 C. 124,0 D. 121,0
Câu 12: Nguyên tử khối trung bình của bo là 10,82. Bo có 2 đồng vị là và . Nếu có 94 nguyên tử thì có bao nhiêu nguyên tử ?
A. 405 B. 406 C. 403 D. không xác định
Câu 13: Nguyên tử R có tổng số các loại hạt là 92; trong đó số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 24. Cấu hình electron nguyên tử R ở trạng thái cơ bản và cấu hình electron ion R2+ là
A. [Ar]3d10 4s1 và [Ar]3d9. B. [Ar]3d94s2 và [Ar]3d94s1
C. [Ar]4s23d9 và [Ar]4s23d7. D. [Ar]3d10 và [Ar]3d8.
Câu 14 : Trong phân tử nào sau đây chỉ tồn tại liên kết đơn : N2, O2, F2, CO2 ?
N2 B. O2 C. F2 D.CO2
Câu 15 : Hợp chất mà nguyên tố
 
Gửi ý kiến