Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Hóa học 11: Chuyên đề sư điện ly đầy đủ

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: tham khảo
Người gửi: Đinh Trọng Minh
Ngày gửi: 08h:45' 30-07-2021
Dung lượng: 135.3 KB
Số lượt tải: 915
Số lượt thích: 0 người
CHẤT ĐIỆN LY. SỰ ĐIỆN LY. pH CỦA DUNG DỊCH.
Câu 1. Dung dịch nào sau đây không dẫn điện được?
A. NaHSO4 trong nước B. Ca(OH)2 trong nước
C. CH3COONa trong nước D. HCl trong C6H6 (benzen)
Câu 2. Cho các chất sau: H2S, SO2, NaHCO3, NH4Cl, Ca(OH)2, HF, C6H6, NaClO. Có bao nhiêu chất là chất điện ly?
A. 6 B. 5 C. 4 D. 7
Câu 3. Dãy các chất nào sau đây đều là các chất không điện ly?
A. NaOH, NaCl, CaCO3 và HNO3 B. CH3COOH, NaOH, HCl và Ba(OH)2
C. H2O, HClO, CH3COOH, Mg(OH)2 D. C2H5OH, C6H12O6 và CH3CHO
Câu 4. Trong các dung dịch sau, dung dịch nào đẫn điện kém nhất (Giả thiết chúng cùng nồng độ mol/l)?
A. NaOH B. CH3COOH C. CH3COONa D. HCl
Câu 5. Tính pH của dung dịch chứa HX 0,1M và NaX 0,1M. Biết hằng số axit của axit HX là 10-5 .
A. 5,0 B. 6,0 C. 4,0 D. 5,5
Câu 6. Hãy cho biết kết luận nào sau đây đúng?
A. Hằng số điện ly (K) phụ thuộc vào t0 và CM của chất điện ly.
B. Nồng độ của chất điện ly yếu càng lớn, độ điện ly càng nhỏ.
C. Độ điện ly chỉ phụ thuộc vào nồng độ và dung môi.
D. Nồng độ các chất điện ly yếu càng lớn thì độ điện ly càng lớn.
Câu 7. Dung dịch axit CH3COOH 0,10 M có độ điện ly α = 1%. Vậy pH của dung dịch axit CH3COOH 0,1M là:
A. 2 B. 4 C. 3 D. 1
Câu 8. Phát biểu nào sau đây không đúng?
A. Chất không điện ly là những chất có độ điện ly α = 0
B. Chất điện ly mạnh là điện ly gần như hoàn toàn trong nước
C. Axit, bazơ, muối khi tan vào nước thì dd đều dẫn được điện
D. Chất điện ly yếu điện ly một phần thành các ion trong nước.
Câu 9. Tính pH của dung dịch axit HCOOH 0,1M. Biết hằng số axit của axit fomic là 10-3,75.
A. 1,6 B. 2,3 C. 1,0 D. 3,4
Câu 10. Trong dd CH3COOH tồn tại cân bằng sau: CH3COOH  H+ +CH3COO-.
Yếu tố nào sau đây làm tăng độ điện ly của CH3COOH
A. thêm khí HCl B. thêm H2SO4 đặc. C. thêm CH3COONa rắn D. pha loãng dung dịch.
Câu 11. Dung dịch axit HX nồng độ 0,05M có độ điện ly α = 10%. Vậy hằng số điện ly của axit HX là:
A.5,75.10-4 B.5,56.10-4 C. 7,50.10-5 D. 5,25.10-3
Câu 12. Hãy cho biết phương trình phản ứng hóa học nào sau đây đúng?
A. MnO-4 + 3Fe2+ + 8H+( Mn2+ + 3Fe3+ + 4H2O B. MnO-4 + 4Fe2+ + 8H+(Mn2+ + 4Fe3+ + 4H2O
C. MnO-4 + 5Fe2+ + 8H+( Mn2+ + 5Fe3+ + 4H2O D. MnO-4 + Fe2+ + 8H+( Mn2+ + Fe3+ + 4H2O
Câu 13. Dung dịch X có chứa Al3+ 0,1 mol ; Fe2+ 0,15 mol ; Na+ 0,2 mol ; SO2-4 a mol và Cl- b mol. Cô cạn dung dịch thu được 51,6 gam chất rắn khan. Vậy giá trị của a, b tương ứng là :
A. 0,25 và 0,3 B. 0,3 và 0,2 C. 0,15 và 0,5 D. 0,2 và 0,4
Câu 14. Hòa tan hoàn toàn Mg trong dung dịch HNO3 loãng thu được sản phẩm gồm Mg(NO3)2, NH4NO3 và H2O. Vậy phương trình ion thu gọn của phản ứng là:
A. 3Mg+ 2NO-3 + 10H+( 3Mg2+ + NH4NO3 + 3H2O
B. 2Mg + NO
 
Gửi ý kiến