Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Hoạt động ngoài giờ lên lớp 6 - HK 2

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Hoàng Việt (trang riêng)
Ngày gửi: 14h:45' 08-04-2008
Dung lượng: 417.5 KB
Số lượt tải: 337
Số lượt thích: 0 người
Tu?n 17 CH? DI?M THNG 1 + 2 M?NG D?NG - M?NG XUN

Ti?t 17 CH? D? HO?T D?NG
NGY XUN V NT D?P TRUY?N TH?NG QU HUONG



I/ M?C DÍCH YU C?U: Gip h?c sinh:
- Hi?u nh?ng phong t?c t?p qun, truy?n th?ng van hĩa t?t d?p c?a qu huong, dn t?c trong ngy xun, ngy T?t
- T? ho v bi?t gi? gìn, pht huy nh?ng nt d?p truy?n th?ng qu huong
II/ CHU?N B?: N?i dung
- Tìm hi?u m?t s? phong t?c, truy?n th?ng van hĩa ngy Xun - T?t c?a qu huong, d?t nu?c qua sch bo, tho ca, di?u ma, tranh ?nh, truy?n k?
III/ HÌNH TH?C:
- Thi trình by, gi?i thi?u k?t qu? suu t?m, tìm hi?u, luy?n t?p gi?a cc t?
IV/ CC BU?C TI?N HNH:
1. ?n d?nh t? ch?c: Ki?m tra s? s?
2. Ht t?p th?: bi ht " L?p chng mình k?t dồn"
3. Gi?i thi?u: Ngu?i d?n chuong trình

Th?i gian
HO?T D?NG C?A GV - HS

N?I DUNG

5`
HO?T D?NG 1

- Trình by ch? d? ln b?ng
- Tuyn b? l do, gi?i thi?u d?i bi?u, thơng qua chuong trình

Ch? d? ho?t d?ng:
Ngy Xun, nt d?p truy?n th?ng qu huong

5`
HO?T D?NG 2

- M?i BGK h?i lm vi?c
- M?i 4 t? ln b?c tham l?ch th?c hnh



15`
HO?T D?NG 3

- Bo co k?t qu? b?c tham v trình by
T? 1:
Ch? d? `C?i ngu?n dn t?c v?i truy?n th?ng con R?ng chu Tin`
- Hoan nghnh t? 1




"Con R?ng chu Tin"


T? 2:
Ch? d? `Phong t?c t?p qun bnh chung, bnh dy`
- Hoan nghnh t? 2


"S? tích bnh chung, bnh dy"

15`
T? 3:
Ch? d? `Tr?y h?i m?ng Xun` v?i ph?n gi?i thi?u trang ph?c c?a cc dn t?c trn d?t nu?c VN

"Tr?y h?i m?ng Xun"


- Ht ma minh h?a




T? 4:
Ch? d? `Qu huong giu d?p`
Th? hi?n qua cc bi ht, bi ma minh h?a


`Qu huong giu d?p`



- Cc t? d hồn thnh ph?n chu?n b? c?a mình
- M?i BGK h?i v?i GVCN
- M?i HS dĩng gĩp ki?n
- Trong khi ch? d?i: Di?n van ngh?
- BGK cơng b? k?t qu? v nh?n xt
- GVCN pht bi?u ki?n, dnh gi pht thu?ng



10`
HO?T D?NG 4

- HS pht bi?u c?m nghi
- T?ng k?t v? cc m?t sau ti?t sinh ho?t
+ Tính lao d?ng, t? tin, dồn k?t
+ T? ho v bi?t gi? gìn cc truy?n th?ng van hĩa c?a d?t nu?c

Chu?n b?
"Guong sng D?ng vin qu huong em"
* Truy?n th?ng xy d?ng v b?o v? qu huong
* D?ng vin uu t cĩ nh?ng dĩng gĩp cho s? nghi?p CM.




Tu?n 18 CH? DI?M THNG 1 + 2 M?NG D?NG - M?NG XUN

Ti?t 18 CH? D? HO?T D?NG
GUONG SNG D?NG VIN QU HUONG EM



I/ M?C DÍCH YU C?U: Gip h?c sinh
- Tìm hi?u v? cu?c d?i, ph?m ch?t v thnh tích c?a nh?ng D?ng vin uu t v s? nghi?p CM xy d?ng v b?o v? qu huong
- Cĩ lịng t? ho, c?m ph?c v yu m?n cc D?ng vin uu t
II/ CHU?N B?: N?i dung
- Truy?n th?ng CM xy d?ng v b?o v? qu huong
- Guong cc D?ng vin
III/ HÌNH TH?C:
- Nghe nĩi chuy?n v th?o lu?n
- HS cĩ th? suu t?m, tìm hi?u v trình by k?t qu? tìm hi?u du?c
IV/ CC BU?C TI?N HNH:
1. ?n d?nh t? ch?c: Ki?m tra s? s?
2. Ht t?p th?: bi ht "Ti?ng chuơng v ng?n c? hịa bình "
3. Gi?i thi?u: Ngu?i d?n chuong trình

Th?i gian
HO?T D?NG C?A GV - HS

N?I DUNG

5`
HO?T D?NG 1

- Trình by ch? d?
- Tuyn b? l do, gi?i thi?u d?i bi?u, thơng qua chuong trình.

Ch? d? ho?t d?ng:
Guong sng D?ng vin qu huong em

5`
HO?T D?NG 2

- T? tru?ng c?a 4 t? ln gi?i thi?u chuong trình c?a t? mình s? th?c hi?n
T? 1
T? 2
T? 3
T? 4



20`
T? 1: `C?i ngu?n dn t?c`
- Truy?n thuy?t con R?ng chu Tin
- Ht `Em l m?m non c?a D?ng`

T? 2:
- Ma ht M?ng Xun
- HS giao luu van ngh? trong t?

T? 3
- K? m?t t?m guong tiu bi?u v? m?t D?ng vin ? d?a



phuong em
- D?t cu h?i giao luu d? hi?u thm v? guong D?ng vin ? d?a phuong



T? 4
- S? d?ng tranh anmhr minh h?a v tu li?u: Trình by v? s? tru?ng thnh c?a d?t nu?c trong t?ng th?i k?
- Ht ma `Tri d?t ny l c?a chng mình`



10`
HO?T D?NG 3

+ Trị choi: GVCN di?u khi?n
- GVCN pht tn cc d?a danh cho 4 t?. Sau dĩ yu c?u ch? noi no thì HS s? dngg cc d?a danh dĩ g?n ln dng v? trí
- T? no nhanh s? th?ng



5`
HO?T D?NG 4

- GVCN nh?n xt, ghi di?m thi dua
* Hy nu c?m nghi c?a em v? bu?i sinh ho?t hơm nay
* Em th?y mình c?n ph?i lm gì d? dĩng gĩp cho s? nghi?p pht tri?n c?a d?t nu?c
- GVCN pht thu?ng
- Ht t?p th? " N?i vịng tay l?n"



5`
D?n dị:
- Cc em hy tìm hi?u v? qu trình thnh l?p D?ng

Chu?n b?
+ N?i dung: Bi ht, tho, ma. ca ng?i D?ng, qu huong d?t nu?c v v? d?p c?a ma Xun
+ Hình th?c: Thi van ngh? t?




Tu?n 19 CH? DI?M THNG 1 + 2 M?NG D?NG - M?NG XUN

Ti?t 19 CH? D? HO?T D?NG
CHNG EM CA HT: M?NG D?NG - M?NG XUN



I/ M?C DÍCH YU C?U: Gip h?c sinh
- Pht huy kh? nang van ngh? c?a l?p
- C?ng c? cho HS ni?m tin yu D?ng, ni?m t? ho v? qu huong d?t nu?c, ma Xun dn t?c
- D?ng vin HS ph?n kh?i, l?c quan, h?c t?p t?t - rn luy?n t?t
II/ CHU?N B?: N?i dung
- Nh?ng bi ht, tho, di?u ma theo ch? d?: Ca ng?i D?ng - Qu huong - D?t nu?c, v? d?p c?a ma Xun
III/ HÌNH TH?C:
- Thi van ngh? gi?a cc t?
IV/ CC BU?C TI?N HNH:
1. ?n d?nh t? ch?c: Ki?m tra s? s?
2. Ht t?p th?: bi ht "Ma Xun tình b?n "
3. Gi?i thi?u: Ngu?i d?n chuong trình

Th?i gian
HO?T D?NG C?A GV - HS

N?I DUNG

5`
HO?T D?NG 1

- Trình by ch? d?
- Gi?i thi?u d?i bi?u v BGK

Ch? d? ho?t d?ng:
Chng em ca ht m?ng D?ng, m?ng Xun

10`
HO?T D?NG 2

- BGK cơng b? th? l? cu?c thi, n?i dung thi v cch tính di?m
- L?p tru?ng m?i d?i di?n cc t? ln b?c tham th? t? trình by c?a cc t?

* Th? l?:
- M?i t? trình by 2 ph?n
1/ M?t ti?t m?c van ngh? d chu?n b? (6 di?m)
+ Dng ch? d?
+ Trang ph?c d?p
+ Khơng lm ch?t th?i gian
2/ Tr? l?i cu h?i ph? (4 di?m)

20`
L?n lu?t cc t? trình by ti?t m?c c?a mình theo th? t? d b?c tham




- BGK ch?m di?m cơng khai
(cĩ b?ng ph? ghi bi?u di?m)
B?NG DI?M









- L?p tru?ng t?ng k?t di?m sau khi cc t? d thi xong
- BGK dnh gi, tính di?m, ch?n gi?i 1, 2, 3
- L?p tru?ng cơng b? k?t qu? cu?c thi



10`
HO?T D?NG 3
K?t thc ho?t d?ng
- GVCN dnh gi k?t qu? ho?t d?ng

Chu?n b?
`K? ho?ch rn luy?n, ph?n d?u trong HK2`
- L?p b?ng k? ho?ch v? bi?n php ph?n d?u c?a t? - l?p
- So?n cu h?i th?o lu?n
- Xt k? ho?ch, ch? tiu
- M?i t? chu?n b? 2 ti?t m?c van ngh?




Tu?n 20 CH? DI?M THNG 1 + 2 M?NG D?NG - M?NG XUN

Ti?t 20 CH? D? HO?T D?NG
K? HO?CH RN LUY?N - PH?N D?U TRONG H?C K? II

I/ M?C DÍCH YU C?U: Gip h?c sinh
- Hi?u du?c n?i dung, bi?n php, k? ho?ch rn luy?n ph?n d?u c?a l?p, d? d?t du?c k?t qu? t?t cu?i nam
- Cĩ thi d? nghim tc, chí quy?t tm ti?n b?, tích c?c rn luy?n theo k? ho?ch c?a l?p
II/ CHU?N B?: N?i dung
- Cc ch? tiu ph?n d?u c?a l?p v? h?c t?p - rn luy?n d?o d?c
- Cc bi?n php v? k? ho?ch c? th?
III/ HÌNH TH?C:
- Th?o lu?n th?ng nh?t bi?n php v k? ho?ch
IV/ CC BU?C TI?N HNH:
1. ?n d?nh t? ch?c: Ki?m tra s? s?
2. Ht t?p th?: bi ht "L?p chng mình "
3. Gi?i thi?u: Ngu?i d?n chuong trình

Th?i gian
HO?T D?NG C?A GV - HS

N?I DUNG

5`
HO?T D?NG 1

- Trình by ch? d?
- Tuyn b? l do, gi?i thi?u d?i bi?u, thơng qua chuong trình
- GVCN nu l do v yu c?u c?a ho?t d?ng

Ch? d? ho?t d?ng:
K? ho?ch rn luy?n ph?n d?u trong h?c k? II

15`
HO?T D?NG 2

- L?p th?o lu?n bi?n php, k? ho?ch
- GVCN l?ng nghe v ghi nh?n
- Thu k ghi bin b?n
- L?p tru?ng nu cc ch? tiu ph?n d?u c?a l?p trong h?c k? II









- L?p tru?ng cho l?p bi?u quy?t ch? tiu
- L?p tru?ng ti?p t?c nu bi?n php th?c hi?n k? ho?ch, d? ngh? cc t? tru?ng th? hi?n quy?t tm c?a t?
- C? 4 t? nu ch? tiu, bi?n php c?a t?
- Khi dua ra ch? tiu c?a t?, 4 t? ph?i cĩ bin b?n c?a t? dính km



- Cc thnh vin c?a l?p t? h?a tru?c l?p theo m?c tiu v nhi?m v? chung c?a l?p



10`
HO?T D?NG 3

* Chuong trình van ngh?
Cc t? ln trình di?n cc ti?t m?c d chu?n b? c?a t?
- Ht don ca
- Ht t?p th?: `B?n phuong tr?i`
- D?c tho di?n c?m `M? ?m` (Tr?n Dang Khoa)
- K? chuy?n theo s? chu?n b? ? nh c?a m?i em



5`
HO?T D?NG 4

K?t thc ho?t d?ng:
- Thu k thơng qua bin b?n t?ng k?t
- GVCN dnh gi, nh?n xt k?t qu? ho?t d?ng, yu c?u HS th?c hi?n dng theo ch? tiu d d? ra
- Ht t?p th?

Chu?n b?
`Chng em ht m?ng m?, m?ng cơ`
















Tuần : 22

Chủ đề : CHÚC MỪNG NĂM MỚI

I. Mục đích yêu cầu :
Giúp các em ổn định tinh thần học mới sau những ngày vui tết.
Các em thể hiện tinh thần đoàn kết hát chúc mừng cô giáo chủ nhiệm và chào đón các cô giáo thực tập sư phạm
Các em biết hát một số bài hát xuân.
II. Chuẩn bị :
Giáo viên : Danh sách giáo sinh phân công tổ
Lời nhận xét dặn dò với học sinh
Bản photo cách chấm thi đua của lớp ở học kỳ II
Công tác của tuần sau.
Học sinh : Tổng kết điểm tốt các phần thi đua ở tuần trước tết.
Mỗi tổ chuẩn bị bài hát xuân.
Ghi danh sách tổ viên trong tổ.
Các cán sự lớp tổng kết các công tác và phong trào ở tuần trước tết.
III. Nội dung sinh hoạt ;
1. On định lớp.
2. Hát tập thể bài hát xuân
Hát tập thể bài sao vàng năm cánh
3. Tiến trình sinh hoạt.
Hoạt động của Giáo viên và học sinh
Phần ghi bảng

Bước 1 : Lớp trưởng ghi các phần lên bảng
Lớp phó HT kẻ bảng thi đua



Nội dung sinh hoạt
GVCN giới thiệu các GSTT
1- Các tổ trưởng báo cóa tuần trước tết.
2- Các cán sự lớp bào chung.
3- Nhận xét của GVCN
4- Chúc mừng xuân, chuẩn bị các công tác tuần sau.
Kẻ bảng thi đua.

Bước 2: Các tổ trưởng báo cáo và lớp phó học tập ghi điểm lên bảng


Bước 3 : GVCN nhận xét và nhắc nhở lại những điểm cần thi đua từ đây đến cuối năm học



Cụ thể là :
- Đi học chuyên cần
- Nghiêm túc học tập
- Hạn chế nói chuyện trong lớp
- Xếp hàng ngay ngắn, Không ồn ào khi di chuyển và di chuyển hàng nhanh gọn
- Đoàn kết với nhau hơn
- Nâng đỡ nhau trong học tập

Bước 4 : GVCN phân chia các cô GSTT chủ nhiệm các tổ


Bước 5 : Các tổ sinh hoạt hát mừng năm mới và các cô gióa thực tập





Dặn dò : Lần sau sẽ sinh hoạt với chủ đề : TÔN TRỌNG GIỮ GÌN BẢN SẮC VA
 
Gửi ý kiến